THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


2011Str. 4-10
Experimental and numerical analysis of adhesively bonded aluminium alloy sheets joints
Ocena wytrzymałości połączeń klejowych blach ze stopu aluminium z wykorzystaniem analizy numerycznej MES  


Str. 11-15
Early fault detection of gearbox using weak vibration signals
Wczesne wykrywanie uszkodzeń przekładni zębatej z wykorzystaniem słabych sygnałów drgań  


Krzysztof BIEŃCZAK Str. 16-26
Providing security for food consumer in transport link of refrigeration chain
Zapwenienie bezpieczeństwa konsumentowi żywności w ogniwie transportowym łańcucha chłodniczego  


Str. 27-34
Network flow-based optimal allocation for safety in process systems
Optymalna alokacja zapewniająca bezpieczeństwo w układach procesowych oparta na przepływach sieciowych  


Norbert LESZCZYŃSKI Str. 35-41
The influence of working parameters of a carrot harvester on carrot root damage
Wpływ parametrów użytkowych kombajnu na uszkodzenia obrabianego materiału (uszkodzenia marchwi)  


Str. 42-47
Group optimization models for multi-component system compound maintenance tasks
Modele optymalizacji grupowej dla złożonych zadań obsługowych dotyczących systemów wieloskładnikowych  


Str. 48-62
Analysis of transportation system with the use of Petri nets
Analiza systemu transportowego z wykorzystaniem sieci Petriego  


Str. 63-67
A reliability prediction method for diesel engine components based on FMEA
Metoda przewidywania niezawodności elementów składowych silnika diesla oparta na analizie przyczyn i skutków uszkodzenia FMEA  


Str. 68-77
Early fault detection of toothed gear in exploitation conditions
Wykrywanie wczesnych faz uszkodzeń kół zębatych w warunkach eksploatacyjnych  


Jerzy DETYNA Str. 78-85
Analysis of nonequilibrium states in the sieve separation process
Analiza stanów nierównowagowych w procesie separacji sitowej  


 

Attachments: 

2(50)/2011


Str. 4-12
Optimal resource allocation for safety in distributed complex electromechanical systems
Optymalna alokacja zasobów zapewniająca bezpieczeństwo w złożonych rozproszonych systemach elektromechanicznych  


Str. 13-24
Modelling dynamic systems of low-rigid shaft grinding
Modelowanie układów dynamicznych szlifowania wałów o małej sztywności  


Str. 25-34
Analysis of survival probability and reliability of the tooth-composite filling system
Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb - wypełnienie kompozytowe  


Str. 35-41
Ontological multi-view failure modeling for IPPD
Ontologiczne wielowidokowe modelowanie uszkodzeń wspierające zintegrowany rozwój produktu i procesów  


Str. 42-49
Analysis of the possibility to reduce vibroactivity of the gearbox housing
Analiza możliwości obniżenia wibroaktywności korpusu przekładni zębatej  


Str. 50-58
Selected aspects of using deck recorders in automotive vehicles
Wybrane aspekty wykorzystania pokładowych urządzeń rejestrujących w pojazdach samochodowych  


Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI Str. 59-71
Environmental Aspects of Maintenance of Transport Means. End of Life Stage of Transport Means
Środowiskowe aspekty eksploatacji środków transportu. Etap wycofanie z eksploatacji środków transportu  


Leon PROCHOWSKI Str. 72-80
The analysis of a car motion path after collision with a concrete barrier
Analiza toru ruchu samochodu po uderzeniu w barierę betonową  


Str. 81-93
Computerized information system used for management of mining belt conveyors operation
Informatyczny system zarządzania procesem eksploatacji górniczych przenośników taśmowych  


 

Attachments: 

3(51)/2011


Str. 5-11
Modelling Preventive maintenance based on the delay time concept in the context of a case study
Modelowanie konserwacji zapobiegawczej w oparciu o pojęcie czasu zwłoki w kontekście studium przypadku  


Str. 12-16
Multiple classifier error probability for multi-class problems
Prawdopodobieństwo błędu klasyfikatorów złożonych dla problemów wieloklasowych


Str. 17,25
Tests of belt conveyor resistance to motion
Eksperymentalne badania oporów ruchu przenośnika taśmowego


Str. 26-39
Mehar's method for analyzing the fuzzy reliability of piston manufacturing system
Metoda Mehar do analizy rozmytej niezawodności systemu produkcji tłoków  


Grzegorz KOSZAŁKA Str. 40-44
Predicting the durability of the piston-rings-cylinder, assembly of a diesel engine using a piston ring pack model
Prognozowanie trwałości układu tłok-pierścienie-cylinder, silnika o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem modelu uszczelnienia TPC


Jacek MUCHA Str. 45-50
The analysis of rectangular clinching joint in the shearing test
Analiza zniszczenia prostokątnego złącza przetłoczeniowego w próbie ścinania


Str. 51-55
An analysis of possibilities to use a Pareto chart for evaluating mining machines' failure frequency
Analiza możliwości wykorzystania narzędzia Pareto-Lorenza do oceny awaryjności urządzeń górniczych


Str. 56-61
Convex sublattice based reliability theory
Teoria niezawodności oparta na pojęciu podkraty wypukłej  


Str. 62-69
Measuring & control systems in industrial die forging processes
Systemy kontrolno-pomiarowe w przemysłowych procesach kucia matrycowego


Str. 70-76
Service problems of an axial compressors of a land based, high power, reaction gas turbines
Problemy eksploatacyjne osiowych sprężarek reakcyjnych stacjonarnych silników turbinowych dużych mocy  


Str. 77-83
A network reliability evaluation method based on applications and topological structure
Metoda oceny niezawodności sieci oparta na aplikacjach i strukturze topologicznej  


Str. 84-91
The test methods and the reaction time of drivers
Metody badań a czas reakcji kierowców


 

Attachments: 

4(52)/2011


Str. 5-10
Forecasting the failure of a thermal pipeline on the basis of risk assessment and exploitation analysis
Prognozowanie uszkodzenia ciepłociągu na podstawie oceny ryzyka eksploatacji


Str. 11-14
On the evaluation of exploitation qualities of Prista Super 25W40 motor oil with DIA method
Ocena cech eksploatacyjnych oleju silnikowego Prista Super 25W40 metodą DIA  


Str. 15-20
Application of cepstrum and spectrum histograms of vibration engine body for setting up the clearance model of the piston-cylinder assembly for RBF neural classifier
Wykorzystanie histogramów widma i cepstrum drgań korpusu silnika do budowy wzorców luzu w układzie tłok-cylinder dla klasyfikatora neuronowego RBF


Str. 21-28
Investigation on wheel-sets slip and slide control problems of locomotives with ac traction motors
Badanie problemów buksowania kołowego i sterowania procesu ślizgania w lokomotywach z silnikami trakcji asynchronicznej  


Str. 29-34
A simplified method to assess fatigue life of selected structural components of an aircraft for a variable load spectrum
Uproszczona metoda oceny trwałości zmęczeniowej wybranych elementów konstrukcji statku powietrznego dla zmiennego widma obciążeni


Str. 35-40
Modification of a calibration method for conductometers
Modyfikacja metody skalowania konduktometru


Str. 41-48
Modeling the reliability and efficiency of flexible synchronous production line
Modelowanie niezawodności i wydajności synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej


Str. 49-55
Research on Warranty Interval of Multi-component System with Failure Interaction
Badania okresu gwarancyjnego dla systemu wieloskładnikowego, w którym zachodzą interakcje uszkodzeniowe  


Str. 56-62
Toxicity of exhaust gases of compression ignition engine under conditions of variable load for different values of engine control parameters
Toksyczność spalin silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach zmiennego obciążenia dla różnych wartości parametrów regulacyjnych


Str. 63-71
Comparative study of the subsystems subjected to independent and simultaneous failure
Badania porównawcze podsystemów ulegających uszkodzeniom niezależnym i jednoczesnym  


Jarosław LATALSKI Str. 72-78
Modelling of macro fiber composite piezoelectric active elements in ABAQUS system
Modelowanie w systemie ABAQUS piezoelektrycznych elementów aktywnych typu MFC


Tomasz NOWAKOWSKI Str. 79-84
Problems of reliability modelling of multiple-phased systems
Problemy modelowania niezawodności systemów wielofazowych


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR