THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


2010Ireneusz MARKIEWICZ Str. 4-14
Application of SADSF method to design and analyses of elastic and fatigue properties of tensioned strip with hole
Projektowanie metodą SADSF i analizy własności sprężystych i zmęczeniowych pasm rozciąganych z otworem  


Zbigniew KORCZEWSKI Str. 15-22
Failures recognising within the passages of a marine gas turbine engine on the basis of results of endoscopic investigation
Rozpoznawanie uszkodzeń w części przepływowej okrętowego turbinowego silnika spalinowego na podstawie wyników badania endoskopowego  


Str. 23-34
Prognosing of functional degradation of bio-mechanical systems exemplified by the tooth-composite filling system
Prognozowanie degradacji czynnościowej systemów biomechanicznych na przykładzie układu ząb - wypełnienie kompozytowe  


Str. 35-41
New Locomotive Energy Management Systems
Nowe możliwości oszczędzania energii lokomotyw  


Str. 42-48
The Analysis of Non-road Vehicle Engine Operating Conditions in Terms of Emission Regulations
Analiza warunków pracy silników pojazdów o zastosowaniach poza drogowych w aspekcie przepisów dotyczących emisji związków toksycznych spalin  


Zbigniew MATUSZAK Str. 47-58
Estimation of the availability of the power-propulsion and technological system of a fishing vessel at selected operational model
Oszacowanie gotowości systemu energetyczno-napędowego i technologicznego statku rybackiego w wybranych stanach pracy  


Str. 59-68
The farm vehicles operation in the aspect of the structure Of demand for maintenance inspections
Eksploatacja pojazdów rolniczych w aspekcie struktury popytu na usługi przeglądów serwisowych  


Str. 69-76
The estimation of smooth operation time until failure with the application of the Akaike Information Criterion (AIC)
Ocena czasu poprawnej pracy do uszkodzenia za pomocą Kryterium Informacyjnego Akaike  


Str. 77-82
Increase of operational durability of a plastic material-oxide coating couple as a result of the application of a pulsed anodizing process
Wzrost trwałości eksploatacyjnej skojarzenia tworzywo polimerowe - powłoka tlenkowa wytwarzana metodą anodowania impulsowego  


Str. 83-90
The application of free surface energy measurement to valuation of adhesive scuffing
Zastosowanie pomiarów swobodnej energii powierzchniowej do oceny odporności na zacieranie adhezyjne  


 

Attachments: Hong-Zhong HUANG, Ming J. ZUO, Rui KANG Str. 5-7
Special issue selected papers from ICRMS 2009
Wydanie specjalne wybranych prac z ICRMS 2009  


Str. 8-12
Reliability allocation principle for large scale system
Zasada alokacji niezawodności dla systemu wielkoskalowego  


Str. 13-16
Bayesian reliability growth model based on dynamic distribution parameters
Bayesowski model wzrostu niezawodności oparty na dynamicznych parametrach rozkładu  


Str. 17-20
Analiza funkcji opisującej koszty w dynamicznym projektowaniu w warunkach niepewności
Cost-type function analysis in dynamic design under uncertainty  


Str. 21-26
Constant stress adt for superluminescent diode and parameter sensitivity analysis
Przyspieszone badania degradacji przy stałym naprężeniu w analizie diod superelektroluminescencyjnych i wrażliwości parametrycznej  


Str. 27-30
Application of simulation technology in reliability evaluation of ad hoc networks
Zastosowanie technologii symulacji do oceny niezawodności sieci typu ad hoc  


Str. 31-35
An algorithm for evaluation and analysis of stationary operational availability basing on mission requirements
Algorytm do oceny i analizy stacjonarnej dostępności operacyjnej oparty na specyfikacji wymagań  


Str. 36-42
Analysis of grid resource compensation in market-oriented environment
Analiza rekompensaty za zasoby gridowe w środowisku prorynkowym  


Str. 43-47
Reliability growth estimation for unmanned aerial vechicle during flight-testing phases
Ocena wzrostu niezawodności w bezzałogowym statku latającym podczas kolejnych faz badania w locie  


Str. 48-50
Availability analysis of satellite constellation
Analiza dostępności konstelacji satelitów  


Str. 51-54
Modeling and simulation of mission-oriented combat unit materiel support
Modelowanie i symulacja zabezpieczenia materiałowego jednostki bojowej ukierunkowanego na realizację misji  


Str. 55-58
Reliability demonstration test model for binomial systems with reliability growth
Model badania potwierdzającego niezawodność dla dwumianowych systemów o rosnącej niezawodności  


Str. 59-66
Improvement of local mean approximation in empirical mode decomposition for gear fault detection
Poprawa aproksymacji lokalnej średniej w rozkładzie na mody empiryczne dla celów detekcji uszkodzeń przekładni  


Str. 67-72
Estimating interactive coefficients for analysing interactive failures
Szacowanie współczynników interakcyjnych do analizy uszkodzeń interakcyjnych  


Wenbin WANG Str. 73-78
Modeling planned maintenance with non-homogeneous defect arrivals and variable probability of defect identification
Modelowanie planowych prac eksploatacyjnych przy niejednolitym pojawianiu się defektów i zmiennym prawdopodobieństwie wykrycia defektu  


Str. 79-82
Economic design for goi reliability tests
Ekonomiczny model badań niezawodnościowych goi  


 

Attachments: Str. 4-9
Tribological characteristics of the kinematics couple: tooth – composite material for permanent dental fillings
Charakterystyki tribologiczne układu kinematycznego ząb – materiał kompozytowy na stałe wypełnienia stomatologiczne  


Str. 10-20
Evaluation of QC10 ballbar diagnostics method for CNC machine
Ocena testu QC10 do kontroli off-line obrabiarek sterowanych numerycznie CNC  


Str. 21-26
Maintenance planning of cold plastic deformation tools using fuzzy logic
Planowanie obsługi narzędzi do obróbki plastycznej na zimno z wykorzystaniem logiki rozmytej  


Str. 27-33
On managing physical and cyber threats to energy systems identification and countermeasure requirements
Ataki fizyczne i elektroniczne na systemy energetyczne - identyfikacja zagrożeń i wymagania w celu przeciwdziałania im  


Dariusz MAZURKIEWICZ Str. 34-39
Tests of Extendability and Strength of Adhesive-Sealed Joints in the Context of Developing a Computer System for Monitoring the Condition of Belt Joints during Conveyor Operation
Badania wydłużalności i wytrzymałości złączy klejonych w aspekcie opracowania komputerowego systemu monitorowania ich stanu w czasie pracy przenośnika taśmowego  


Str. 40-43
The influence of railroad curves on the wear of lubricated and unlubricated wheel flanges
Wpływ krzywizn linii kolejowej na zużycie smarowanych i niesmarowanych obrzeży kół  


Str. 44-47
Moment of inertia measurement of vehicle engine
Pomiar momentu bezwładności silnika pojazdu  


Rafał RUSINEK Str. 48-55
Vibrations in cutting process of titanium alloy
Drgania w procesie skrawania stopu tytanu  


Str. 56-66
Applying the Brown method to forecast the failure of a laminate composite
Zastosowanie metody Browna do prognozowania zniszczenia kompozytu warstwowego  


Str. 67-78
Laboratory method of evaluation of influence high temperatures on maintenance parameters of the reinforced concrete systems compounds
Laboratoryjna metoda oceny wpływu wysokich temperatur na parametry eksploatacyjne systemów połączeń żelbetowych  


Str. 79-84
Reliability of Consecutive k out n:F Systems with Failed Components
Niezawodność szeregowych układów f: typu “k z n” przy uszkodzonych elementach składowych  


Anna BURDUK Str. 85-96
An attempt to adapt serial reliability structures for the needs of analyses and assessments of the risk in production systems
Próba adaptacji szeregowych struktur niezawodnościowych do analizy i oceny ryzyka systemów produkcyjnych  


 

Attachments: Str. 4-15
Modelling of dynamic systems of low-rigidity shaft machining
Modelowanie układów dynamicznych obróbki skrawaniem wałów o małej sztywności  


Małgorzata GRĄDZKA-DAHLKE Str. 16-22
Analysis of the processes occurring during compression of the porous 316L steel for biomedical applications
Analiza procesów zachodzących podczas ściskania porowatej stali 316L do zastosowań biomedycznych  


Str. 23-28
Reliability analysis of draglines' mechanical failures
Analiza niezawodnościowa mechanicznych uszkodzeń koparek zgarniakowych  


Str. 29-36
The examination of the reduction of particulate matter emission from motor vehicle braking systems
Badania modelu ograniczania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego  


Str. 37-46
Utilization of the car model to the analysis of the vehicle movement after the curvilinear track
Wykorzystanie modelu samochodu do analizy ruchu pojazdu po torze krzywoliniowym  


Str. 47-54
Discrete wavelet transform and probabilistic neural network in ic engine fault diagnosis
Wykorzystanie dyskretnej transformaty falkowej i probabilistycznych sieci neuronowych w diagnostyce silników spalinowych  


Str. 55-60
Methods of risk determination of high temperature corrosion for heating surfaces in biomass fired or co-fired boilers
Metody określania zagrożenia korozją wysokotemperaturową powierzchni ogrzewalnych kotłów spalających lub współspalających biomasę  


Str. 61-71
Influence of a magnetic field during magnetoabrasive polishing upon the selected features of the object's surface layer
Wpływ pola magnetycznego podczas polerowania magnetościernego na wybrane cechy warstwy wierzchniej przedmiotu  


Grzegorz KOSZAŁKA Str. 72-81
Application of the piston-rings-cylinder kit model in the evaluation of operational changes in blowby flow rate
Wykorzystanie modelu szczelności układu TPC do oceny eksploatacyjnych zmian natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej  


Str. 82-90
A new approach for maintenance scheduling of power systems, using a genetic algorithm and Monte-Carlo simulation
Nowe podejście do harmonogramowania czynności obsługowych systemów elektroenergetycznych wykorzystujące algorytm genetyczny oraz symulację Monte-Carlo  


Andrzej KATUNIN Str. 91-101
Analytical model of the self-heating effect in polymeric laminated rectangular plates during bending harmonic loading
Model analityczny efektu samorozgrzania w płytach prostokątnych z laminatów polimerowych podczas gnących obciążeń harmonicznych  


Str. 102-110
Influence of vibrations of the child seat on the comfort of child's ride in a car
Wpływ drgań fotelika samochodowego na komfort podróżowania dziecka w samochodzie  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR