THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 481-487
Assessment of safety and ride quality based on comparative studies of a new type of universal steering wheel in 3D simulators
Ocena bezpieczeństwa i jakości jazdy nowego typu kierownicy uniwersalnej na podstawie badań porównawczych na symulatorach 3D  


p. 488-491
A burst type signal generator for ultrasonic motor control
Zastosowanie piezogeneratora drgań elektrycznych do sterowania ruchem silnika ultrasonicznego  


Leszek Ułanowicz p. 492-500
Modelling of a process, which causes adhesive seizing (tacking) in precise pairs of hydraulic control devices
Modelowanie procesu wywołującego zacieranie adhezyjne (sczepianie) w parach precyzyjnych hydraulicznych urządzeń regulacyjnych


p. 501-506
A Weibull failure model to the study of the hierarchical Bayesian reliability
Model uszkodzeń aproksymowa ny rozkładem Weibulla do badania niezaw odności reprezentowanej za pomocą hierarchicznej sieci Bayesowskiej  


p. 507-513
Analysis of the operating load of foil-air bearings in the gas generator of the turbine engine during the acceleration and deceleration maneuver
Analiza eksploatacyjnych obciążeń gazowych łożysk foliowych zespołu wytwornicowego silnika turbinowego podczas manewru przyspieszenia i hamowania


Maciej Romaniuk p. 514-527
On simulation of maintenance costs for water distribution system with fuzzy parameters
O symulowaniu kosztów utrzymania dla systemu dystrybucji wody o parametrach rozmytych


p. 528-538
Lifetime prediction of self-lubricating spherical plain bearings based on physics-of-failure model and accelerated degradation test
Prognozowanie czasu pracy samosmarujących łożysk ślizgowych w oparciu o model fizyki uszkodzeń oraz przyspieszone badania degradacji  


p. 539-543
The use of industrial metrotomography in the field of maintenance and reliability of rubber-textile conveyor belts in closed continuous transport systems
Wykorzystanie przemysłowego metrotomografu w utrzymaniu i niezawodności taśm przenośnikowych tkaninowo- gumowych w przenośnikach taśmowych z zamkniętą taśmą  


p. 544-551
Analysing the reliability of working parts operating in abrasive soil pulp taking into consideration confounding factors
Analiza niezawodności elementów roboczych funkcjonujących w glebowej masie ściernej z uwzględnieniem czynników zakłócających


p. 552-564
A method to analyze the machining accuracy reliability sensitivity of machine tools based on Fa st Ma rkov Chain simulation
Podejście do analizy czułości niezawodnościowej dokładności obrabiarek opa rte na symulacji metodą szybkich łańcuchów Markowa  


Wojciech Sawczuk p. 565-571
Application of vibroacoustic diagnostics to evaluation of wear of friction pads rail brake disc
Zastosowanie diagnostyki wibroakustycznej w ocenie zużycia okładzin ciernych kolejowego hamulca tarczowego


Zdzisław CHŁOPEK p. 572-577
Synthesis of driving cycles in accordance with the criterion of similarity of frequency characteristics
Synteza testów jezdnych zgodnie z kryteriami podobieństwa charakterystyk częstotliwościowych


Krzysztof Śledziewski p. 578-589
Experimental and numerical studies of continuous composite beams taking into consideration slab cracking
Badania doświadczalne i numeryczne zespolonych belek ciągłych z uwzględnieniem zarysowania płyty


p. 590-598
Decision-making of spare subsea trees with multi-restrictive factors in deepwater development
Podejmowanie decyzji dotyczących wykorzystania zapasowych podmorskich głowic eksploatacyjnych w procesie zagospodarowywania obszarów podmorskich. Model uwzględniający liczne czynniki ograniczające  


p. 599-605
Multi-attribute Utility Theory analysis for burn-in processes combined with replacement
Analiza połączonych procesów sztucznego starzenia i wymiany prowadzona w oparciu o wieloatrybutową teorię użyteczności  


p. 606-612
Vibroacoustic study of powertrains operated in changing conditions by means of order tracking analysis
Diagnostyka wibroakustyczna zespołów napędowych pracujących w zmiennych warunkach z wykorzystaniem analizy rzędów  


Marcin Relich p. 613-620
Portfolio selection of new product projects: a product reliability perspective
Wybór portfela projektów nowych produktów z uwzględnieniem niezawodności produktu


p. 621-631
Health index synthetization and remaining useful life estimation for turbofan engines based on run-to-failure datasets
Synteza wskaźników stanu technicznego oraz ocena pozostałego okresu użytkowania silników turbowentylatorowych z wykorzystaniem zbiorów danych o pracy do czasu uszkodzenia  


p. 632-637
A study of stability and post-critical behaviour of thin-walled composite profiles under compression
Badania stateczności i stanów pokrytycznych ściskanych cienkościennych profili kompozytowych


Urko Leturiondo, Oscar Salgado, Diego GALAR p. 638-648
Multi-body modelling of rolling element bearings and performance evaluation with localised damage
Metodologia opartego na fizyce modelowania wielorakich konfiguracji łożysk tocznych  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR