THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
Vol. 15, No. 3, 2013


Vol. 15, No. 4, 2013


Vol. 16, No. 1, 2014

_ _ _ _ _ _ _ _ _Vol. 16, No. 3, 2014

 p. III
New Member of the Scientific Board
Nowy Członek Rady Naukowej  


p. 1-8
Reliability assessment for wind turbines considering the influence of wind speed using bayesian network
Ocena niezawodności turbin wiatrowych za pomocą sieci Bayesa z uwzględnieniem wpływu prędkości wiatru  


Paweł OSTAPKOWICZ p. 9-16
Leakage detection from liquid transmission pipelines using improved pressure wave technique
Diagnozowanie nieszczelności w rurociągach przesyłowych cieczy z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody opartej na detekcji fal ciśnienia


p. 17-21
Maintenance actions planning in indupial centrifugal compressor based on failure analysis
Planowanie czynności konserwacyjnych dla przemysłowej sprężarki odśrodkowej w oparciu o analizę uszkodzeń  


p. 22-28
Catalytic treatment in Diesel engine injectors
Katalityczna obróbka paliwa we wtryskiwaczach silnika o zapłonie samoczynnym


p. 29-36
Spare parts allocation optimization in a multi-echelon support system based on multi-objective particle swarm optimization method
Optymalizacja alokacji części zamiennych w wieloszczeblowym systemie wsparcia na podstawie metody wielokryterialnej optymalizacji rojem cząstek  


p. 37-41
Wear of milling cutters resulting from high silicon aluminium alloy cast AlSi21CuNi machining
Zużycie opzy frezów podczas obróbki wysokokrzemowego, odlewniczego stopu aluminium AlSi21CuNi


p. 42-47
Comparison of different types of neuronal nets for failures location within water-supply networks
Porównanie różnych typów sieci neuronowych do lokalizacji awarii w sieciach wodociągowych


p. 48-55
Utilization of diffusion processes and fuzzy logic for vulnerability assessment
Wykorzystanie procesów dyfuzyjnych i logiki rozmytej do oceny podatności na zagrożenie  


p. 56-60
Effect of anti-corrosion coatings of corona electrodes on selected operating parameters of indupial electrostatic precipitators
Wpływ powłok antykorozyjnych elektrod ulotowych na wybrane parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych


p. 61-65
Gearbox faults identification using vibration signal analysis and artificial intelligence methods
Identyfikacja uszkodzeń skrzyni biegów za pomocą analizy sygnału drgań oraz metod sztucznej inteligencji  


p. 66-72
Determination of directional stiffnesses of vehicles’ tires under a static load operation
Wyznaczanie sztywności kierunkowych opon pojazdów samochodowych w warunkach statycznego działania obciążenia


p. 73-79
Evaluation of the operational reliability and forecasting of the operating life of the power train of the freight diesel locomotive fleet
Ocena niezawodności eksploatacyjnej i prognozowanie żywotności układu przeniesienia napędu we flocie spalinowych lokomotyw towarowych  


p. 80-84
Evaluation of resistance to catapophic failures of large-size caterpillar chain links of open-pit mining machinery
Ocena odporności na uszkodzenia katapoficzne wielkogabarytowych ogniw gąsienicowych podwozi maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego


p. 85-91
Electronic System Fault Diagnosis with Optimized Multi-kernel SVM by Improved CPSO
Diagnoza uszkodzeń układu elektronicznego z wykorzystaniem Wielojądrowej Maszyny Wektorów Nośnych (SVM) zoptymalizowanej przy pomocy poprawionego algorytmu CPSO  


p. 92-96
Recognition of monochrome thermal images of synchronous motor with the application of quadtree decomposition and backpropagation neural network
Rozpoznawanie monochromatycznych obrazów cieplnych silnika synchronicznego z zastosowaniem kwadratowo-drzewowej dekompozycji i sieci neuronowej


p. 97-104
One system reliability assessment method for cnc grinder
Metoda oceny niezawodności systemu szlifierki cnc  


p. 105-111
Periodic technical inspections of vehicles and road traffic safety with the number of road accidents involving fatalities
System okresowych badań technicznych pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego i liczba zdarzeń drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych


p. 112-119
The results of the study concerning the identification of the activities realized in the management of the technical infrapucture in large enterprises
Wyniki badań dotyczących identyfikacji działań realizowanych w zarządzaniu infrapukturą techniczną w dużych przedsiębiorstwach


p. 120-127
The need for aggregated indicators in performance asset management
Potrzeba zagregowanych wskaźnikówwydajności w zarządzaniu aktywami  


p. 128-132
Study of an adaptive accelerated model and a data transfer method based on a Reliability Enhancement Test
Badania adaptacyjnego modelu przyspieszonego oraz metody transferu danych w oparciu o test poprawy niezawodności  


Grzegorz KOSZAŁKA p. 133-139
Model of operational changes in the combustion chamber tightness of a diesel engine
Model eksploatacyjnych zmian szczelności przepzeni nadtłokowej silnika o zapłonie samoczynnym


p. 140-149
Maintenance optimization for a production system with intermediate buffer and replacement part order considered
Optymalizacja konserwacji systemu produkcyjnego uwzględniająca bufor pośredni i zamówienia części zamiennych  


Andrzej SOWA p. 150-157
Formal models of generating checkup sets for the technical condition evaluation of compound objects
Modele formalne generowania zbiorów sprawdzeń dla oceny stanu technicznego obiektów złożonych


p. 158-163
Relations between pulverizing process parameters and beater wheel mill vibration for predictive maintenance program setup
Relacje między parametrami procesów rozdrabniania i drganiami młyna wentylatorowego a ustawienia programu konserwacji predykcyjnej  


p. 164-169
Numerical representation of post-critical deformations in the processes of determining pess dipibutions in closed multi-segment thin-walled aircraft load-bearing puctures
Numeryczne odwzorowanie deformacji zakrytycznych w procesach określania rozkładów naprężeń w zamkniętych wielosegmentowych cienkościennych lotniczych pukturach nośnych


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR