THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 155-163
Fracture analysis of the pulley of a bucket wheel boom hoist system
Analiza pęknięć koła pasowego układu wciągarki Wysięgnika koła czerpakowego  


p. 164-170
The effect of the type of elements used to stiffen thin-walled skins of load-bearing aircraft structures on their operating properties. Experimental tests and numerical analysis
Wpływ rodzajów usztywnień pokryć cienkościennych struktur nośnych statków powietrznych na ich właściwości eksploatacyjne. Badania eksperymentalne i analiza numeryczna


p. 171-180
Nonlinear degradation modeling and maintenance policy for a two-stage degradation system based on cumulative damage model
System charakteryzujący się dwuetapowym procesem degradacji: nieliniowe modelowanie degradacji oraz wyznaczanie strategii eksploatacji systemu na podstawie modelu sumowania uszkodzeń  


p. 181-185
Application of capacitive sensor for measuring water content in electro-insulating liquids
Zastosowanie czujnika pojemnościowego do pomiaru za wartości wody w ciecza ch elektroizolacyjnych


p. 186-193
Effect of quadrilateral discontinuity size on the energy absorption of structural steel profiles
Wpływ wielkości czworobocznych nieciągłości na pochłanianie energii w stalowych profilach strukturalnych  


p. 194-200
Application of a measuring arm with an integrated laser scanner in the analysis of the shape changes of forging instrumentation during production
Zastosowanie ramienia pomiarowego ze zintegrowanym skanerem laserowym do analizy zmian kształtu oprzyrządowania kuźniczego w trakcie produkcji


p. 201-209
Operational tests of a dual-rotor mini wind turbine
Badania eksploatacyjne dwuwirnikowej mini elektrowni wiatrowej


p. 210-217
Intermittent fault’s parameter framework and stochastic petri net based formalization model
Model parametryczny niezdatności przejściowej oraz model formalny oparty na stochastycznej sieci Petriego  


p. 218-228
Decision support and maintenance system for natural hazards, processes and equipment monitoring
System wspomagania decyzji dla monitorowania zagrożeń naturalnych, procesów i urządzeń  


p. 229-236
Flexible truncation method for the reliability assessment of phased mission systems with repairable components
Zastosowanie metody elastycznego obcięcia do oceny niezawodności systemów o zadaniach okresowych z elementami naprawialnymi  


p. 237-244
Reliability model of different wind power plant configuration using sequential monte carlo simulation
Model niezawodności różnych konfiguracji zestawu elektrowni wiatrowej oparty na sekwencyjnej symulacji Monte Carlo  


p. 245-253
An electricity price-dependent control-limit policy for conditionbased maintenance optimization for power generating unit
Za stosowanie strategii uzależniającej termin przeglądu od ceny prądu elektrycznego do optymalizacji utrzymania ruchu agregatu prądotwórczego z uwzględnieniem jego stanu technicznego  


p. 254-259
Analysis of the gas network failure and failure prediction using the Monte Carlo simulation method
Analiza awaryjności sieci gazowych oraz prognozowanie awarii z zastosowaniem symulacyjnej metody Monte Carlo  


260-270
Estimation of system reliability by using the PLS-regression based corrected response surface method
Ocena niezawodności systemu z wykorzystaniem poprawionej metody powierzchni odpowiedzi opartej na regresji cząstkowych najmniejszych kwadratów  


p. 271-277
Operational tests of wear dynamics of drills made of low-alloy high-speed HS2-5-1 steel
Badania eksploatacyjne dynamiki zużycia wierteł z niskostopowej stali szybkotnącej HS2-5-1


p. 278-284
Distance and time of water effluence on soil surface after failure of buried water pipe. Laboratory investigations and statistical analysis
Odległość i czas wypływu wody na powierzchnię terenu po awarii podziemnego wodociągu. Badania laboratoryjne i analizy statystyczne


p. 285-290
The experimental identification of torsional angle on a load-carrying truck frame during static and dynamic tests
Identyfikacja eksperymentalna kąta skręcenia ustroju nośnego pojazdu podczas testu statycznego i dynamicznego


p. 291-298
Research on bispectrum analysis of secondary feature for vehicle exterior noise based on nonnegative tucker3 decomposition
Badania nad analizą bispektrum cech drugorzędnych hałasu zewnętrznego pojazdów w oparciu o nieujemną dekompozycję Tuckera3  


p. 299-306
Application of artificial neural networks and principal component analysis on vibration signals for automated fault classification of roller element bearings
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych oraz analizy głównych składowych sygnału drgań do automatycznej klasyfikacji uszkodzeń łożysk tocznych  


p. 307-313
Lifetime Distribution and Associated Inference of Systems with Multiple Degradation Measurements Based on Gamma Processes
Wyznaczanie rozkładu czasów życia oraz wnioskowanie dla systemów wymagających pomiarów współistniejących degradacji w oparciu o procesy gamma  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR