THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 151-157
Time replacement optimization model: comparative analysis of urban transport fleets using monte carlo simulation
Model optymalizacji czasu wymiany floty. Analiza porównawcza flot miejskiego transportu publicznego z zastosowaniem symulacji Monte Carlo  


p. 158-165
Reliability analysis for multi-state system based on triangular fuzzy variety subset bayesian networks
Analiza niezawodności systemu wielostanowego z zastosowaniem sieci bayesowskich opartych na rozmytych podzbiorach zmienności opisanych przez trójkątną funkcję przynależności  


p. 166-171
Experimental verification of two component implant optimization results in context of fatigue life
Weryfikacja eksperymentalna wytrzymałości zmęczeniowej zoptymalizowanego implantu stomatologicznego  


p. 172-178
Optimal age-replacement policy for non-repairable technical objects with warranty
Optymalna strategia wymian według wieku obiektów technicznych nienaprawialnych z gwarancją


p. 179-190
Fuzzy Availability Assessment for Discrete Time Multi-State System under Minor Failures and Repairs by Using Fuzzy Lz -transform
Wykorzystanie rozmytej transformaty do oceny rozmytej gotowości eksploatacyjnej dyskretnego w czasie systemu wielostanowego działającego w trybie drobnych uszkodzeń i napraw  


p. 191-202
Risk-based reliability allocation methodology to set a maintenance priority among system components: a case study in mining
Oparta na ocenie ryzyka metodologia alokacji niezawodności polegająca na ustalaniu priorytetów utrzymania ruchu elementów systemu: studium przypadku z dziedziny górnictwa  


Piotr Serkies p. 203-210
Comparison of the control methods of electrical drives with an elastic coupling allowing to limit the torsional torque amplitude
Porównanie metod sterowania napędem elektrycznym z połączeniem sprężystym pozwalające na ograniczenie amplitudy momentu skrętnego


p. 211-219
An investigation of a detection method for a subsurface crack in the outer race of a cylindrical roller bearing
Badania metody wykrywania pęknięć podpowierzchniowych w zewnętrznej bieżni łożyska walcowego  


p. 220-228
The probabilistic analysis and optimal design of a bevel gear transmission system with failure interaction
Probabilistyczna analiza i optymalne projektowanie układu przekładni stożkowej z uwzględnieniem interakcji między uszkodzeniami  


Leszek Kasprzyk p. 29-236
Modelling and analysis of dynamic states of the lead-acid batteries in electric vehicle
Modelowanie i analiza stanów dynamicznych akumulatorów kwasowo-ołowiowych w pojazdach elektrycznych  


p. 237-243
Assessment of dynamic effects in distribution substations with flexible conductors regarding short-circuit duration values
Wartości czasu trwania zwarcia a ocena skutków dynamicznych w rozdzielniach z przewodami giętkimi


p. 244-253
Mission reliability modeling and evaluation of multi-mission phased mission system based on extended object-oriented Petri net
Modelowanie niezawodności misji oraz ocena systemów wielozadaniowych o misjach okresowych w oparciu o rozszerzoną sieć obiektową Petriego  


p. 254-259
Operational research of adsorption chiller aggregate utilizing heat from district heating to produce chilled water for air conditioning
Badania eksploatacyjne sorpcyjnego agregatu chłodniczego wykorzystującego ciepło sieciowe do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji


p. 260-267
The kinetics of changes in kinematic viscosity of engine oils under similar operating conditions
Kinetyka zmian lepkości kinematycznej olejów silnikowych w warunkach eksploatacji


Andrzej LOSKA p. 268-278
Scenario modeling exploitation decision-making process in technical network systems
Scenariuszowe modelowanie eksploatacyjnego procesu decyzyjnego w sieciowych systemach technicznych


p. 279-286
Generalized integrated importance measure for system performance evaluation: application to a propeller plane system
Uogólniona miara zintegrowanej ważności komponentów jako narzędzie oceny wydajności systemu: zastosowanie w odniesieniu do układu śmigłowca  


Marta Woch p. 287-295
Reliability analysis of the PZL-130 Orlik TC-II aircr aft structural component under real operating conditions
Analiza niezawodności elementu struktury nośnej samolotu PZL-130 Orlik TC-II w rzeczywistych warunkach eksploatacji


p. 296-301
Optimization of complex systems reliability by firefly algorithm
Optymalizacja niezawodności złożonych systemów za pomocą algorytmu świetlika


p. 302-309
Consistency analysis of degradation mechanism in step-stress acc elerated degradation testing
Analiza niezmienności mechanizmu degradacji w przyspieszonych badaniach degradacji z obciążeniem stopniowym  


p. 310-315
Parameter estimation for Weibull distribution with right censored data using EM algorithm
Zastosowanie algorytmu maksymalizacji wartości oczekiwanej do estymacji parametrów rozkładu Weibulla w przypadku danych obciętych prawostronnie  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR