THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 1-5
Investigation of influence of aircraft propeller modal parameters on small airplane performance
Badania wpływu modalnych parametrów śmigła na zachowanie małego samolotu  


p. 6-14
Reliability estimation for momentum wheel bearings considering frictional heat
Ocena niezawodności łożysk kół zamachowych z uwzględnieniem ciepła tarcia  


p. 15-25
Energy losses’ reduction in metallic screens of MV cable power lines and busbar bridges composed of single-core cables
Ograniczanie strat energii w żyłach powrotnych linii i mostów kablowych średniego napięcia wykorzystujących kable jednożyłowe


p. 26-34
Common cause and load-sharing failures-based reliability analysis for parallel systems
Analiza niezawodności systemów równoległych w sytuacji jednocześnie występujących uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną oraz uszkodzeń elementów dzielących obciążenie  


p. 35-41
A model of an adaptive strategy of preventive maintenance of complex technical objects
Model adaptacyjnej strategii prewencyjnej odnowy złożonych obiektów technicznych


p. 42-51
Reliability analysis of a multi-eso based control strategy for level adjustment control system of quadruped robot under disturbances and failures
Analiza niezawodności strategii sterowania w oparciu o kilka obserwatorów stanu rozszerzonego ESO i jej zastosowanie w systemie kontroli regulacji poziomu czworonożnego robota w warunkach zakłóceń i uszkodzeń  


p. 52-62
Time-based machine failure prediction in multi-machine manufacturing systems
Algorytm wsparcia strategii tbm w wielomaszynowych systemach wytwórczych


p. 63-72
Modified convolutional neural network with global average pooling for intelligent fault diagnosis of industrial gearbox
Diagnostyka błędów przekładni przemysłowych z wykorzystaniem zmodyfikowanej splotowej sieci neuronowej z globalnym uśrednieniem wartości dla poszczególnych kanałów  


p. 73-85

Analysis of rail vehicles’ operational reliability in the aspect of safety against derailment based on various methods of determining the assessment criterion

Analiza niezawodności eksploatacyjnej pojazdów szynowych w aspekcie bezpieczeństwa przed wykolejeniem w oparciu o różne metody wyznaczania kryterium oceny


p. 86-93
Performance degradation comparisons and failure mechanism of silver metal oxide contact materials in relays application by simulation
Porównanie obniżenia charakterystyk oraz badanie mechanizmu uszkodzeń materiałów stykowych z kompozytów typu srebro-tlenek metalu stosowanych w przekaźnikach elektromagnetycznych na podstawie danych z symulacji komputerowej  


p. 94-101
Model-based analysis of injection process parameters in a common rail fuel supply system
Modelowa analiza parametrów procesu wtrysku w układzie zasilania typu common rail


p. 102-111
An aggregate criterion for selecting a distribution for times to failure of components of rail vehicles
Zagregowane kryterium wyboru rozkładu czasu do uszkodzenia elementów pojazdów szynowych


p. 112-120
Importance measure of probabilistic common cause failures under system hybrid uncertainty based on bayesian network
Oparta na sieci bayesowskiej miara ważności probabilistycznych uszkodzeń spowodowanych wspolną przyczyną w warunkach niepewności hybrydowej systemu  


p. 121-129
Analysis of the impact of the use time of n1 motor vehicles on the economic efficiency of their maintenance
Badanie wpływu czasu wykorzystania samochodów kategorii n1 na efektywność ekonomiczną ich eksploatacji


p. 130-137
Simulation analysis of electric vehicles energy consumption in driving tests
Symulacyjna analiza energochłonności pojazdów elektrycznych w testach badawczych


p. 138-142
Maintenance of industrial reactors supported by deep learning driven ultrasound tomography
Eksploatacja reaktorów przemysłowych ze wspomaganiem tomografii ultradźwiękowej i algorytmów głębokiego uczenia  


p. 148-153
The assessment of influence of styrene-butadiene-styrene elastomer’s content on the functional properties of asphalt binders
Ocena wpływu zawartości elastomeru styren-butadien-styren na właściwości funkcjonalne lepiszczy asfaltowych


p. 154-160
Evaluation of the use of hybrid electric powertrain system in urban traffic conditions
Ocena zastosowania napędów hybrydowych w warunkach ruchu miejskiego  


p. 161-196
Compound fault detection in gearbox based on time synchronous resample and adaptive variational mode decomposition
Wykrywanie złożonych błędów przekładni na podstawie synchronicznego próbkowania wtórnego oraz adaptacyjnej metody wariacyjnej dekompozycji modalnej  


p. 170-178
A novel reliability estimation method of multi-state system based on structure learning algorithm
Nowatorska metoda oceny niezawodności systemów wielostanowych w oparciu o algorytm uczenia struktury  


 

Attachments: 

 


SELECT PUBLICATION YEAR