THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


2009Str. 4-10
The estimation of the reliability of the fi rst daily diesel engine start-up during its operation in the vehicle
Ocena niezawodności pierwszego dziennego rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach użytkowania pojazdu  


Vladimír HLAVŇA Str. 11-14
A structure of the measurement system for a non-conventional energetic circuit
Struktura systemu pomiarowego niekonwencjonalego obwodu energetycznego  


Str. 15-21
An analysis of vehicle–road surface interaction for classifi cation of IRI in the frame of Slovak PMS
Analiza oddziaływania między pojazdem a nawierzchnią dla celów klasyfikacji IRI w ramach słowackiego PMS  


Anna TIMOFIEJCZUK Str. 22-27
Signal feature encoding in an inference diagnostic system
Kodowanie cech sygnałów w systemie wnioskowania diagnostycznego  


Str. 28-32
Complex testing of the prestressing system elements as the base of prestressed structure safety
Kompleksowe badania elementów systemu sprężającego jako podstawa bezpieczeństwa sprężonej konstrukcji  


Str. 33-38
The conception of a methodology of degradation degree evaluation of laminates
Koncepcja metodologii oceny stopnia degradacji laminatów  


Khachatur KYUREGHYAN Str. 39-45
Emergency braking of mining hoisting device with the use of linearly growing value of braking force
Hamowanie bezpieczeństwa górniczego urządzenia wyciągowego z zastosowaniem liniowo narastającej wartości siły hamowania  


Leszek SEMOTIUK Str. 46-53
An analysis of the operational characteristics of innovative tool structures used in high speed rough milling processes
Analiza cech eksploatacyjnych innowacyjnych konstrukcji narzędzi wykorzystywanych w procesach frezowania zgrubnego z wykorzystaniem technologii HSM  


Str. 54-62
Outsourcing as a logistics function in distribution of spare parts for tractors and farm machines
Outsourcing jako funkcja logistyki w dystrybucji części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych  


Str. 63-69
The station designed for accelerated fatigue tests of dental materials
Stanowisko do przyspieszonych badań zmęczeniowych materiałów stomatologicznych  


Str. 70-72
The vehicle movement model’s usage to determinate economic and environmental impacts caused by separate vehicle
Wykorzystanie modelu ruchu pojazdu do wyznaczania wpływu poszczególnych pojazdów na gospodarkę i środowisko  


 

Attachments: Str. 4-7
Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems
Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems  


Stanisław LEGUTKO Str. 8-16
Development Trends in Machines Operation Maintenance
Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn  


Str. 17-24
Construction of diagnostic models of the states of developing fault for working parts of the multi-bucket excavator
Budowa modelu diagnozowania stanów awaryjnych organów roboczych koparki wieloczerpakowej  


Str. 25-30
Selected aspects of the maintenance of large-size rolling bearings
Wybrane aspekty eksploatacji wielkogabarytowych łożysk tocznych  


Str. 31-41
Structural analysis of hot forging dies with regard to their life
Analiza strukturalna matryc stosowanych do kucia na ciepło w aspekcie ich trwałości  


Str. 42-51
Pollutant emission characteristics determined using the Monte Carlo method
Charakterystyki emisji zanieczyszczeń wyznaczane metodą Monte Carlo  


Str. 52-62
Comparative Analysis of Operational Properties of Propulsion Systems of RoPax Type Ships
Analiza porównawcza cech eksploatacyjnych układów ruchowych statków typu RoPax  


Str. 63-70
An analysis of a supply process of spare parts for agricultural tractors and machines based on logistic services outsourcing
Analiza procesu zaopatrzenia w części zamienne do ciągników i maszyn rolniczych w oparciu o outsourcing usług logistycznych  


Str. 71-75
Rozwój inteligentnego systemu monitorowania rozdzielczej sieci wodociągowej
The development of an intelligent monitoring system of a local water supply network  


Str. 76-83
Analysis of operating conditions of polish fishing vessels
Analiza warunków pracy polskich statków rybackich  


Str. 84-95
Ocena ryzyka w systemach produkcyjnych o równoległej strukturze niezawodnościowej
Evaluation of the risk in production systems with a parallel reliability structure  


 

Attachments: Str. 4-13
A hybrid cross-entropy algorithm for reliability assessment of confi guration-redundancy system
Hybrydowy algorytm wzajemnej entropii do oceny niezawodności systemów typu konfiguracja-redundancja  


Artur POPKO Str. 14-19
Pressure emulsifi cation process modeling
Modelowanie procesu emulgacji ciśnieniowej  


Str. 20-23
An optimal policy of inspection for a component with delayed repair
Optymalna strategia kontroli elementów składowych z możliwością odroczenia naprawy  


Ireneusz MARKIEWICZ Str. 24-31
Analysis of hole arrangement in tensile plate by means of the SADSF method and fatigue life predictions
Analiza rozmieszczenia otworów w rozciąganej tarczy z wykorzystaniem metody SADSF oraz szacowanie trwałości zmęczeniowej  


Str. 32-37
A hierarchical decomposition approach for large system reliability allocation
Zastosowanie metody dekompozycji hierarchicznej do alokacji niezawodności w dużych systemach  


Zdzisław CHŁOPEK Str. 38-46
The cognitive interpretation of the Monte Carlo method for the technical applications
Interpretacja poznawcza metody Monte Carlo w zastosowaniach technicznych  


Str. 47-54
Dynamic reliability modeling of systems with common cause failure under random load
Modelowanie dynamiczno-niezawodnościowe systemów z uszkodzeniami o wspólnej przyczynie w warunkach obciążenia losowego  


Mariusz WAŻNY Str. 55-64
The method for assessing residual durability of selecteddevices in avionics system
Metoda oceny trwałości resztkowej wybranych urządzeń systemu awionicznego  


Str. 65-69
Efficient Reliability Analysis of Systems with Functional Dependence Loop
Efektywna analiza niezawodnościowa systemów z pętlami zależności funkcyjnych  


Str. 70-77
Quality assurance method for the design and manufacturing process of armoured vehicles
Metoda zapewnienia jakości procesu projektowo-konstrukcyjnego pojazdów opancerzonych  


Renyan JIANG Str. 78-81
A non-parametric approach for modelling reliability growth of complex repairable systems
Podejście nieparametryczne do modelowania przyrostu niezawodności złożonych systemów naprawialnych  


 

Attachments: Str. 4-9
A modified model of electronic device reliability prediction
Zmodyfikowany model prognozowania niezawodności urządzeń elektronicznych  


Norbert RADEK Str. 10-16
Determining the operational properties of steel beaters after electrospark deposition
Badania eksploatacyjne bijaków stalowych obrobionych elektroiskrowo  


Str. 17-27
A practical approach for network application reliability assessment
Praktyczne podejście do oceny niezawodności aplikacji sieciowych  


Str. 28-36
Verification of computational model for corrosive and mechanical wear
Weryfikacja modelu obliczeniowego dla zużywania korozyjno-mechanicznego  


Str. 37-44
Reliability - based design incorporating several maintenance policies
Projektowanie niezawodnościowe z wykorzystaniem kilku strategii utrzymania  


Str. 45-52
A study of the particulate matter emission from the braking systems of motor vehicles
Badania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego  


Str. 53-56
Reliability assessment of burnishing operation of aluminum alloy
Ocena niezawodności operacji nagniatania stopu aluminium  


Str. 57-64
Rear axle gear damage prediction using vibration signal preprocessing coupled with RBF neural networks
Prognozowanie uszkodzeń przekładni mostu napędowego z wykorzystaniem wstępnego przetwarzania sygnału drgań w połączeniu z sieciami neuronowymi typu RBF  


Kazimierz ZALESKI Str. 65-71
The effect of shot peening on the fatigue life of parts made of titanium alloy Ti-6Al-4V
Wpływ dynamicznego nagniatania rozproszonego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanu Ti-6Al-4V  


Str. 72-81
Asset life prediction using multiple degradation indicators and failure events: a continuous state space model approach
Prognozowanie trwałości środków technicznych z wykorzystaniem wielu wskaźników degradacji i zdarzeń awaryjnych w ujęciu modelu ciągłej przestrzeni stanów  


Andrzej MARCZUK Str. 82-90
A computer system for optimisation of soft fruit transportation in diffused purchasing networks
Komputerowy system optymalizacji transportu owoców miękkich w sieci rozproszonego skupu  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR