THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
Vol. 16, No. 3, 2014


Vol. 16, No. 4, 2014


Vol. 17, No. 1, 2015


Vol. 17, No. 2, 2015


_ _ _ _ _ _ _ _ _

 Andrzej BORAWSKI p. 1
Modification of a fourth generation LPG installation improving the power supply to a spark ignition engine
Modyfikacja instalacji LPG IV generacji poprawiająca jakość procesu zasilania silnika o zapłonie iskrowym


p. 7
Implementation of Analytic Hierarchy Process (AHP) decision making framework for building maintenance procurement selection: Case study of Malaysian public universities
Zastosowanie platformy programistycznej wspomagającej podejmowanie decyzji, opartej na procesie hierarchii analitycznej (AHP) w postępowaniu przetargowym na utrzymanie budynków. Przypadek malezyjskich uczelni publicznych  


p. 19
Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer
Badania i analiza eksploatacyjnych charakterystyk mikronizatora energetycznej biomasy


p. 27
Indexing accuracy reliability sensitivity analysis of power tool turret
Analiza wrażliwości wskaźnika niezawodności w zakresie dokładności indeksowania głowicy narzędziowej z napędzanymi narzędziami  


p. 35
Assessment of the impact of dynamic states of an internal combustion engine on its operational properties
Ocena wpływu stanów dynamicznych silnika spalinowego na jego właściwości użytkowe


p. 42
Zero-dimensional 2-phase combustion model in a dual-fuel compression ignition engine fed with gaseous fuel and a divided diesel fuel charge
Zero-wymiarowy 2-fazowy model spalania w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym paliwem gazowym i dzieloną dawką oleju napędowego


p. 49
Exhaust opacity in a diesel engine powered with animal fats
Zadymienie spalin silnika z zapłonem samoczynnym zasilanego tłuszczami zwierzęcymi


p. 54
Method of assessment of technical object aptitude in environment of exploitation and service conditions
Metoda oceny stanu zdatności obiektu technicznego w otoczeniu warunków użytkowania i jakości obsługi


p. 64
Recognition of armature current of DC generator depending on rotor speed using FFT, MSAF-1 and LDA
Rozpoznawanie sygnałów prądu twornika generatora prądu stałego w zależności od prędkości obrotowej wirnika z zastosowaniem FFT, MSAF-1 i LDA


p. 70
An integrated model of production scheduling and maintenance planning under imperfect preventive maintenance
Model zintegrowany harmonogramowania produkcji i planowania obsługi technicznej w ramach niepełnej konserwacji zapobiegawczej  


p. 80
Cluster analysis of knowledge workers assessment of occ upational threats and attitudes to character of work
Zastosowanie analizy skupień do oceny zagrożeń zawodowych pracowników wiedzy i ich postaw wobec charakteru pracy


p. 90
Research on resistance to corrosive wear of dental CoCrMo alloy containing post-production scrap
Badanie odporności na zużycie korozyjne stomatologicznego stopu CoCrMo zawierającego złom poprodukcyjny


p. 95
Fuel impact on emissions of harmful components of the exhaust gas from the ci engine during cold start-up
Wpływ paliwa na emisję szkodliwych składników spalin silnika o zapłonie samoczynnym podczas zimnego rozruchu


p. 100
A novel logic-based approach for failure modes mitigation control and quantitative system reliability analyses
Oryginalna, oparta na logice metoda kontroli ograniczania przyczyn uszkodzeń i ilościowej analizy niezawodności systemu  


p. 107
Evaluation measures of machine operation effectiveness in large enterprises: study results
Mierniki oceny efektywności funkcjonowania maszyn w dużych przedsiębiorstwach: wyniki badań


p. 118
Experimental and model studies on the influence of the run flat tire damage on braking dynamics of the multi-axial special purpose vehicle
Eksperymentalne i modelowe badania wpływu uszkodzenia opon run flat na dynamikę hamowania wieloosiowego pojazdu specjalnego


Andrzej KURANC p. 129
Exhaust emission test performance with the use of the signal from air flow meter
Eksploatacyjne badania emisji spalin z wykorzystaniem sygnału z przepływomierza powietrza


p. 135
Local nonsymmetrical postbuckling equilibrium path of the thin FGM plate
Niesymetryczna lokalna ścieżka równowagi pokrytycznej cienkiej płyty z materiału funkcjonalnie gradientowego  


p. 143
A geometric accuracy design method of multi-axis NC machine tool for improving machining accuracy reliability
Metoda projektowania i poprawy niezawodności dokładności obróbczej wieloosiowej obrabiarki NC wykorzystująca pojęcie dokładności geometrycznej  


p. 156
Reliability Analysis Method of safety-critical avionics system based on Dynamic Fault Tree under Fuzzy Uncertainty
Sposób analizy niezawodności krytycznych dla bezpieczeństwa systemów elektroniki lotniczej oparty na metodzie dynamicznego drzewa błędów w warunkach rozmytej niepewności  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR