THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
Vol. 15, No. 2, 2013


Vol. 15, No. 3, 2013


Vol. 15, No. 4, 2013


Vol. 16, No. 1, 2014


_ _ _ _ _ _ _ _ _

 p. III
Prof. Leonas Povilas Lingaitis - OBITUARY
   


p. 297-304
Application of the Paris formula with m=2 and the variable load spectrum to a simplified method for evaluation of reliability and fatigue life demonstrated by aircraft components
Uproszczona metodaszacowania niezawodności i trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcji statku powietrznego z wykorzystaniem wzoru Parisa dla m=2 i zmiennego widma obciążenia


p. 305-311
Modelling and evaluation of deterioration process with maintenance activities
Modelowanie i analiza procesu starzenia maszyn i urządzeń poddanych okresowym remontom  


p. 312-318
The opportunities for establishing the critical speed of the vehicle on research in its lateral dynamics
Możliwości określenia prędkości krytycznej pojazdu na podstawie badań jego dynamiki poprzecznej  


p. 319-324
The influence of oils on the scuffing of concentrated friction joints with low-friction coated elements
Wpływ olejów na zacieranie elementów z powłokami niskotarciowymi skojarzonymi w styku skoncentrowanym


p. 325-331
Study of the characteristics about insulation damage based on the accelerated life tests
Badanie charakterystyk uszkodzeń izolacji w oparciu o testy przyspieszonego starzenia  


p. 332-336
Analysis of the longwall conveyor chain based on a harmonic analysis
Analiza pracy łańcucha przenośnika ścianowego w oparci u o analizę harmoniczną


p. 337-342
Brake system studies using numerical methods
Badania układów hamulcowych metodami numerycznymi


Sławomir Duda p. 343-348
Numerical modeling and simulating the dynamic interactions within the drive system of electric rail vehicles
Modelowanie i symulacja numeryczna oddziaływań dynamicznych w układzie napędowym elektrycznych pojazdów szynowych


p. 349-355
Research on durability of composite materials used in repairing aircraft components
Badanie materiałów kompozytowych wykorzystanych do naprawy konstrukcji lotniczych  


p. 356-363
System reliability demonstration with equivalent data from component accelerated testing based on reliability target transformation
Stwierdzanie niezawodności systemu na podstawie równoważnych danych z przyspieszonych badań elementów składowych w oparciu o transformację celu niezawodnościowego  


p. 364-368
Exhaust emission tests from non-road vehicles conducted with the use of PEMS analyzers
Badania emisji związków toksycznych spalin z pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych z wykorzystaniem analizatorów PEMS


p. 369-375
Analysis of the influence of factors on the photometry of the optical light system of chmsl car lamps
Analiza czynników wpływających na fotometrię systemu optyczno-świetlnego lampy samochodowej typu chmsl


p. 376-383
Applying analytic hierarchy process to assess traffic safety risk of railway infrastructure
Zastosowanie procesu hierarchii analitycznej do oceny zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w odniesieniu do infrastruktury kolejowej  


p. 384-389
Investigation of the influence of hydrogen used in internal combustion engines on exhaust emission
Badanie wpływu wodoru stosowanego w silnikach spalinowych na emisję spalin  


p. 390-396
Analysis of a grain motion in the transfer area of the belt conveyor
Analiza ruchu ziarna w przestrzeni przesypowej przenośnika taśmowego


p. 397-402
Solid lubricated bearings performance degradation assessment: A fuzzy self-organizing map method
Ocena obniżenia charakterystyk łożysk ze smarem stałym: metoda rozmytych samoorganizujących się map  


p. 403-408
Fault tree analysis of train rear-end collision accident considering common cause failure
Analiza drzewa uszkodzeń dla kolizji tylnej części składu pociągu z uwzględnieniem uszkodzenia spowodowanego wspólną przyczyną  


p. 409-413
Modelling reliability of uninterruptible power supply units
Modelowanie niezawodności zasilaczy buforowych


p. 414-420
Using mobile scaled vehicle to investigate the truck lateral stability
Wykorzystanie mobilnego modelu pojazdu do analizy stateczności poprzecznej samochodu ciężarowego


p. 421-426
Productivity and reliability improvement in turning Inconel 718 alloy – case study
Poprawa produktywności i niezawodności toczenia stopu Inconel 718 – studium przypadku


Sylwia WERBIŃSKA-WOJCIECHOWSKA p. 427-433
Time resource problem in logistics systems dependability modelling
Problem rezerwowania czasowego w modelowaniu niezawodności systemów logistycznych


p. 434-440
Criteria of maintenance for assessing the suitability of aluminum alloys for the production of interchangeable parts injection mold
Eksploatacyjne kryteria oceny przydatności stopów aluminium do produkcji wymiennych części form wtryskowych


p. 441-448
Maintainability allocation method based on time characteristics forcomplex equipment
Metoda alokacji obsługiwalności złożonych urządzeń oparta na charakterystykach czasowych  


p. 449-457
Research on energy-saving optimization design of bridge crane
Badania dotyczące optymalizacji energooszczędności konstrukcji suwnicy pomostowej  


Anna Życzyńska p. 458-462
The primary energy factor for the urban heating system with the heat source working in association
Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiego systemu ciepłowniczego ze źródłem ciepła pracującym w skojarzeniu


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR