THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 343–351
Hilbert curve fractal antenna for detection and on-line monitoring of partial discharges in power transformers
Antena fraktalna Hilberta do detekcji i monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych  


p 352–358
Identifying the causes of deterioration in the surface finish of a workpiece machined on a rail wheel lathe
Identyfikacja przyczyn pogorszenia stanu powierzchni obrabianej na tokarce kołowej


Leon Prochowski p. 359-370
Evaluation of the process of mileage growth during the operation of motor trucks, in several categories of engine cubic capacity
Ocena procesu narastania przebiegu podczas eksploatacji samochodów ciężarowych w kilku kategoriach pojemności silnika


p. 371-377
A method of vibration damping for diesel engine cylinder liners to prevent the consequences of erosion
Metoda tłumienia drgań tulei cylindrowych silników o zapłonie samoczynnym zapobiegająca konsekwencjom erozji


p. 378-386
Fem analysis of pressure vessel with an investigation of crack growth on cylindrical surface
Analiza mes zbiornika ciśnieniowego z badaniem rozwoju pęknięć na powłoce walcowej  


Piotr Nikończuk p. 387-393
Preliminary modeling of overspray particles sedimentation at heat recovery unit in spray booth
Wstępny model sedymentacji osadów lakierniczych w rekuperatorze kabiny lakierniczej


p. 394-404
Two probabilistic life-cycle maintenance models for the deteriorating pavement
Dwa probabilistyczne modele eksploatacji niszczejącej nawierzchni drogowej  


p. 405-412
A statistical data-based approach to instability detection and wear prediction in radial turning processes
Metoda wykrywania niestabilności i przewidywania zużycia w procesach toczenia promieniowego w oparciu o dane statystyczne  


Mirosław Kornatka p. 413-419
Analysis of the exploitation failure rate in Polish MV networks
Analiza eksploatacyjnej awaryjności krajowych sieci średniego napięcia


Gökhan Gökdere p. 420-424
Time-dependent system reliability under stress-strength setup
Obliczanie zmiennej w czasie niezawodności systemu na podstawie modelu wytrzymałości na obciążenia  


p. 425-434
Application of neural reconstruction of tomographic images in the problem of reliability of flood protection facilities
Zastosowanie neuronowej rekonstrukcji obrazów tomograficznych w problematyce niezawodności zabezpieczeń przeciwpowodziowych


p. 435-442
Concentration analysis of gases formed in mineral oil, natural ester, and synthetic ester by discharges of high energy
Analiza stężeń gazów powstających na skutek oddziaływania łuku elektrycznego na olej mineralny oraz estry naturalne i syntetyczny


p. 443-449
The use of Plackett-Burman plans and the analysis of expert opinions, in order to assess the significance of controllable parameters of the plasma cutt ing process
Wykorzystanie planów Plackett a-Burmana i analizy opinii ekspertów w celu oceny istotności parametrów sterowalnych procesu cięcia plazmowego


p. 450-454
A method of comparative studies on checkup sets to evaluate the technical condition of tractors
Metoda badań porównawczych zbiorów sprawdzeń do oceny stanu technicznego ciągników


p. 455-464
Testing of an industrial robot’s accuracy and repeatability in off and online environment
Badania dokładności i powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego w środowiskach off i online


p. 465-470
New insights into reliability problems for supply chains management based on conventional reliability model
Nowe spojrzenie na problemy związane z niezawodnością w zarządzaniu łańcuchami dostaw z punktu widzenia tradycyjnego modelu niezawodności  


p. 471-477
Evaluation on gas supply reliability of urban gas pipeline network
Ocena niezawodności dostaw gazu w miejskiej sieci gazowej  


p. 478-483
The dynamics of wear of cutt ing inserts during turning of non-homogeneous material on the example of polymer concrete
Dynamika zużycia płytek skrawających podczas toczenia niejednorodnego materiału na przykładzie polimerobetonu


Katarzyna Antosz p. 484-494
Maintenance – identification and analysis of the competency gap
Utrzymanie ruchu – identyfikacja i analiza luki kompetencyjnej


p. 495-501
Selecting operating parameters of an electrostatic precipitator decreasing emission of solid fuels fly ashes
Dobór parametrów eksploatacyjnych elektrofiltru obniżającego niską emisję pyłów pochodzących ze spalania paliw stałych


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR