THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 503-513
Effect of temperature variation on repeatability positioning of a robot when assembling parts with cylindrical surfaces
Wpływ zmian temperatury na powtarzalność pozycjonowania robota przy montażu części o powierzchniach cylindrycznych


p. 514-522
Hybrid fault diagnosis of railway switches based on the segmentation of monitoring curves
Hybrydowa diagnostyka uszkodzeń zwrotnic kolejowych w oparciu o segmentację krzywych prądowych  


p. 523-530
Optimising extended warranty policies following the two-dimensional warranty with repair time threshold
Optymalizacja polityki gwarancyjnej w okresie po wygaśnięciu dwuwymiarowej gwarancji z ustaloną górną granicą czasu naprawy  


p. 531-541
Method for assessing the grinding wheels operational properties
Metoda oceny właściwości eksploatacyjnych ściernic


p. 542-548
Power losses and their properties for low range of a robot electric motor working conditions as the part of energy effectiveness research
Straty mocy oraz ich własności w niskim zakresie warunków pracy silnika elektrycznego robota w kontekście badań efektywności energetycznej


p. 549-557
Modification and reliability estimation of vector based Dubins path approach for autonomous ground vehicles path re-planning
Poprawa i ocena niezawodności opartej na wektorowej metodzie trajektorii Dubinsa dla korekty trajektorii pojazdów autonomicznych  


p. 558-566
Fault diagnosis for complex systems based on reliability analysis and sensors data considering epistemic uncertainty
Diagnozowanie błędów w systemach złożonych na podstawie analizy niezawodności oraz danych z czujników z uwzględnieniem niepewności epistemicznej  


p. 567-578
Extended warranty of medical equipment subject to imperfect repairs: an approach based on generalized renewal process and Stackelberg game
Rozszerzona gwarancja na sprzęt medyczny podlegający niepełnym naprawom: podejście oparte na uogólnionym procesie odnowy i modelu Stackelberga  


p. 579-589
A novel reliability model for multi-component systems subject to multiple dependent competing risks with degradation rate acceleration
Nowatorski model niezawodności dla systemów wieloelementowych narażonych na liczne zależne ryzyka konkurujące uwzględniający przyspieszenie tempa degradacji  


p. 590-601
Dynamic condition-based maintenance policy for degrading systems described by a random-coefficient autoregressive model: A comparative study
Dynamiczna strategia utrzymania ruchu na podstawie stanu technicznego dla ulegających degradacji systemów opisanych modelem autoregresyjnym z parametrami losowymi – studium porównawcze  


p. 602-609
Poisson-distributed failures in the predicting of the cost of corrective maintenance
Poissonowskie strumienie uszkodzeń w prognozowaniu kosztów obsług korekcyjnych floty pojazdów


p. 610-620
Dynamic diagnostic strategy based on reliability analysis and distance-based VIKOR with heterogeneous information
Dynamiczna strategia diagnostyczna z wykorzystaniem informacji heterogenicznych bazująca na analizie niezawodności i opartym na odległościach algorytmie VIKOR  


p. 621-629
Fault diagnosis and identification in the distribution network using the fuzzy expert system
Identyfikacja i diagnoza błędów w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej z wykorzystaniem rozmytego systemu eksperckiego  


p. 630-637
Assessment of possible use of the ionization signal for the combustion process diagnostics in a spark-ignition combustion engine powered by natural gas
Ocena możliwości wykorzystania sygnału jonizacji do diagnostyki procesu spalania w silniku spalinowym o zapłonie iskrowym zasilanym gazem ziemnym


p. 638-649
Research of dynamic processes of the system “Vehicle – Track” using the new method of vehicle wheel with metal scale
Badanie dynamicznych procesów zachodzących w układzie „pojazd-tor” z wykorzystaniem nowej metody dla kół z metalową łuską  


p. 650-661
The concept of maintenance sustainability performance assessment by integrating balanced scorecard with non-additive fuzzy integral
Koncepcja oceny zrównoważonego utrzymania ruchu z zastosowaniem zrównoważonej karty wyników i nie-addytywnej całki rozmytej  


p. 662-670
A criticality importance-based spare ordering policy for multi-component degraded systems
Oparta na kryterium krytyczności polityka zamawiania części zamiennych do zdegradowanych systemów wieloelementowych  


Zdzisław Idziaszek p. 671-681
Method of analysis of productivity with an innovative model of the working capability of the object in the body ( C ) for the new resource allocation on inherent and non-inherent
Metoda analizy produktywności z innowacyjnym modelem potencjału roboczego obiektu w ciele ( C ) dla nowego podziału zasobów na inherentne i nieinherentne


p. 682-688
The experimental tests on the friction coefficient between the leaves of the multi-leaf spring considering a condition of the friction surfaces
Badania eksperymentalne współczynnika tarcia pomiędzy piórami resoru wielopiórowego z uwzględnieniem stanu powierzchni ciernych


p. 689-695
Model for forecasting the geometry of the floor panel of a passenger car during its operation
Model prognozowania stanu geometrii płyty podłogowej samochodu osobowego w toku eksploatacji


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR