THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


2018Sławomir Kowalski p. 1-8
The influence of selected PVD coatings on fretting wear in a clamped joint based on the example of a rail vehicle wheel set
Wpływ wybranych powłok PVD na zużycie frettingowe w połączeniu wtłaczanym na przykładzie modelu zestawu kołowego pojazdu szynowego


Marek Szudrowicz p. 9-15
Layered composite increasing the resistance of patrol and intervention vehicles to the impact of improvised explosive devices (IED) from below
Kompozyt warstwowy zwiększający odporność samochodów patrolowych i interwencyjnych na atak improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) od dołu


p. 16-23
Operation of electric hybrid drive systems in varied driving conditions
Eksploatacja elektrycznych układów napędowych pojazdów hybrydowych w zróżnicowanych warunkach ruchu


p. 24-29
Research on metal fatigue of rail vehicle wheel considering the wear intensity of rolling surface
Badanie zmęczenia metalu koła pojazdu szynowego z uwzględnieniem intensywności zużycia powierzchni tocznej  


p. 30-38
Corrosion resistance of Ti6Al4V alloy coated with caprolactone-based biodegradable polymeric coatings
Odporność korozyjna stopu Ti6Al4V pokrytego biodegradowalnymi powłokami polimerowymi na bazie kaprolaktonu


p. 39-45
Influence of scale deposition on maintenance of injection molds
Wpływ odkładania się kamienia na eksploatację form wtryskowych


Maciej Romaniuk p. 46-56
Optimization of maintenance costs of a pipeline for a V-shaped hazard rate of malfunction intensities
Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych rurociągu dla V-kształtnej funkcji intensywności uszkodzeń


Wojciech Sawczuk p. 57-67
Analytical model coefficient of friction (COF) of rail disc brake on the basis of multi-phase stationary tests
Model analityczny zmienności współczynnika tarcia kolejowego hamulca tarczowego na podstawie wielofazowych badań stanowiskowych


p. 68-72
A stochastic model for estimation of repair rate for system operating under performance based logistics
Stochastyczny model do szacowania intensywności napraw dla systemu działającego w warunkach logistyki wydajnościowej  


Radwan Taha p. 73-82
On System Reliability of Increasing multi-state linear k-within-(m,s)-of-(m,n):F lattice system
Zwiększanie niezawodności wielostanowych systemów liniowych typu k-w- (m,s) -z- (m,n):F o strukturze kratowej  


p. 83-89
Evaluation of the injectors operational wear process based on optical fuel spray analysis
Ocena eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy na podstawie analizy optycznej rozpylenia paliwa


p. 90-99
Experimental determination of lateral forces caused by bridge crane skewing during travelling
Eksperymentalne wyznaczanie sił poprzecznych wywołanych skrętem suwnicy podczas jazdy  


p. 100-106
The effect of tool wear on the quality of lap joints between 7075 T6 aluminum alloy sheet metal created with the FSW method
Wpływ zużycia narzędzia na jakość połączeń zakładkowych blach ze stopu Aluminium 7075 T6 wykonanych metodą FSW


p. 107-114
Energy Properties of a Contactless Power Supply in PRT (Personal Rapid Transit) Laboratory Model
Własności energetyczne układu zasilania bezstykowego modelu laboratoryjnego pojazdu PRT (Personal Rapid Transit)


p. 115-124
A design approach based on a correlative relationship between maintainability and functional construction
Podejście projektowe oparte na korelacyjnym związku między konserwowalnością a funkcjonalną budową produktu  


p. 125-130
Multi-state model of maintenance policy
Wielostanowy model decyzji eksploatacyjnych


p. 131-136
Engine tests for coking and contamination of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies compression-ignition engine
Badania silnikowe dotyczące koksowania i zanieczyszczenia nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem silników ZS


p. 137-146
Compression studies of multi-layered composite materials for the purpose of verifying composite panels model used in the renovation process of the freight wagon’s hull
Badania porównawcze wielowarstwowych materiałów kompozytowych na potrzeby weryfikacji modelu paneli kompozytowych stosowanych do renowacji poszycia wagonów towarowych


p. 147-152
Assessment of the track condition using the Gray Relational Analysis method
Ocena stanu torowiska z wykorzystaniem metody Grey Relational Analysis


Krzysztof Łukaszewski p. 153-159
Adaptive reliability structures of heat exchange surface in turbine condenser
Adaptacyjne struktury niezawodnościowe powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej


 

Attachments: p. 169-176
Analysis of the influence of lubrication conditions on tool wear used in hot die forging processes
Analiza wpływu warunków smarowania na zużycie narzędzi w procesach kucia matrycowego na gorąco


p. 177-181
Multifractal analysis vehicle’s in-use speed profile for application in driving cycles
Multifraktalna analiza eksploatacyjnego profilu prędkości pojazdu w zastosowaniu do testów jezdnych


Witold Luty p. 182-189
Simulation-based analysis of the impact of vehicle mass on stopping distance
Symulacyjna analiza wpływu masy pojazdu na drogę zatrzymania


p. 190-206
From ‘a priori’ to ‘a posteriori’ static stability of the slewing superstructure of a bucket wheel excavator
Równowaga statyczna nadwozia obrotowego koparki kołowej: od modelu "a priori" do modelu "a posteriori"  


p. 207-218
Time-dependent reliability of spur gear system based on gradually wear process
Zależna od czasu niezawodność układu przekładni zębatej jako funkcja procesu stopniowego zużycia  


p. 219-228
A new assessment method of mechanism reliability based on chance measure under fuzzy and random uncertainties
Nowa metoda oceny niezawodności mechanizmów oparta na pomiarze szansy wystąpienia zdarzenia w warunkach niepewności rozmytej i losowej  


p. 229-235
Evaluation of engine oil foaming tendency under urban driving conditions
Ocena zmian charakterystyk pienienia olejów silnikowych użytkowanych w warunkach jazdy miejskiej  


p. 236-243
Modeling of railway system maintenance and availability by means of Colored Petri nets
Modelowanie utrzymania ruchu i gotowości systemu kolejowego za pomocą kolorowych sieci Petriego  


p. 244-251
A comprehensive and practical reliability allocation method considering failure effects and reliability costs
Kompleksowa i praktyczna metoda aloka cji niezawodności uwzględniająca skutki uszkodzeń i koszty niezawodności  


p. 252-259
Energy absorption capability numerical analysis of thin-walled prismatic tubes with corner dents under axial impact
Numeryczna analiza energochłonności cienkościennych słupów pryzmatycznych z przetłoczeniami  


p. 260-266
Outline of a method for estimating the durability of components or device assemblies while maintaining the required reliability level
Zarys metody szacowania trwałości elementów lub zespołów urządzeń z zachowaniem wymaganego poziomu niezawodności


p. 267-272
Sensors in Proactive Maintenance – A case of LTCC pressure sensors
Czujniki stosowane w konserwacji proaktywnej – przypadek ceramicznych czujników ciśnienia wykonanych w technologii LTCC  


Rui Peng p. 273-277
Reliability of interdependent networks with cascading failures
Niezawodność współzależnych sieci z uszkodzeniami kaskadowymi  


p. 278-283
Methodology of network systems reliability assessment on the example of urban transport
Metodyka szacowania niezawodności układów sieciowych na przykładzie komunikacji miejskiej


p. 284-291
Managing the risk of failure of the water supply network using the mass service system
Zarządzanie ryzykiem awarii sieci wodociągowej z wykorzystaniem systemu masowej obsługi  


p. 292-299
Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial neural networks
Eksploatacyjne miary jakości pojazdów w zastosowaniu do oceny usług transportowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych


p. 300-307
A multi-stage risk-adjusted control chart for monitoring and early-warningof products sold with two-dimensional warranty
Karta kontrolna do wieloetapowego monitorowania produktów sprzedawanych z gwarancją dwuwymiarową, z korektą ryzyka i wczesne ostrzeganie o wadach produkcyjnych na podstawie danych z reklamacji  


Ewelina Kilian-Błażejewska p. 308-317
The influence of selected factors on the failure rate of the water pipelines located on t he area of the impact of mining tremors
Wpływ wybranych czynników na intensywność uszkodzeń przewodów podsystemu dystrybucji wody, zlokalizowanych na terenie oddziaływania wstrząsów pochodzenia górniczego


p. 318-326
Stable and unstable milling process for nickel superalloy as observed by recurrence plots and multiscale entropy
Stabilny i niestabilny proces frezowania super stopu niklu obserwowany z wykorzystaniem wykresów rekurencyjnych i entropii wieloskalowej  


p. 327342
Optymalizacja nie-okresowych przeglądów i konserwacji systemów wieloelementowych
Optimisation of Non-Periodic Inspection and Maintenance for Multicomponent Systems  


 

Attachments: p. 343–351
Hilbert curve fractal antenna for detection and on-line monitoring of partial discharges in power transformers
Antena fraktalna Hilberta do detekcji i monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych  


p 352–358
Identifying the causes of deterioration in the surface finish of a workpiece machined on a rail wheel lathe
Identyfikacja przyczyn pogorszenia stanu powierzchni obrabianej na tokarce kołowej


Leon Prochowski p. 359-370
Evaluation of the process of mileage growth during the operation of motor trucks, in several categories of engine cubic capacity
Ocena procesu narastania przebiegu podczas eksploatacji samochodów ciężarowych w kilku kategoriach pojemności silnika


p. 371-377
A method of vibration damping for diesel engine cylinder liners to prevent the consequences of erosion
Metoda tłumienia drgań tulei cylindrowych silników o zapłonie samoczynnym zapobiegająca konsekwencjom erozji


p. 378-386
Fem analysis of pressure vessel with an investigation of crack growth on cylindrical surface
Analiza mes zbiornika ciśnieniowego z badaniem rozwoju pęknięć na powłoce walcowej  


Piotr Nikończuk p. 387-393
Preliminary modeling of overspray particles sedimentation at heat recovery unit in spray booth
Wstępny model sedymentacji osadów lakierniczych w rekuperatorze kabiny lakierniczej


p. 394-404
Two probabilistic life-cycle maintenance models for the deteriorating pavement
Dwa probabilistyczne modele eksploatacji niszczejącej nawierzchni drogowej  


p. 405-412
A statistical data-based approach to instability detection and wear prediction in radial turning processes
Metoda wykrywania niestabilności i przewidywania zużycia w procesach toczenia promieniowego w oparciu o dane statystyczne  


Mirosław Kornatka p. 413-419
Analysis of the exploitation failure rate in Polish MV networks
Analiza eksploatacyjnej awaryjności krajowych sieci średniego napięcia


Gökhan Gökdere p. 420-424
Time-dependent system reliability under stress-strength setup
Obliczanie zmiennej w czasie niezawodności systemu na podstawie modelu wytrzymałości na obciążenia  


p. 425-434
Application of neural reconstruction of tomographic images in the problem of reliability of flood protection facilities
Zastosowanie neuronowej rekonstrukcji obrazów tomograficznych w problematyce niezawodności zabezpieczeń przeciwpowodziowych


p. 435-442
Concentration analysis of gases formed in mineral oil, natural ester, and synthetic ester by discharges of high energy
Analiza stężeń gazów powstających na skutek oddziaływania łuku elektrycznego na olej mineralny oraz estry naturalne i syntetyczny


p. 443-449
The use of Plackett-Burman plans and the analysis of expert opinions, in order to assess the significance of controllable parameters of the plasma cutt ing process
Wykorzystanie planów Plackett a-Burmana i analizy opinii ekspertów w celu oceny istotności parametrów sterowalnych procesu cięcia plazmowego


p. 450-454
A method of comparative studies on checkup sets to evaluate the technical condition of tractors
Metoda badań porównawczych zbiorów sprawdzeń do oceny stanu technicznego ciągników


p. 455-464
Testing of an industrial robot’s accuracy and repeatability in off and online environment
Badania dokładności i powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego w środowiskach off i online


p. 465-470
New insights into reliability problems for supply chains management based on conventional reliability model
Nowe spojrzenie na problemy związane z niezawodnością w zarządzaniu łańcuchami dostaw z punktu widzenia tradycyjnego modelu niezawodności  


p. 471-477
Evaluation on gas supply reliability of urban gas pipeline network
Ocena niezawodności dostaw gazu w miejskiej sieci gazowej  


p. 478-483
The dynamics of wear of cutt ing inserts during turning of non-homogeneous material on the example of polymer concrete
Dynamika zużycia płytek skrawających podczas toczenia niejednorodnego materiału na przykładzie polimerobetonu


Katarzyna Antosz p. 484-494
Maintenance – identification and analysis of the competency gap
Utrzymanie ruchu – identyfikacja i analiza luki kompetencyjnej


p. 495-501
Selecting operating parameters of an electrostatic precipitator decreasing emission of solid fuels fly ashes
Dobór parametrów eksploatacyjnych elektrofiltru obniżającego niską emisję pyłów pochodzących ze spalania paliw stałych


 

Attachments: p. 503-513
Effect of temperature variation on repeatability positioning of a robot when assembling parts with cylindrical surfaces
Wpływ zmian temperatury na powtarzalność pozycjonowania robota przy montażu części o powierzchniach cylindrycznych


p. 514-522
Hybrid fault diagnosis of railway switches based on the segmentation of monitoring curves
Hybrydowa diagnostyka uszkodzeń zwrotnic kolejowych w oparciu o segmentację krzywych prądowych  


p. 523-530
Optimising extended warranty policies following the two-dimensional warranty with repair time threshold
Optymalizacja polityki gwarancyjnej w okresie po wygaśnięciu dwuwymiarowej gwarancji z ustaloną górną granicą czasu naprawy  


p. 531-541
Method for assessing the grinding wheels operational properties
Metoda oceny właściwości eksploatacyjnych ściernic


p. 542-548
Power losses and their properties for low range of a robot electric motor working conditions as the part of energy effectiveness research
Straty mocy oraz ich własności w niskim zakresie warunków pracy silnika elektrycznego robota w kontekście badań efektywności energetycznej


p. 549-557
Modification and reliability estimation of vector based Dubins path approach for autonomous ground vehicles path re-planning
Poprawa i ocena niezawodności opartej na wektorowej metodzie trajektorii Dubinsa dla korekty trajektorii pojazdów autonomicznych  


p. 558-566
Fault diagnosis for complex systems based on reliability analysis and sensors data considering epistemic uncertainty
Diagnozowanie błędów w systemach złożonych na podstawie analizy niezawodności oraz danych z czujników z uwzględnieniem niepewności epistemicznej  


p. 567-578
Extended warranty of medical equipment subject to imperfect repairs: an approach based on generalized renewal process and Stackelberg game
Rozszerzona gwarancja na sprzęt medyczny podlegający niepełnym naprawom: podejście oparte na uogólnionym procesie odnowy i modelu Stackelberga  


p. 579-589
A novel reliability model for multi-component systems subject to multiple dependent competing risks with degradation rate acceleration
Nowatorski model niezawodności dla systemów wieloelementowych narażonych na liczne zależne ryzyka konkurujące uwzględniający przyspieszenie tempa degradacji  


p. 590-601
Dynamic condition-based maintenance policy for degrading systems described by a random-coefficient autoregressive model: A comparative study
Dynamiczna strategia utrzymania ruchu na podstawie stanu technicznego dla ulegających degradacji systemów opisanych modelem autoregresyjnym z parametrami losowymi – studium porównawcze  


p. 602-609
Poisson-distributed failures in the predicting of the cost of corrective maintenance
Poissonowskie strumienie uszkodzeń w prognozowaniu kosztów obsług korekcyjnych floty pojazdów


p. 610-620
Dynamic diagnostic strategy based on reliability analysis and distance-based VIKOR with heterogeneous information
Dynamiczna strategia diagnostyczna z wykorzystaniem informacji heterogenicznych bazująca na analizie niezawodności i opartym na odległościach algorytmie VIKOR  


p. 621-629
Fault diagnosis and identification in the distribution network using the fuzzy expert system
Identyfikacja i diagnoza błędów w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej z wykorzystaniem rozmytego systemu eksperckiego  


p. 630-637
Assessment of possible use of the ionization signal for the combustion process diagnostics in a spark-ignition combustion engine powered by natural gas
Ocena możliwości wykorzystania sygnału jonizacji do diagnostyki procesu spalania w silniku spalinowym o zapłonie iskrowym zasilanym gazem ziemnym


p. 638-649
Research of dynamic processes of the system “Vehicle – Track” using the new method of vehicle wheel with metal scale
Badanie dynamicznych procesów zachodzących w układzie „pojazd-tor” z wykorzystaniem nowej metody dla kół z metalową łuską  


p. 650-661
The concept of maintenance sustainability performance assessment by integrating balanced scorecard with non-additive fuzzy integral
Koncepcja oceny zrównoważonego utrzymania ruchu z zastosowaniem zrównoważonej karty wyników i nie-addytywnej całki rozmytej  


p. 662-670
A criticality importance-based spare ordering policy for multi-component degraded systems
Oparta na kryterium krytyczności polityka zamawiania części zamiennych do zdegradowanych systemów wieloelementowych  


Zdzisław Idziaszek p. 671-681
Method of analysis of productivity with an innovative model of the working capability of the object in the body ( C ) for the new resource allocation on inherent and non-inherent
Metoda analizy produktywności z innowacyjnym modelem potencjału roboczego obiektu w ciele ( C ) dla nowego podziału zasobów na inherentne i nieinherentne


p. 682-688
The experimental tests on the friction coefficient between the leaves of the multi-leaf spring considering a condition of the friction surfaces
Badania eksperymentalne współczynnika tarcia pomiędzy piórami resoru wielopiórowego z uwzględnieniem stanu powierzchni ciernych


p. 689-695
Model for forecasting the geometry of the floor panel of a passenger car during its operation
Model prognozowania stanu geometrii płyty podłogowej samochodu osobowego w toku eksploatacji


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR