THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
Andrzej NIEWCZAS Str. III
IN MEMORIAM - COL. DR EUGENIUSZ OLEARCZUK, ENG.
Płk dr inż. Eugeniusz Olearczuk - POŻEGNANIE


Str. 171-178
A reliability evaluation study based on competing failures for aircraft engines
Badania dotyczące oceny niezawodności silników lotniczych w oparciu o uszkodzenia konkurujące  


Str. 179-187
Modelling of long belt conveyors
Modelowanie długich przenośników taśmowych


Str. 188-197
Diagnostics of bucket wheel excavator discharge boom dynamic performance and its reconstruction
Diagnostyka właściwości dynamicznych wysięgnika zrzutowego koparki kołowej oraz jego przebudowa  


Str. 198-202
Computer supervision of the group of compressors connected in parallel
Komputerowy system nadzorowania zespołu sprężarek pracujących w układzie równoległym


Str. 203-210
Engine residual technical life estimation based on tribo data
Ocena technicznej trwałości resztkowej silnika w oparciu o dane tribologiczne  


Str. 211-216
Tests of rotary machines vibrations in steady and unsteady states on the basis of large diameter centrifugal fans
Badania drgań maszyn wirnikowych w stanach ustalonych oraz nieustalonych na przykładzie wentylatorów promieniowych dużych średnic


Str. 217-223
Diagnosis strategy for micro-computer controlled straight electro-pneumatic braking system using fuzzy set and dynamic fault tree
Wykorzystanie zbiorów rozmytych i dynamicznego drzewa uszkodzeń w strategii diagnostyki elektro-pneumatycznego układu hamulcowego sterowanego za pomocą mikrokomputera  


Artur ILUK Str. 224-228
Method of evaluating the stiffness of a vehicle with respect to the risk of explosion
Metoda oceny sztywności pojazdu pod kątem zagrożenia eksplozją


Str. 229-235
Experimental research and mathematical modelling as an effective tool of assessing failure of conveyor belts
Badania eksperymentalne i modelowanie matematyczne jako skuteczne narzędzia oceny uszkodzeń taśm przenośnikowych  


Str. 236-245
Multi-objective optimization with adjusted PSO method on example of cutting process of hardened 18CrMo4 steel
Optymalizacja wielokryterialna skorygowaną metodą PSO na przykładzie procesu skrawania stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym


Min-Tsai LAI Str. 246-252
Optimal replacement period with repair cost limit and cumulative damage model
Optymalny okres wymiany przy limicie kosztów naprawy i modelu sumowania uszkodzeń  


Str. 253-258
Application of factoring and time-space simulation methods for assessment of the reliability of water-pipe networks
Zastosowanie metod faktoryzacji oraz symulacjiczasowo-przestrzennej do oceny niezawodności sieci wodociągowych


Grzegorz BOCEWICZ Str. 259-269
Robustness of Multimodal Transportation Networks
Model oceny odporności multimodalnych sieci transportowych


Str. 270-275
Methodology for the repair of Denso Common Rail solenoid injectors
Metodyka naprawy wtryskiwaczy elektromagnetycznych układów zasilania Common Rail Denso


Str. 276-287
Comparison study of heavy haul locomotive wheels’ running surfaces wearing
Badania porównawcze zużycia powierzchni bieżnych kół lokomotyw dużej mocy  


Str. 288-294
Analysis of maintenance models’ parameters estimation for technical systems with delay time
Analiza parametrów modeli obsługiwania systemów technicznych z opóźnieniem czasowym


Str. 295-300
A new feature extraction method for gear fault diagnosis and prognosis
Nowa metoda diagnozowania i prognozowania uszkodzeń przekładni z wykorzystaniem ekstrakcji cech  


Str. 301-306
Modelling of passive vibration damping using piezoelectric transducers – the mathematical model
Modelowanie pasywnego tłumienia drgań przy użyciu przetworników piezoelektrycznych – model matematyczny  


Str. 307-312
Mean failure mass and mean failure repair time: parameters linking reliability, maintainability and supportability
Średnia masa uszkodzenia i średni czas naprawy uszkodzenia: parametryłączące niezawodność, obsługiwalność i utrzymywalność  


Anna Życzyńska Str. 313-318
The heat consumption and heating costs after the insulation of building partitions of building complex supplied by the local oil boiler room
Zużycie ciepła i koszty ogrzewania po dociepleniu przegród budowlanych zespołu budynków zasilanych z lokalnej kotłowni olejowej


Str. 319-324
Prediction cost maintenance model of office building based on condition-based maintenance
Predykcyjno-kosztowy model konserwacji budynku biurowego oparty o utrzymanie zależne od bieżącego stanu technicznego (CBM)  


Str. 325-329
Frequency analysis of coupling with adjustable torsional flexibility
Analiza częstościowa sprzęgła o regulowanej podatności skrętnej


Str. 330-336
Effect of recasting on the useful properties CoCrMoW alloy
Wpływ powtórnego przetapiania na właściwości użytkowe stopu CoCrMoW  


Str. 337-340
Determining the grip angle in a granulator with a flat matrix
Wyznaczanie kąta chwytu w granulatorze z płaską matrycą  


Tomasz WALKOWIAK Str. 341-346
Simulation based availability assessment of services provided by web applications with realistic repair time
Symulacyjna ocena gotowości usług systemów internetowych z realistycznym modelem czasu odnowy


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR