THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


2017Małgorzata Szymiczek p. 1-7
Ultrasonic and thermal testing as a diagnostic tool for the evaluation of cumulative discontinuities of the polyester-glass pipes structure
Badania ultradźwiękowe i termowizyjne jako narzędzie diagnostycznej oceny kumulacji nieciągłości struktury rur poliestrowo-szklanych


p. 8-18
Reliability assessment for systems with two performance char acteristics based on gamma processes with marginal heterogeneous random effects
Ocena niezawodności systemów o dwóch parametrach użytkowych oparta na procesach gamma z brzegowymi niejednorodnymi efektami losowymi  


Robert Pilch p. 19-25
Reliability evaluation of networks with imperfect and repair able links and nodes
Niezawodność sieci z uszkadzającymi się i odnawianymi połączeniami oraz węzłami


p. 26-30
Maintenance related events in nuclear power stations
Zdarzenia eksploatacyjne w elektrowniach jądrowych  


p. 31-42
Decision trees and the effects of feature extraction parameters for robust sensor network design
Wykorzystanie drzew decyzyjnych oraz wpływu parametrów ekstrakcji cech do projektowania odpornych sieci czujników  


p. 43-47
Power performance of farm tractor in field operations
Wykorzystanie mocy ciągnika rolniczego w pracach polowych  


p. 48-53
Increased temperature impact on durability of gas turbine blades
Wpływ podwyższonej temperatury na trwałość łopatek turbiny gazowej


Janusz Rusek p. 54-61
Application of Support Vector Machine in the analysis of the technical state of development in the LGOM mining area
Zastosowanie metody Support Vector Machine w analizie stanu technicznego zabudowy terenu górniczego LGOM


p. 62-67
Thermal properties of a mixture of synthetic and natural esters in terms of their application in high voltage power transformers
Właściwości cieplne mieszaniny estrów syntetycznych i estrów naturalnych w aspekcie zastosowania w transformatorach dużej mocy


Marzena Nowakowska p. 68-75
Spatial and temporal aspects of prior and likelihood data choices for Bayesian models in road traffic safety analyses
Przestrzenny i czasowy aspekt wyboru rozkładów apriorycznych i danych dla funkcji wiarygodności dla modeli bayesowskich w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego


p. 76-85
Joint optimization of replacement and spare ordering for critical rotary component based on condition signal to date
Wspólna optymalizacja wymiany i zamawiania części zamiennych dla krytycznego komponentu obrotowego na podstawie dotychczasowego sygnału stanu  


p. 86-94
AMB flywheel integration with photovoltaic system for household purpose – modelling and analysis
Integracja łożyskowanego magnetycznie zasobnika energii kinetycznej z układem paneli fotowoltaicznych dla zastosowań w gospodarstwach domowych – modelowanie i analiza  


Dominika Grygier p. 95-101
The impact of operation of elastomeric track chains on the selected properties of the steel cord wires
Wpływ eksploatacji gąsienic elastomerowych na wybrane własności drutów stalowego kordu


Kazimierz ZALESKI p. 102-107
The effect of vibratory and rotational shot peening and wear on fatigue life of steel
Wpływ kulkowania wibracyjno – rotacyjnego i zużywania stali na trwałość zmęczeniową


p. 108-113
Experimental identification and selection of dynamic properties of a high-speed tracked vehicle suspension system
Identyfikacja doświadczalna oraz dobór cech dynamicznych układu jezdnego szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego


p. 114-120
A safety related perspective for the power supply systems in railway industry
Bezpieczeństwo systemów zasilania w przemyśle kolejowym  


p. 121-125
Maintenance research of a horizontal ribbon mixer
Badania eksploatacyjne mieszalnika wstęgowego poziomego  


p. 126-133
Development and verification of a shock absorber and its shim valve model based on the force method principles
Modelowanie i ocena amortyzatora i jego zaworu talerzowego oparte na zasadach metody sił  


p. 134-141
Preventive maintenance models – higher operational reliability
Modele konserwacji zapobiegawczej a wyższa niezawodność eksploatacyjna  


p. 142-148
Critical values of driver response time and its impact on reducing reliability and safety in road traffic
Krytyczne wartości czasu reakcji kierowcy i ich wpływ na obniżenie niezawodności i bezpieczeństwa ruchu drogowego


 

Attachments: p. 151-157
Time replacement optimization model: comparative analysis of urban transport fleets using monte carlo simulation
Model optymalizacji czasu wymiany floty. Analiza porównawcza flot miejskiego transportu publicznego z zastosowaniem symulacji Monte Carlo  


p. 158-165
Reliability analysis for multi-state system based on triangular fuzzy variety subset bayesian networks
Analiza niezawodności systemu wielostanowego z zastosowaniem sieci bayesowskich opartych na rozmytych podzbiorach zmienności opisanych przez trójkątną funkcję przynależności  


p. 166-171
Experimental verification of two component implant optimization results in context of fatigue life
Weryfikacja eksperymentalna wytrzymałości zmęczeniowej zoptymalizowanego implantu stomatologicznego  


p. 172-178
Optimal age-replacement policy for non-repairable technical objects with warranty
Optymalna strategia wymian według wieku obiektów technicznych nienaprawialnych z gwarancją


p. 179-190
Fuzzy Availability Assessment for Discrete Time Multi-State System under Minor Failures and Repairs by Using Fuzzy Lz -transform
Wykorzystanie rozmytej transformaty do oceny rozmytej gotowości eksploatacyjnej dyskretnego w czasie systemu wielostanowego działającego w trybie drobnych uszkodzeń i napraw  


p. 191-202
Risk-based reliability allocation methodology to set a maintenance priority among system components: a case study in mining
Oparta na ocenie ryzyka metodologia alokacji niezawodności polegająca na ustalaniu priorytetów utrzymania ruchu elementów systemu: studium przypadku z dziedziny górnictwa  


Piotr Serkies p. 203-210
Comparison of the control methods of electrical drives with an elastic coupling allowing to limit the torsional torque amplitude
Porównanie metod sterowania napędem elektrycznym z połączeniem sprężystym pozwalające na ograniczenie amplitudy momentu skrętnego


p. 211-219
An investigation of a detection method for a subsurface crack in the outer race of a cylindrical roller bearing
Badania metody wykrywania pęknięć podpowierzchniowych w zewnętrznej bieżni łożyska walcowego  


p. 220-228
The probabilistic analysis and optimal design of a bevel gear transmission system with failure interaction
Probabilistyczna analiza i optymalne projektowanie układu przekładni stożkowej z uwzględnieniem interakcji między uszkodzeniami  


Leszek Kasprzyk p. 29-236
Modelling and analysis of dynamic states of the lead-acid batteries in electric vehicle
Modelowanie i analiza stanów dynamicznych akumulatorów kwasowo-ołowiowych w pojazdach elektrycznych  


p. 237-243
Assessment of dynamic effects in distribution substations with flexible conductors regarding short-circuit duration values
Wartości czasu trwania zwarcia a ocena skutków dynamicznych w rozdzielniach z przewodami giętkimi


p. 244-253
Mission reliability modeling and evaluation of multi-mission phased mission system based on extended object-oriented Petri net
Modelowanie niezawodności misji oraz ocena systemów wielozadaniowych o misjach okresowych w oparciu o rozszerzoną sieć obiektową Petriego  


p. 254-259
Operational research of adsorption chiller aggregate utilizing heat from district heating to produce chilled water for air conditioning
Badania eksploatacyjne sorpcyjnego agregatu chłodniczego wykorzystującego ciepło sieciowe do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji


p. 260-267
The kinetics of changes in kinematic viscosity of engine oils under similar operating conditions
Kinetyka zmian lepkości kinematycznej olejów silnikowych w warunkach eksploatacji


Andrzej LOSKA p. 268-278
Scenario modeling exploitation decision-making process in technical network systems
Scenariuszowe modelowanie eksploatacyjnego procesu decyzyjnego w sieciowych systemach technicznych


p. 279-286
Generalized integrated importance measure for system performance evaluation: application to a propeller plane system
Uogólniona miara zintegrowanej ważności komponentów jako narzędzie oceny wydajności systemu: zastosowanie w odniesieniu do układu śmigłowca  


Marta Woch p. 287-295
Reliability analysis of the PZL-130 Orlik TC-II aircr aft structural component under real operating conditions
Analiza niezawodności elementu struktury nośnej samolotu PZL-130 Orlik TC-II w rzeczywistych warunkach eksploatacji


p. 296-301
Optimization of complex systems reliability by firefly algorithm
Optymalizacja niezawodności złożonych systemów za pomocą algorytmu świetlika


p. 302-309
Consistency analysis of degradation mechanism in step-stress acc elerated degradation testing
Analiza niezmienności mechanizmu degradacji w przyspieszonych badaniach degradacji z obciążeniem stopniowym  


p. 310-315
Parameter estimation for Weibull distribution with right censored data using EM algorithm
Zastosowanie algorytmu maksymalizacji wartości oczekiwanej do estymacji parametrów rozkładu Weibulla w przypadku danych obciętych prawostronnie  


 

Attachments: 

Vol. 19, No. 3, 2017


p. 317
Case study of failure simulation of pipelines conducted in chosen water supply system
Symulacje awarii rurociągów przeprowadzone na wybranej sieci wodociągowej – analiza przypadku  


p. 324
Investigation of ballistic resistance of adhesive bonded multi-layer structures
Badania odporności na przebicie klejonych struktur wielowarstwowych


Zbigniew Stępień p. 331
A study of factors influencing the formation of harmful deposits in the diesel engine injectors
Badanie czynników wpływających na tworzenie szkodliwych osadów wtryskiwaczy paliwa silników z zapłonem samoczynnym


p. 338
A durability analysis of forging tools for different operating conditions with application of a decision support system based on artificial neural networks (ANN)
Analiza trwałości narzędzi kuźniczych dla różnych warunków eksploatacji z wykorzystaniem systemu wspomagania decyzji opartego o sztuczne
sieci neuronowe


p. 349
The application of dynamic bayesian network to reliability assessment of emu traction system
Zastosowanie dynamicznych sieci bayesowskich do oceny niezawodności elektrycznego systemu trakcyjnego  


p. 358
An integrated econometric model for bus replacement and determination of reserve fleet size based on predictive maintenance
Zintegrowany ekonometryczny model do modelowania wymiany taboru autobusowego oraz określania wielkości floty rezerwowej w oparciu o
konserwację predykcyjną
 


p. 369
Estimation of road roughness from data of on-vehicle mounted sensors
Ocena nierówności drogowych zgodnie z danymi czujników zainstalowanych na pojeździe  


p. 375
Selected issues regarding the reliability-operational assessment of electronic transport systems with regard to electromagnetic interference
Wybrane zagadnienia oceny niezawodnościowo-eksploatacyjnej transportowych systemów elektronicznych z uwzględnieniem zakłóceń elektromagnetycznych


p. 382
The method of estimating dependability of supply chain elements on the base of technical and organizational redundancy of process
Metoda szacowania niezawodności elementów łańcucha dostaw na podstawie charakterystyk nadmiarowości technicznej i organizacyjnej procesu.


p. 393
The effect of materials on the reliability of reinforced concrete beams in normal and intense corrosions
Wpływ stosowanych materiałów na niezawodność belek żelbetowych w warunkach normalnej i silnej korozji  


p. 403
Development and sensitivity analysis of a technical object inspection model based on the delay-time concept use
Opracowanie i analiza wrażliwości modelu kontroli stanu obiektu technicznego z wykorzystaniem koncepcji opóźnień czasowych


p. 413
A new approach for determining the most important system components and the budget-constrained system reliability improvement
Nowe podejście do wyznaczania najważniejszych elementów systemu oraz poprawy niezawodności systemu w warunkach ograniczonego budżetu  


Adrian Gill p. 420
Optimisation of the technical object maintenance system taking account of risk analysis results
Optymalizacja systemu obsługi obiektów technicznych z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka


p. 432
A generalized equivalent temperature model in a time-varying environment
Uogólniony model temperatury równoważnej w zmiennym w czasie otoczeniu  


p. 441
Problems of military aircraft crew’s safety in condition of enemy counteraction
Problemy bezpieczeństwa załogi wojskowego statku powietrznego w warunkach przeciwdziałania przeciwnika


p. 447
An autonomous multi-sensor satellite system based on multi-agent blackboard model
Autonomiczny wieloczujnikowy system satelitarny oparty na wieloagentowym modelu tablicowym  


p. 459
Maintenance diagnostics of transformers considering the influence of short-circuit currents during operation
Eksploatacyjne diagnostyki transformatorów uwzględniające prądy zwarcia podczas pracy  


p. 467
Modeling of software fault detection and correction processes with fault dependency
Modelowanie procesów wykrywania i korekcji błędów oprogramowania z założeniem wzajemnej zależności błędów  


p. 476
Evaluation of the spur gear conditionusing extended frequency range
Ocena stanu przekładni zębatej z wykorzystaniem rozszerzonego zakresu częstotliwości  


p. 485
A decision diagram based reliability evaluation method for multiple phased-mission systems
Metoda oceny niezawodności systemów wielofazowych w oparciu o diagramy decyzyjne  


 

Attachments: p. 493–500
A heuristic method for detecting and locating faults employing electromagnetic acoustic transducers
 
Heurystyczna metoda wykrywania i lokalizowania usterek z wykorzystaniem elektromagnetycznych przetworników akustycznych  


p. 501-507
Model of the structure of motor vehicles for the criterion of the technical level on account of pollutant emission
Model struktury pojazdów samochodowych dla kryterium poziomu technicznego ze względu na emisję zanieczyszczeń


p. 508–515
Energy consumption and overloads of crane hoisting mechanism with system of reducing operational loads
Energochłonność i przeciążalność mechanizmu podnoszenia suwnicy z układem zmniejszania obciążeń eksploatacyjnych


Grzegorz Trzmiel p. 516–521
Determination of a mathematical model of the thin-film photovoltaic panel (CIS) based on measurement data
Wyznaczanie modelu matematycznego cienkowarstwowego panelu fotowoltaicznego (CIS) na podstawie danych pomiarowych  


p. 522-529
The assessment of vehicle exhaust emissions referred to CO2 based on the investigations of city buses under actual conditions of operation
Ocena emisji zanieczyszczeń z pojazdów w odniesieniu do CO2 na podstawie badań autobusów miejskich w rzeczywistych warunkach eksploatacji


p. 530-541
Accelerated storage degradation testing and failure mechanisms of aerospace electromagnetic relay
Badania przyspieszone degradacji w czasie składowania przekaźników elektromagnetycznych stosowanych w przemyśle lotniczym oraz mechanizmów ich uszkodzeń  


Damian PIETRUSIAK p. 542-551
Evaluation of large-scale load-carrying structures of machines with the application of the dynamic effects factor
Ocena wielkogabarytowych ustrojów nośnych maszyn z zastosowaniem współczynnika obciążeń zastępczych


p. 552-559
Random preventive maintenance policy based on inspection for a multicomponent system using simulation
Oparta na przeglądach polityka losowej konserwacji zapobiegawczej systemu wieloelementowego z wykorzystaniem symulacji  


p. 560-564
The use of wavelet analysis to assess the degree of wear of working elements of food extruders
Wykorzystanie analizy falkowej do oceny stopnia zużycia elementów roboczych ekstruderów spożywczych


p. 565-570
Operational tests of worm gearbox with ZK2 concave profile
Badania eksploatacyjne przekładni ślimakowej z wklęsłym zarysem ZK2


p. 571-579
Numerical and experimental studies on the rotating rotor with three active composite blades
Badania numeryczne i eksperymentalne wirującego wirnika z trzema aktywnymi łopatami kompozytowymi  


p. 580-589
Fault diagnosis for complex systems based on dynamic evidential network and multi-attribute decision making with interval numbers
Diagnostyka uszkodzeń systemu złożonego oparta na dynamicznych sieciach dowodowych oraz wieloatrybutowej metodzie podejmowania decyzji z wykorzystaniem liczb interwałowych  


p. 590-596
Studies on the effect of mill microstructure upon tool life during slot milling of Ti6Al4V alloy parts
Badania wpływu mikro stru ktury frezu na trwałość ostrza w proce sie frezowania ro wków w stopie tyt anu Ti6Al4V


p. 597-603
The use of photogrammetry for special flight tests
Wykorzystanie fotogrametrii do prób specjalnych w locie


p. 604-614
Determination of the average maintenance time of CNC machine tools based on type II failure correlation
Określenie średniego czasu konserwacji obrabiarek CNC w oparciu o korelację awarii typu II  


p. 615-623
Application of lean tools for improved effectiveness in maintenance of technical systems for special purposes
Zastosowanie narzędzi szczupłego utrzymania ruchu do poprawy efektywności obsługi systemów technicznych specjalnego przeznaczenia  


p. 624-633
Aircraft fault forecasting at maintenance service on the basis of historic data and aircraft parameters
Prognozowanie uszkodzeń statków powietrznych dla celów obsługi konserwacyjnej na podstawie ich parametrów oraz danych z eksploatacji  


p. 634-639
A new lifetime distribution
Nowy rozkład cyklu życia  


p. 640-649
Availability analysis of series redundancy models with imperfect switchover and interrupted repairs
Analiza gotowości modeli redundancji kaskadowej uwzględniających niedoskonałe przełączanie oraz przerwane naprawy  


p. 650-659
Reliability modelling on two-dimensional life data using bivariate weibull distribution: with case study of truck in mines
Modelowanie niezawodnościowe dwuwymiarowych danych dotyczących okresu eksploatacji z wykorzystaniem dwuwymiarowego rozkładu Weibulla z badań nad wywrotkami kopalnianymi  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR