THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


2007

1(33)/2007


Str. 6-12
The economic and ecological aspects of driving city buses with CNG gas on an example of Rzeszów
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty zasilania autobusów miejskich gazem CNG na przykładzie Rzeszowa  


Str. 13-18
Problems of power parameters measurement of constantspeed engines with small cylinder volume by acceleration method
Problems of power parameters measurement of constantspeed engines with small cylinder volume by acceleration method  


Str. 19-22
A sustainable development of urban transport
A sustainable development of urban transport  


Str. 23-30
Research of microstructure of atomized liquid by aeral injector
Badania makrostruktury rozpylanej cieczy przez wtryskiwacz aeracyjny  


Paweł OSTAPKOWICZ Str. 31-45
Signals of weak interobject interactions in diagnosing of leakages from pipelines
Sygnały słabych interakcji międzyobiektowych w diagnostyce wycieków z rurociągów  


Str. 46-52
The simulative tests of planetary-motion paddle – part I
Badania symulacyjne mieszadła z przekładnią planetarną – cz.I  


Str. 53-58
Analysis of the influence of geometry modification of edge support element of self aligning pad on contact zone properties
Analiza wpływu modyfikacji geometrii krawędzi elementu oporowego płytki wahliwej na właściwości strefy kontaktu  


Krzysztof OLEJNIK Str. 59-65
Criticism of regulations and applications regarding mirrors which assist road participants on roads with limited visibility
Krytyka przepisów i stosowanych rozwiązań dotyczących wspomagania kierujących pojazdami za pomocą luster na drogach o niedostatecznej widoczności  


Str. 66-74
Aspects for the description of the heat transfer during the impregnation of textile semi finished products
Aspekty dotyczące opisu przenoszenia ciepła podczas impregnacji półproduktów włókienniczych  


 

Attachments: 

2(34)/2007


Str. 3-9
The simulative tests of planetary-motion paddle – part II
Badania symulacyjne mieszadła z przekładnią planetarną – cz. II


Str. 10-14
Numerical research of the influence of loading and edge support element of self aligning pad on contact zone properties
Badania numeryczne wpływu obciążenia oraz geometrii krawędzi elementu oporowego segmentu wahliwego na właściwości strefy kontaktu


Sławczo DENCZEW Str. 15-21
The reliability, safety and risks of water supply system operation versus critical infrastructure
Niezawodność, bezpieczeństwo i ryzyko systemów eksploatacji wodociągów w aspekcie infrastruktury krytycznej


Ireneusz MARKIEWICZ Str. 22-27
Analysis of elastic effort fields in truck frame designed by the sadsf method
Analiza sprężystych pól wytężenia w ramie samochodu ciężarowego ukształtowanej metodą sadsf


Arkadiusz RYCHLIK Str. 28-36
Method of piston combustion engines fuel consumption measurement applying individualized electromagnetic injection parameters
Metoda pomiaru zużycia paliwa tłokowych silników spalinowych z wykorzystaniem zindywidualizowanych parametrów elektromagnetycznych wtrysku


Str. 37-43
Experimental test stand for analysis of composite dental fillings degradation
Stanowisko do badań degradacji stomatologicznych wypełnień kompozytowych


Str. 44-50
The outline of the method of determining the probability of practical device operation when changing diagnostic parameter values
Zarys metody określania prawdopodobieństwa zdatnej pracy urządzenia w aspekcie zmian wartości parametru diagnostycznego


Paweł DROŻDZIEL Str. 51-59
Start-up of a diesel engine
O rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym


 

Attachments: 

3(35)/2007


Str. 3-6
Probabilistic assessment of the fatigue reliability
Probabilistic assessment of the fatigue reliability


Jacek M. CZAPLICKI Str. 7-10
On the system: truck – workshop in the queue theory terms
On the system: truck – workshop in the queue theory terms


Stanisław RADKOWSKI Str. 11-18
Use of vibroacoustical signal in detecting early stages of failures
Use of vibroacoustical signal in detecting early stages of failures


Str. 19-22
Local laser marking – new technology in the identification of steel parts
Local laser marking – new technology in the identification of steel parts


Sylwia WERBIŃSKA Str. 23-29
The availability model of logistic support system with time redundancy
The availability model of logistic support system with time redundancy


Str. 30-33
Optimization of operational properties of steel welded structures
Optimization of operational properties of steel welded structures


Str. 34-39
Maintenance audit and benchmarking - search for evaluation criteria on global scale
Maintenance audit and benchmarking - search for evaluation criteria on global scale


Str. 40-43
Selection of maintenance range for power machines and equipment in consideration of risk
Selection of maintenance range for power machines and equipment in consideration of risk


Str. 44-48
Assessment of the effects of the operation of power units on sliding-pressure
Assessment of the effects of the operation of power units on sliding-pressure


Str. 49-51
Modelling the mechanical properties of screw propellers for selection of the technology of their repairs
Modelling the mechanical properties of screw propellers for selection of the technology of their repairs


Zbigniew SKROBACKI Str. 52-56
Selected methods for the estimation of the logistic function parameters
Selected methods for the estimation of the logistic function parameters


Bogdan Antoszewski Str. 57-61
A non-conventional method for the improvement of the functional properties of sliding pairs
A non-conventional method for the improvement of the functional properties of sliding pairs


Krzysztof OLEJNIK Str. 62-64
The use of the additional lighting of the semi trailers for their safety exploatation
The use of the additional lighting of the semi trailers for their safety exploatation


Zdzisław CHŁOPEK Str. 65-68
Ecological aspects of using bioethanol fuel to power combustion engines
Ecological aspects of using bioethanol fuel to power combustion engines


Str. 69-71
A method of evaluating fatigue life of some selected structural components at a given spectrum of loads – an outline
A method of evaluating fatigue life of some selected structural components at a given spectrum of loads – an outline


Str. 72-75
Assessment of the effectiveness of machine and device operation
Assessment of the effectiveness of machine and device operation


Str. 76-80
Planning inspections in service of fatigue-sensitive aircraft structure components for initial crack detection
Planning inspections in service of fatigue-sensitive aircraft structure components for initial crack detection


Str. 81-85
Pollutants emission problems from the combustion engines of other applications than motor cars
Pollutants emission problems from the combustion engines of other applications than motor cars


 

Attachments: 

4(36)/2007


Str. 3-8
Planning inspections in service of fatigue-sensitive aircraft structure components under crack propagation
Planning inspections in service of fatigue-sensitive aircraft structure components under crack propagation


Zbigniew J. SROKA Str. 9-15
Durability of engine components due to alternative fuels
Durability of engine components due to alternative fuels


Sławczo DENCZEW Str. 16-19
Auditing as important element of modern water supply and sewage systems management
Auditing as important element of modern water supply and sewage systems management


Zdzisław CHŁOPEK Str. 20-23
Effects of using CRT particulate matter filters for self ignition engines
Effects of using CRT particulate matter filters for self ignition engines


Str. 24-28
A method of evaluating time of fatigue crack growth to limiting value of some selected structural components – an outline
A method of evaluating time of fatigue crack growth to limiting value of some selected structural components – an outline


Mariusz CHALAMOŃSKI Str. 29-32
Analysis of thermal centre failuring
Analysis of thermal centre failuring


Str. 33-35
Operational effectiveness of a sieve-aerodynamic separator under the conditions of the variable load of sieves
Operational effectiveness of a sieve-aerodynamic separator under the conditions of the variable load of sieves


Str. 36-42
Systems of supporting the supervision of the operational safety of steam turbines
Systems of supporting the supervision of the operational safety of steam turbines


Kazimierz KOWALSKI Str. 43-48
The development of the professional education process using statistical techniques analysis of questionnaires
The development of the professional education process using statistical techniques analysis of questionnaires


Jörg KUNDLER Str. 49-54
Long-term maintenance of aeronautical information system on the base of statistical methods
Long-term maintenance of aeronautical information system on the base of statistical methods


Str. 55-58
Maintenance of vehicles, machines and equipment in view of the ISO9001 requirements
Maintenance of vehicles, machines and equipment in view of the ISO9001 requirements


Karolina PERZ Str. 59-62
Operational states of insulation in refrigerated transport of goods
Operational states of insulation in refrigerated transport of goods


Marek MŁYŃCZAK Str. 63-65
Queuing system with variable server number
Queuing system with variable server number


Wojciech KOSMAN Str. 66-71
Operation of the multi-fuel cycles under off-design regime
Operation of the multi-fuel cycles under off-design regime


Bogdan ŻÓŁTOWSKI Str. 72-76
Diagnostic system maintenance the ability of machines
Diagnostic system maintenance the ability of machines


Norbert SPÖRK Str. 77-78
The way forward to excellence in maintenance
The way forward to excellence in maintenance


Michael MÜLLER Str. 79-80
Maintenance success control (key figures and controlling in maintenance)
Maintenance success control (key figures and controlling in maintenance)


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR