THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 493–500
A heuristic method for detecting and locating faults employing electromagnetic acoustic transducers
 
Heurystyczna metoda wykrywania i lokalizowania usterek z wykorzystaniem elektromagnetycznych przetworników akustycznych  


p. 501-507
Model of the structure of motor vehicles for the criterion of the technical level on account of pollutant emission
Model struktury pojazdów samochodowych dla kryterium poziomu technicznego ze względu na emisję zanieczyszczeń


p. 508–515
Energy consumption and overloads of crane hoisting mechanism with system of reducing operational loads
Energochłonność i przeciążalność mechanizmu podnoszenia suwnicy z układem zmniejszania obciążeń eksploatacyjnych


Grzegorz Trzmiel p. 516–521
Determination of a mathematical model of the thin-film photovoltaic panel (CIS) based on measurement data
Wyznaczanie modelu matematycznego cienkowarstwowego panelu fotowoltaicznego (CIS) na podstawie danych pomiarowych  


p. 522-529
The assessment of vehicle exhaust emissions referred to CO2 based on the investigations of city buses under actual conditions of operation
Ocena emisji zanieczyszczeń z pojazdów w odniesieniu do CO2 na podstawie badań autobusów miejskich w rzeczywistych warunkach eksploatacji


p. 530-541
Accelerated storage degradation testing and failure mechanisms of aerospace electromagnetic relay
Badania przyspieszone degradacji w czasie składowania przekaźników elektromagnetycznych stosowanych w przemyśle lotniczym oraz mechanizmów ich uszkodzeń  


Damian PIETRUSIAK p. 542-551
Evaluation of large-scale load-carrying structures of machines with the application of the dynamic effects factor
Ocena wielkogabarytowych ustrojów nośnych maszyn z zastosowaniem współczynnika obciążeń zastępczych


p. 552-559
Random preventive maintenance policy based on inspection for a multicomponent system using simulation
Oparta na przeglądach polityka losowej konserwacji zapobiegawczej systemu wieloelementowego z wykorzystaniem symulacji  


p. 560-564
The use of wavelet analysis to assess the degree of wear of working elements of food extruders
Wykorzystanie analizy falkowej do oceny stopnia zużycia elementów roboczych ekstruderów spożywczych


p. 565-570
Operational tests of worm gearbox with ZK2 concave profile
Badania eksploatacyjne przekładni ślimakowej z wklęsłym zarysem ZK2


p. 571-579
Numerical and experimental studies on the rotating rotor with three active composite blades
Badania numeryczne i eksperymentalne wirującego wirnika z trzema aktywnymi łopatami kompozytowymi  


p. 580-589
Fault diagnosis for complex systems based on dynamic evidential network and multi-attribute decision making with interval numbers
Diagnostyka uszkodzeń systemu złożonego oparta na dynamicznych sieciach dowodowych oraz wieloatrybutowej metodzie podejmowania decyzji z wykorzystaniem liczb interwałowych  


p. 590-596
Studies on the effect of mill microstructure upon tool life during slot milling of Ti6Al4V alloy parts
Badania wpływu mikro stru ktury frezu na trwałość ostrza w proce sie frezowania ro wków w stopie tyt anu Ti6Al4V


p. 597-603
The use of photogrammetry for special flight tests
Wykorzystanie fotogrametrii do prób specjalnych w locie


p. 604-614
Determination of the average maintenance time of CNC machine tools based on type II failure correlation
Określenie średniego czasu konserwacji obrabiarek CNC w oparciu o korelację awarii typu II  


p. 615-623
Application of lean tools for improved effectiveness in maintenance of technical systems for special purposes
Zastosowanie narzędzi szczupłego utrzymania ruchu do poprawy efektywności obsługi systemów technicznych specjalnego przeznaczenia  


p. 624-633
Aircraft fault forecasting at maintenance service on the basis of historic data and aircraft parameters
Prognozowanie uszkodzeń statków powietrznych dla celów obsługi konserwacyjnej na podstawie ich parametrów oraz danych z eksploatacji  


p. 634-639
A new lifetime distribution
Nowy rozkład cyklu życia  


p. 640-649
Availability analysis of series redundancy models with imperfect switchover and interrupted repairs
Analiza gotowości modeli redundancji kaskadowej uwzględniających niedoskonałe przełączanie oraz przerwane naprawy  


p. 650-659
Reliability modelling on two-dimensional life data using bivariate weibull distribution: with case study of truck in mines
Modelowanie niezawodnościowe dwuwymiarowych danych dotyczących okresu eksploatacji z wykorzystaniem dwuwymiarowego rozkładu Weibulla z badań nad wywrotkami kopalnianymi  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR