THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 481-486
The innovative design concept of thermal model for the calculation of the electromagnetic circuit of rotating electrical machines
Innowacyjna koncepcja budowy obliczeniowego modelu cieplnego dla obwodu elektromagnetycznego wirujących maszyn elektrycznych


p. 487-495
Network resource reallocation strategy based on an improved capacity-load model
Strategia realokacji zasobów sieciowych oparta o udoskonalony model przepustowości-obciążenia  


p. 496-503
Operational wear of the neck of spindle coating in cooperation with yarn
Zużycie eksploatacyjne szyjki okładziny wrzecion przędzalniczych przy współpracy z przędzą


p. 504-512
Maintainability fuzzy evaluation based on maintenance task virtual simulation for aircraft system
Ocena obsługiwalności oparta na teorii zbiorów rozmytych bazująca na wirtualnej symulacji zadań konserwacyjnych systemów samolotu  


Wiesław Barnat p. 513-518
Numerical examination of the influence of headrest use on the body of a soldier in a vehicle loaded with a 25 kg side load
Numeryczne badanie wpływu zastosowania zagłówka na ciało żołnierza znajdującego się w pojeździe obciążonym ładunkiem bocznym 25 kg


p. 519-527
Operating properties of non-woven fabric panel filters for internal combustion engine inlet air in single and two-stage filtration systems
Właściwości eksploatacyjne włókninowych przegród filtracyjnych powietrza wlotowego silników spalinowych pracujących w układach jedno- i dwustopniowych


p. 528-534
Active reduction of vibration of mechatronic systems
Aktywna redukcja drgań układów mechatronicznych


p. 535-543
Probabilistic analysis of two reliability models of a single-unit system with preventive maintenance beyond warranty and degradation
Analiza probabilistyczna dwóch modeli niezawodności systemu jednoelementowego wykorzystujących pojęcia pogwarancyjnej obsługi profilaktycznej oraz degradacji  


p. 544-550
Numerical and experimental analysis of the progressive gear body with the use of finite-element method
Badania numeryczne i doświadczalne konstrukcji chwytacza progresywnego z wykorzystaniem metody elementów skończonych


p. 551-560
Renewable warranty policy for multiple-failure-mode product considering different maintenance options
Polityka odnawiania gwarancji dla produktówo mnogich przyczynach uszkodzeń uwzględniająca różne opcje obsługi  


Krzysztof Dróżdż p. 561-568
Adaptive control of the drive system with elastic coupling using fuzzy Kalman filter with dynamic adaptation of selected coefficients
Sterowanie adaptacyjne układu napędowego z połączeniem sprężystym wykorzystujące rozmyty filtr Kalmana z dynamiczną adaptacją wybranych współczynników


Adam GLOWACZ p. 569-574
Recognition of acoustic signals of induction motor using fft, smofs-10 and lsvm
Rozpoznawanie sygnałów akustycznich silnika indukcyjnego z zastosowaniem fft, smofs-10 i lsvm


Robert JAKUBOWSKI p. 575-581
Evaluation of performance properties of two combustor turbofan engine
Ocena właściwości eksploatacyjnychdwuprzepływowego silnika turbinowego z dwiema komorami spalania


p. 582-590
QRA of accidental events initiated by leaks causing a fire in process industries
Ilościowa ocena ryzyka przypadkowych zdarzeń wywołanych przez nieszczelności powodujące pożary w przemyśle przetwórczym  


p. 591-599
Integrated decision on spare parts ordering and equipment maintenance under condition based maintenance strategy
Zintegrowany system decyzyjny dotyczący zamawiania częśc i zamiennych i utrzymania ruchu urządzeń w ramach strategii utrzymania zależnej od bieżącego stanu technicznego  


p. 600-603
Low voltage relay contact resistance change influence by short-circuit current
Zmiana rezystancji zestykowej przekaźników niskiego napięcia pod wpływem działania prądów zwarciowych


p. 604-609
The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes
Wykorzystanie testów stacjonarności do analizy monitorowanych procesów resztkowych


p. 610-616
Bayes statistical decisions with random fuzzy data – an application for the Weibull distribution
Rozmyto-bayesowski model podejmowania decyzji statystycznych – zastosowanie do rozkładu Weiulla  


p. 617-623
Reliability analysis of gear transmission with considering failure correlation
Analiza niezawodności przekładni z uwzględnieniem korelacji uszkodzeń  


p. 624-631
A numerical-experimental study on damaged beams dynamics
Numeryczno-doświadczalne studium dynamiki belek z uszkodzeniem  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR