THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


2014

Vol. 16, No. 1, 2014


p. III
New Member of the Scientific Board
Nowy Członek Rady Naukowej  


p. 1-8
Reliability assessment for wind turbines considering the influence of wind speed using bayesian network
Ocena niezawodności turbin wiatrowych za pomocą sieci Bayesa z uwzględnieniem wpływu prędkości wiatru  


Paweł OSTAPKOWICZ p. 9-16
Leakage detection from liquid transmission pipelines using improved pressure wave technique
Diagnozowanie nieszczelności w rurociągach przesyłowych cieczy z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody opartej na detekcji fal ciśnienia


p. 17-21
Maintenance actions planning in indupial centrifugal compressor based on failure analysis
Planowanie czynności konserwacyjnych dla przemysłowej sprężarki odśrodkowej w oparciu o analizę uszkodzeń  


p. 22-28
Catalytic treatment in Diesel engine injectors
Katalityczna obróbka paliwa we wtryskiwaczach silnika o zapłonie samoczynnym


p. 29-36
Spare parts allocation optimization in a multi-echelon support system based on multi-objective particle swarm optimization method
Optymalizacja alokacji części zamiennych w wieloszczeblowym systemie wsparcia na podstawie metody wielokryterialnej optymalizacji rojem cząstek  


p. 37-41
Wear of milling cutters resulting from high silicon aluminium alloy cast AlSi21CuNi machining
Zużycie opzy frezów podczas obróbki wysokokrzemowego, odlewniczego stopu aluminium AlSi21CuNi


p. 42-47
Comparison of different types of neuronal nets for failures location within water-supply networks
Porównanie różnych typów sieci neuronowych do lokalizacji awarii w sieciach wodociągowych


p. 48-55
Utilization of diffusion processes and fuzzy logic for vulnerability assessment
Wykorzystanie procesów dyfuzyjnych i logiki rozmytej do oceny podatności na zagrożenie  


p. 56-60
Effect of anti-corrosion coatings of corona electrodes on selected operating parameters of indupial electrostatic precipitators
Wpływ powłok antykorozyjnych elektrod ulotowych na wybrane parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych


p. 61-65
Gearbox faults identification using vibration signal analysis and artificial intelligence methods
Identyfikacja uszkodzeń skrzyni biegów za pomocą analizy sygnału drgań oraz metod sztucznej inteligencji  


p. 66-72
Determination of directional stiffnesses of vehicles’ tires under a static load operation
Wyznaczanie sztywności kierunkowych opon pojazdów samochodowych w warunkach statycznego działania obciążenia


p. 73-79
Evaluation of the operational reliability and forecasting of the operating life of the power train of the freight diesel locomotive fleet
Ocena niezawodności eksploatacyjnej i prognozowanie żywotności układu przeniesienia napędu we flocie spalinowych lokomotyw towarowych  


p. 80-84
Evaluation of resistance to catapophic failures of large-size caterpillar chain links of open-pit mining machinery
Ocena odporności na uszkodzenia katapoficzne wielkogabarytowych ogniw gąsienicowych podwozi maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego


p. 85-91
Electronic System Fault Diagnosis with Optimized Multi-kernel SVM by Improved CPSO
Diagnoza uszkodzeń układu elektronicznego z wykorzystaniem Wielojądrowej Maszyny Wektorów Nośnych (SVM) zoptymalizowanej przy pomocy poprawionego algorytmu CPSO  


p. 92-96
Recognition of monochrome thermal images of synchronous motor with the application of quadtree decomposition and backpropagation neural network
Rozpoznawanie monochromatycznych obrazów cieplnych silnika synchronicznego z zastosowaniem kwadratowo-drzewowej dekompozycji i sieci neuronowej


p. 97-104
One system reliability assessment method for cnc grinder
Metoda oceny niezawodności systemu szlifierki cnc  


p. 105-111
Periodic technical inspections of vehicles and road traffic safety with the number of road accidents involving fatalities
System okresowych badań technicznych pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego i liczba zdarzeń drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych


p. 112-119
The results of the study concerning the identification of the activities realized in the management of the technical infrapucture in large enterprises
Wyniki badań dotyczących identyfikacji działań realizowanych w zarządzaniu infrapukturą techniczną w dużych przedsiębiorstwach


p. 120-127
The need for aggregated indicators in performance asset management
Potrzeba zagregowanych wskaźnikówwydajności w zarządzaniu aktywami  


p. 128-132
Study of an adaptive accelerated model and a data transfer method based on a Reliability Enhancement Test
Badania adaptacyjnego modelu przyspieszonego oraz metody transferu danych w oparciu o test poprawy niezawodności  


Grzegorz KOSZAŁKA p. 133-139
Model of operational changes in the combustion chamber tightness of a diesel engine
Model eksploatacyjnych zmian szczelności przepzeni nadtłokowej silnika o zapłonie samoczynnym


p. 140-149
Maintenance optimization for a production system with intermediate buffer and replacement part order considered
Optymalizacja konserwacji systemu produkcyjnego uwzględniająca bufor pośredni i zamówienia części zamiennych  


Andrzej SOWA p. 150-157
Formal models of generating checkup sets for the technical condition evaluation of compound objects
Modele formalne generowania zbiorów sprawdzeń dla oceny stanu technicznego obiektów złożonych


p. 158-163
Relations between pulverizing process parameters and beater wheel mill vibration for predictive maintenance program setup
Relacje między parametrami procesów rozdrabniania i drganiami młyna wentylatorowego a ustawienia programu konserwacji predykcyjnej  


p. 164-169
Numerical representation of post-critical deformations in the processes of determining pess dipibutions in closed multi-segment thin-walled aircraft load-bearing puctures
Numeryczne odwzorowanie deformacji zakrytycznych w procesach określania rozkładów naprężeń w zamkniętych wielosegmentowych cienkościennych lotniczych pukturach nośnych


 

Attachments: 

Vol. 16, No. 2, 2014


Andrzej NIEWCZAS Str. III
IN MEMORIAM - COL. DR EUGENIUSZ OLEARCZUK, ENG.
Płk dr inż. Eugeniusz Olearczuk - POŻEGNANIE


Str. 171-178
A reliability evaluation study based on competing failures for aircraft engines
Badania dotyczące oceny niezawodności silników lotniczych w oparciu o uszkodzenia konkurujące  


Str. 179-187
Modelling of long belt conveyors
Modelowanie długich przenośników taśmowych


Str. 188-197
Diagnostics of bucket wheel excavator discharge boom dynamic performance and its reconstruction
Diagnostyka właściwości dynamicznych wysięgnika zrzutowego koparki kołowej oraz jego przebudowa  


Str. 198-202
Computer supervision of the group of compressors connected in parallel
Komputerowy system nadzorowania zespołu sprężarek pracujących w układzie równoległym


Str. 203-210
Engine residual technical life estimation based on tribo data
Ocena technicznej trwałości resztkowej silnika w oparciu o dane tribologiczne  


Str. 211-216
Tests of rotary machines vibrations in steady and unsteady states on the basis of large diameter centrifugal fans
Badania drgań maszyn wirnikowych w stanach ustalonych oraz nieustalonych na przykładzie wentylatorów promieniowych dużych średnic


Str. 217-223
Diagnosis strategy for micro-computer controlled straight electro-pneumatic braking system using fuzzy set and dynamic fault tree
Wykorzystanie zbiorów rozmytych i dynamicznego drzewa uszkodzeń w strategii diagnostyki elektro-pneumatycznego układu hamulcowego sterowanego za pomocą mikrokomputera  


Artur ILUK Str. 224-228
Method of evaluating the stiffness of a vehicle with respect to the risk of explosion
Metoda oceny sztywności pojazdu pod kątem zagrożenia eksplozją


Str. 229-235
Experimental research and mathematical modelling as an effective tool of assessing failure of conveyor belts
Badania eksperymentalne i modelowanie matematyczne jako skuteczne narzędzia oceny uszkodzeń taśm przenośnikowych  


Str. 236-245
Multi-objective optimization with adjusted PSO method on example of cutting process of hardened 18CrMo4 steel
Optymalizacja wielokryterialna skorygowaną metodą PSO na przykładzie procesu skrawania stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym


Min-Tsai LAI Str. 246-252
Optimal replacement period with repair cost limit and cumulative damage model
Optymalny okres wymiany przy limicie kosztów naprawy i modelu sumowania uszkodzeń  


Str. 253-258
Application of factoring and time-space simulation methods for assessment of the reliability of water-pipe networks
Zastosowanie metod faktoryzacji oraz symulacjiczasowo-przestrzennej do oceny niezawodności sieci wodociągowych


Grzegorz BOCEWICZ Str. 259-269
Robustness of Multimodal Transportation Networks
Model oceny odporności multimodalnych sieci transportowych


Str. 270-275
Methodology for the repair of Denso Common Rail solenoid injectors
Metodyka naprawy wtryskiwaczy elektromagnetycznych układów zasilania Common Rail Denso


Str. 276-287
Comparison study of heavy haul locomotive wheels’ running surfaces wearing
Badania porównawcze zużycia powierzchni bieżnych kół lokomotyw dużej mocy  


Str. 288-294
Analysis of maintenance models’ parameters estimation for technical systems with delay time
Analiza parametrów modeli obsługiwania systemów technicznych z opóźnieniem czasowym


Str. 295-300
A new feature extraction method for gear fault diagnosis and prognosis
Nowa metoda diagnozowania i prognozowania uszkodzeń przekładni z wykorzystaniem ekstrakcji cech  


Str. 301-306
Modelling of passive vibration damping using piezoelectric transducers – the mathematical model
Modelowanie pasywnego tłumienia drgań przy użyciu przetworników piezoelektrycznych – model matematyczny  


Str. 307-312
Mean failure mass and mean failure repair time: parameters linking reliability, maintainability and supportability
Średnia masa uszkodzenia i średni czas naprawy uszkodzenia: parametryłączące niezawodność, obsługiwalność i utrzymywalność  


Anna Życzyńska Str. 313-318
The heat consumption and heating costs after the insulation of building partitions of building complex supplied by the local oil boiler room
Zużycie ciepła i koszty ogrzewania po dociepleniu przegród budowlanych zespołu budynków zasilanych z lokalnej kotłowni olejowej


Str. 319-324
Prediction cost maintenance model of office building based on condition-based maintenance
Predykcyjno-kosztowy model konserwacji budynku biurowego oparty o utrzymanie zależne od bieżącego stanu technicznego (CBM)  


Str. 325-329
Frequency analysis of coupling with adjustable torsional flexibility
Analiza częstościowa sprzęgła o regulowanej podatności skrętnej


Str. 330-336
Effect of recasting on the useful properties CoCrMoW alloy
Wpływ powtórnego przetapiania na właściwości użytkowe stopu CoCrMoW  


Str. 337-340
Determining the grip angle in a granulator with a flat matrix
Wyznaczanie kąta chwytu w granulatorze z płaską matrycą  


Tomasz WALKOWIAK Str. 341-346
Simulation based availability assessment of services provided by web applications with realistic repair time
Symulacyjna ocena gotowości usług systemów internetowych z realistycznym modelem czasu odnowy


 

Attachments: 

Vol. 16, No. 3, 2014


Zdzisław CHŁOPEK Str. III
Wspomnienie o komandorze profesorze Leszku Piasecznym
In memoriam Commodore Professor Leszek Piaseczny


Piotr RYBAK Str. 347-353
Obciążenia eksploatacyjne o charakterze udarowym działające na wyposażenie specjalne wozów bojowych
Operating loads of impulse nature acting on the special equipment of the combat vehicles


Str. 354-359
Analiza niezawodności serwozaworu elektrohydraulicznego narażonego na uszkodzenia spowodowane wspólną przyczyną
Reliability analysis of electrohydraulic servo valve suffering common cause failures  


Str. 360-366
Analiza wpływu pozycji człowieka w samochodzie na ryzyko obrażeń w czasie wypadku drogowego
Analysis of the influence of passenger position in a car on a risk of injuries during a car accident


Str. 367-376
Badania napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji
Study on electromechanical drives used in ventilation and smoke extraction systems


Dariusz MAZURKIEWICZ Str. 377-382
Systemy informatycznego wspomagania eksploatacji i zapewnienia niezawodności przenośników taśmowych
Computer-aided maintenance and reliability management systems for conveyor belts  


Str. 383-390
Model odporny systemu monitorowania w automatyzac ji procesu etykietowania z wykorzystaniem sterowników PLC
A PLC based robust monitoring model for the la belling mac hine automation process  


Str. 391-399
Detekcja i lokalizacja rozwarstwień w kompozytowych belkach z wykorzystaniem B-splajnowych falek ułamkowych z optymalizowanymi parametrami
Detection and localization of delaminations in composite beams using fractional B-spline wavelets with optimized parameters


Michael MUTINGI Str. 400-406
Optymalizacja niezawodności systemu: metoda rozmytego algorytmu genetycznego do optymalizacji wielokryterialnej
System reliability optimization: A fuzzy multi-objective genetic algorithm approach  


Str. 407-414
Model do wyznaczania parametrów pracy silnika o zapłonie samoczynnym
Model for calculating compression ignition engine performance


Str. 415-421
Podejście do modelowania stałego procesu międzyawaryjnego odnowy wieloelementowej floty pasażerskiej
Approach modelling of constant interfailure process of renewal multi-unit fleet  


Maciej SZKODA Str. 422-432
Ocena nieuszkadzalności, gotowości i podatności utrzymaniowej kolejowych systemów przestawczych
Assessment of Reliability, Availability and Ma intainability of Rail Gauge Change Systems


Str. 433-440
Zarys metody oceny trwałości i niezawodności obiektu z uwzględnieniem czynnika ludzkiego i płaszczyzny liczb zespolonych
Object characteristics DETERIORATION effect on task realizability – outline method of estimation and prognosis


Str. 441-446
Fretting i fretting-korozja stali implantacyjnej 316L w środowisku jamy ustnej
Fretting and fretting corrosion of 316L implantation steel in the oral cavity environment


Str. 447-451
Badanie niezawodności kondensatorów PEDOT: PSS wbudowanych w tkaniny
Reliability testing of PEDOT :PSS capacitors integrated into textile fabrics  


Str. 452-457
Model symulacyjny zmian zużycia paliwa ciągnika kołowego w aspekcie uszkodzeń
A simulation model of damage-induced changes in the fuel consumption of a wheeled tractor


Rafał BURDZIK Str. 458-464
Implementacja wielowymiarowej identyfikacji charakterystycznych cech sygnału w analizie własności drganiowych panelu podłogowego pojazdu samochodowego
Implementation of multidimensional identification of signal characteristics in the analysis of vibration properties of an automotive vehicle’s floor panel


Min-Tsai LAI Str. 465-471
Optymalna liczba napraw minimalnych w świetle Modelu Sumowania Uszkodzeń przy ograniczonym łącznym koszcie napraw
Optimal number of Minimal Repairs under a Cumulative Damage Model with Cumulative Repair Cost Limit  


Str. 472-483
Prognozowanie niezawodności – pułapki związane z używaniem współczynnika korelacji Pearsona
Prediction of reliability – the pitfalls of using Pearson’s correlation  


Str. 484-490
Lifetime prediction method for electron multiplier based on accelerated degradation test  


Str. 491-495
Równomierność dawkowania oleju napędowego w silnikach dwupaliwowych
Uniformity of Diesel oil dosage in dual fuel engines


 

Attachments: p. 497-506
Niezawodność i ocena ryzyka układu elektrycznego samolotu
Reliability and risk assessment of aircraft electric systems  


p. 507-517
Analiza zagrożenia przewróceniem się autobusu piętrowego podczas omijania przeszkody (ujęcie analityczne i symulacja komputerowa)
Analysis of the risk of double-deck bus rollover at the avoidance of an obstacle (analytical approach and computer simulation)


p. 518-525
Badania dynamicznych charakterystyk ruchu pojazdu na nierównościach drogi
The research of dynamic characteristics of a vehicle driving over road roughness  


p. 526-532
Kawitacyjne niszczenie łopatek w turbinie Banki-Michela. Obserwacje i wybrane aspekty symulacji procesu
Cavitation erosion of the blades in Banki-Michel turbine. Observations and some aspects of the process simulation


Artur WODOŁAŻSKI p. 533-536
Modelowanie hydrodynamiki zawiesiny w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem dwułopatkowym
Modelling of slurry hydrodynamics with two-blade impeller in tank reactor


Zdzisław STELMASIAK p. 537-544
Ograniczenia wzbogacania mieszaniny gazowej w silnikach dwupaliwowych
Limitations of enrichment of gaseous mixture in dual fuel engines


p. 545-553
Ocena niezawodności eksploatacyjnej urządzeń energetycznych spalinowych lokomotyw towarowych oraz prognozowanie czasu pracy
Research of the rational operational load of diesel locomotives  


Adam GLOWACZ p. 554-558
Diagnostyka maszyny prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem transformacji falkowej symlet i zmodyfikowanego klasyfikatora opartego na słowach
Diagnostics of direct current machine based on analysis of acoustic signals with the use of symlet wavelet transform and modified classifier based on words


p. 559-564
Problemy dozowania ścierniwa w modelowaniu procesu zużycia erozyjnego
Problems with abrasive dosing in erosive wear process modelling


p. 565-570
Opracowanie i badania własności dodatku do wody chłodzącej zapobiegającego zużyciu erozyjnemu powierzchni chłodzonych okrętowych silników spalinowych
Discussion and studies of the properties of a cooling water additive preventing erosive wear of cooled surfaces of ship diesel engines


p. 571-578
Zorientowane na zintegrowane zarządzanie kondycją systemu prognozowanie niezawodności systemów oprogramowania statków kosmicznych z wykorzystaniem opartej na adaptacyjnym algorytmie genetycznym maszyny wektorów nośnych
Integrated system of health management-oriented reliability prediction for a spacecraft software system with an adaptive genetic algorithm support vector machine  


p. 579-584
Metody oceny odporności taśm przenośnikowych na uszkodzenia powodowanedynamicznym działaniem mas skupionych
Assessment methods of conveyor belts impact resistance to the dynamic action of a concentrated load


Omar SHATNAWI p. 585-594
Pomiar niezawodności eksploatacyjnej oprogramowania komercyjnego: interdyscyplinarne podejście do modelowania
Measuring commercial software operational reliability: an interdisciplinary modelling approach  


Mariusz KOSOBUDZKI p. 595-599
Wykorzystanie sygnału przyspieszenia do modelowania obciążenia elementu ustroju nośnego pojazdu kołowego wysokiej mobilności
The use of acceleration signal in modeling proces of loading an element of underframe of high mobility wheeled vehicle


p. 600-607
Możliwości badania zużycia ściernego w warunkach odpowiadających przemysłowym procesom kucia
Possibilities of investigating abrasive wear in conditions close to those prevailing in industrial forging processes


p. 608-615
Determination of stress distribution patterns in post-criticaldeformation states of thin-walled skins subjected to operating loads
Określanie rozkładów naprężeń w stanach deformacji zakrytycznych elementów pokryć cienkościennych poddawanych obciążeniom eksploatacyjnym


p. 616-621
Fourier spectrum related properties of vibration signals in accelerated motor aging applicable for age determination
Właściwości sygnałów wibracyjnych związane z widmem Fouriera w przyspieszonych badaniach starzenia się silnika mających na celu określenie jego wieku  


p. 622-628
Differences in engine oil degradation in spark-ignition and compression-ignition engine
Rozbieżna degradacja oleju silnikowego przy zastosowaniu w silniku o zapłonie wymuszonym i w silniku wysokoprężnym  


p. 629-636
Improvements on the HVDC Reliability Assessment Index System considering preventive maintenance
Poprawa systemu wskaźników niezawodności HVDC z uwzględnieniem konserwacji zapobiegawczej  


p. 637-643
Modelowanie matematyczne zaworu sterującego hamulcami przyczepy do symulacji powietrznej instalacji hamulcowej ciągników rolniczych z hamulcami uruchamianymi hydraulicznie
Mathematical Modelling of the Trailer Brake Control Valve for Simulation of the Air Brake System of Farm Tractors Equipped with Hydraulically Actuated Brakes


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR