THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 1-9
Influence of technological methods increasing surface layer durability on axles fretting wear in railway wheel sets
Wpływ technologicznych metod podwyższenia trwałości warstwy wierzchniej na zużycie frettingowe osi kolejowych zestawów kołowych


p. 10-15
A bayesian approach for sealing failure analysis considering the non-competing relationship of multiple degradation processes
Zastosowanie metody Bayesa do analizy uszkodzeń uszczelnień z uwzględnieniem współwystępujących procesów degradacji o charakterze niekonkurującym  


p. 16-24
Post-buckling deformation states of semi-monocoque cylindrical structures with large cut-outs under operating load conditions. Numerical analysis and experimental tests
Stany zakrytycznych deformacji półskorupowych konstrukcji walcowych z dużymi wykrojami w warunkach obciążeń eksploatacyjnych. Analiza numeryczna i badania eksperymentalne


p. 25-31
Cycle life prediction of Lithium-ion cells under complex temperature profiles
Prognozowanie cyklu życia ogniw litowo-jonowych przy złożonych profilach temperaturowych  


p. 32-37
Selection of carry idlers spacing of belt conveyor taking into account random stream of transported bulk material
Dobór rozstawu krążników górnych przenośnika taśmowego z uwzględnieniem losowo zmiennej strugi urobku


p. 38-49
Diesel locomotive efficiency and reliability improvement as a result of power unit load control system modernisation
Poprawa efektywności i niezawodności lokomotyw spalinowych w wyniku modernizacji układu sterowania obciążeniem zespołu napędowego


Zofia M. Łabęda-Grudziak p. 50-56
Diagnostic technique based on additive models in the tasks of the ongoing exploitation of gas network
Technika diagnostyki oparta na addytywnych modelach regresyjnych w zadaniach bieżącej eksploatacji sieci gazowej


p. 57-64
Distribution determination of time of exceeding permissible condition as used to determine lifetimes of selected aeronautical devices/systems
Wyznaczenie rozkładu czasu przekraczania stanu granicznego i jego zastosowanie do określania trwałości wybranych urządzeń lotniczych


p. 65-72
Analysis of the surface condition of removed bone implants
Analiza stanu powierzchni usuniętych implantów kostnych


p. 73-79
Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip ignition
Analiza fragmentacji wiórów podcza s frezowania stopu AZ91HP w aspekcie zmniejszenia ryzyka za płonu


p. 80-88
A combined method for reliability analysis of multi-state system of minor-repairable components
Łączona metoda analizy niezawodności systemu wielostanowego składającego się z elementów podlegających drobnej naprawie  


p. 89-97
Analysis of the bearing nodes loads of turbine engine at an unmanned helicopter during a jump up and jump down maneuver
Analiza obciążeń węzłów łożyskowych silnika turbinowego w bezzałogowym śmigłowcu podczas manewru skok w górę i skok w dół


p. 98-109
Reliability analysis of the products subject to competing failure processes with unbalanced data
Oparta na niezbilansowanych danych analiza niezawodności produktów podlegających procesom powstawania uszkodzeń konkurujących  


p. 110-116
Determination the effect of factors affecting the tensile strength of fabric conveyor belts
Ocena wpływu czynników na wytrzymałość na rozciąganie taśm przenośnikowych tkaninowo – gumowych  


Gyan Ranjan Biswal p. 117-122
System reliability optimisation of Cooling-cum-Condensate-Extraction system
Optymalizacja niezawodności układu chłodzenia z systemem odprowadzania skroplin  


p. 123-127
Mathematical model describing the course of the process of wear of a hob cutter for various methods of cutting fluid supply
Model matematyczny opisujący przebieg zużycia frezu ślimakowego dla różnych metod podawania cieczy obróbkowej


p. 128-135
Wear characteristics and defects analysis of friction stir welded joint of aluminium alloy 6061-t6
Charakterystyka zużycia i analiza uszkodzeń złącza ze stopu aluminium 6061-T6 zgrzewanego tarciowo z przemieszaniem  


p. 136-141
Probabilistic model for flexural strength of dental composites used in modeling reliability of the “tooth-dental composite” system
Probabilistyczny model wytrzymałości na zginanie kompozytów stomatologicznych w zastosowaniu do modelowania niezawodności układów „ząb – kompozyt stomatologiczny”


p. 142-150
Investigation of the relationship between reliability of track mechanism and mineral dust content in rocks of lignite open pits
Badanie związku między niezawodnością podwozia gąsienicowego a zawartością pyłów mineralnych w skałach kopalni odkrywkowych węgla brunatnego  


p. 151-154
Influence of Aerodynamic Trailer Devices on Drag Reduction Measured in a Wind Tunnel
Wpływ wyposażenia aerodynamicznego naczep na zmniejszenie oporu powietrza mierzonego w tunelu aerodynamicznym  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR