THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 165
Inspection optimization model with imperfect maintenance based on a three-stage failure process
Model optymalizacji przeglądów w warunkach niepełnej konserwacji oparty o trójfazowy proces uszkodzenia  


p. 174
Use of delay-time concept in modelling process of technical and logistics systems maintenance performance. Case study
Zastosowanie koncepcji opóźnień czasowych w procesie modelowania utrzymania w stanie zdatności systemów technicznych i logistycznych. Studium przypadku


p. 186
Operation reliability analysis based on fuzzy support vector machine for aircraft engines
Analiza niezawodności eksploatacyjnej silników lotniczych w oparciu o metodę rozmytej maszyny wektorów nośnych (FSVM)  


p. 194
Influence of repeated impact on damage growth in fibre reinforced polymer composites
Wpływ uderzeń wielokrotnych na rozwój uszkodzenia kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami


p. 199
SFRs-based numerical simulation for the reliability of highly-coupled DFT
Metoda symulacji numerycznej oparta na pojęciu zakresów uszkodzeń sekwencyjnych służąca do obliczania niezawodności układów modelowanych metodą silnie sprzężonych dynamicznych drzew błędów  


p. 207
Fatigue testing of transmission gear
Doświadczalne badania trwałości zmęczeniowej przekładni zębatych


p. 215
An integrated production and delay-time based preventive maintenance planning model for a multi-product production system
Model integrujący planowanie opartej na pojęciu czasu opóźnienia konserwacji zapobiegawczej oraz planowanie produkcji dla systemów produkcji wieloasortymentowej  


p. 222
Numerical analysis of compressed plates with a cut-out operating in the geometrically nonlinear range
Numeryczne badania pracy ściskanych elementów płytowych z wycięciem w zakresie geometrycznie nieliniowym


p. 228
Optimal replacement policy for a periodically inspected system subject to the competing soft and sudden failures
Optymalna polityka wymiany do zastosowania w systemach poddawanych przeglądom okresowymnarażonych na konkurujące uszkodzenia parametryczne i nagłe  


p. 236
One cabin equipment location method based on the visibility human-factor potential field
Metoda rozmieszczania przyrządów pokładowych oparta na pojęciach potencjałowego pola widoczności oraz potencjałowego pola czynnika ludzkiego  


p. 243
Establishment of optimal physical assets inspection frequency based on risk principles
Ustalanie optymalnej częstotliwości przeglądów obiektów technicznych w oparciu o zasady oceny ryzyka  


p. 250
Reliability analysis and optimization of equal load-sharing k-out-of-n phased-mission systems
Analiza niezawodności oraz optymalizacja systemów fazowych typu „k z n” o równym podziale obciążenia elementów składowych  


p. 260
Effect of external excitation on dynamic characteristics of vibration isolating table
Wpływ wzbudzania zewnętrznego na właściwości dynamiczne stołu wibroizolacyjnego  


p. 266
Implementation of computation process in a bayesian network on the example of unit operating costs determination
Implementacja procedury obliczeniowej w sieci bayesowskiej na przykładzie wyznaczania jednostkowych kosztów eksploatacji


p. 273
A Bayesian networks approach for event tree time-dependency analysis on phased-mission system
Oparte na sieciach ba yesowskich podejście do analizy zależności czasowychw systemach o zadaniach okresowych wykorzystujące metodę drzewa zdarzeń  


p. 282
The determination procedure of the onset of the object wear-out period based on monitoring of the empirical failure intensity function
Procedura wyznaczania początku starzenia się obiektów na podstawie monitorowania empirycznej funkcji intensywności uszkodzeń


p. 288
A delay reliability estimation method for Avionics Full Duplex Switched Ethernet based on stochastic network calculus
Oparta na stochastycznym rachunku sieciowym metoda estymacji niezawodności czasu transmisji dla przełączanej pokładowej sieci ethernetowej typu AFDX umożliwiającej równoczesną transmisję dwukierunkową  


p. 297
Maintenance strategy decision for avionics system based on cognitive uncertainty information processing
Decyzja w zakresie strategii utrzymania ruchu układu elektroniki lotniczej w oparciu o przetwarzanie informacji związanych z niepewnością kognitywną  


p. 306
Sequential preventive maintenance policies with consideration of random adjustment-reduction features
Strategia sekwencyjnej konserwacji zapobiegawczej z uwzględnieniem cech losowej korekcji i losowej redukcji wieku  


p. 314
Optimal maintenance of a series production system with two multi-component subsystems and an intermediate buffer
Optymalna strategia utrzymania ruchu dla seryjnego systemu produkcji złożonego z dwóch podsystemów wieloskładnikowych oraz buforu pośredniego  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR