THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Wojciech GOLIMOWSKI

Zadymienie spalin silnika z zapłonem samoczynnym zasilanego tłuszczami zwierzęcymi

Dywersyfikację źródeł energii uznano za jedno z działań zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu człowieka na środowisko. W tym celu konieczne jest rozwiązanie problemów związanych z zastępowaniem paliw kopalnych biopaliwami, m. in. wzrost cen produktów spożywczych, wywołany dynamicznym rozwojem biopaliw pochodzenia roślinnego. Dlatego za cel badań przyjęto wykonanie eksperymentu, polegającego na ocenie możliwości technicznych zastąpienia oleju napędowego wytopionymi tłuszczami zwierzęcymi. Z przeprowadzonych badań wstępnych wynika, że tłuszcze w temperaturze 120°C charakteryzują się lepkością kinematyczną porównywalną do oleju napędowego w 40°C, ponadto zasilany nimi silnik ZS emitował o 70% mniej cząstek stałych w spalinach w porównaniu do silnika zasilanego olejem napędowym.

Exhaust opacity in a diesel engine powered with animal fats

The diversification of sources of energy has been recognised as one of the actions preventing the negative effects of human activity on the environment. In order to do so it is necessary to solve the problems related with the replacement of fossil fuels with biofuels, including the increase in the prices of food products caused by the dynamic development of biofuels made from plants. Therefore, the aim of the study was to make an experiment assessing the technical possibilities to replace diesel fuel with rendered animal fats. As results from the initial study, the kinematic viscosity of animal fats at a temperature of 120°C is comparable to that of diesel at 40°C. Apart from that, the diesel engine powered with animal fats emitted 70% less particulates in exhaust than the engine powered with a diesel fuel.

Wykorzystanie mocy ciągnika rolniczego w pracach polowych

Ocena stanu obciążenia silnika spalinowego w pojeździe podczas eksploatacji jest przedmiotem wielu prac badawczych. W artykule przedstawiono nową metodę oceny wykorzystania mocy silnika ciągnika rolniczego eksploatowanego podczas orki. Zaprezentowano wyniki badań porównawczych nad wykorzystaniem mocy ciągnika John Deere 8330 (230 kW) w odniesieniu do powierzchni uprawianych pól: A (26 ha), B (12,74 ha) i C (3,22 ha). Do analizy danych pomiarowych zastosowano po raz pierwszy statystyczną metodę grupowania punktów pomiarowych. Na podstawie wyników badań stwierdzono silną korelację dodatnią pomiędzy powierzchnią pól a stanem obciążenia silnika: 75,2% pole A; 68,8% pole B; 46,8% pole C. Opracowany wskaźnik efektywnego wykorzystania mocy silnika ciągnika rolniczego wyniósł odpowiednio: 0,62, 0,58 i 0,39. Stwierdzono, że uzyskane wartości wskaźnika efektywności wykorzystania mocy silnika mogą być przydatne do optymalizacji pracy ciągnika w pracach polowych.

Power performance of farm tractor in field operations

Many studies have examined the effects of agriculture tractor engine energy performance. This paper presents an evaluation method of such engine actual power use during plowing operations. It includes results of a comparative study of power performance of a 230 kW tractor model John Deere 8330 subject to soil plowing operations as a function of field size: A (26 ha), B (12.74 ha), C (3.22 ha). Statistical data clustering, a relatively novel approach in studies on actual utilization of engine power, was used. A positive correlation was observed between field size and the active state of the engine: 75.2% field A; 68.8% field B; 46.8% field C. The actual power utilization of agriculture tractor engine as a function of field size was 0.62, 0.58 and 0.39 respectively for the three fields used in this study. With this evaluation approach, performance indexes of operational power performance in various conditions were obtained for possible use in optimization of plowing operations.


SELECT PUBLICATION YEAR