THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Xiaohui Chen

Model zintegrowany harmonogramowania produkcji i planowania obsługi technicznej w ramach niepełnej konserwacji zapobiegawczej

Aby firma mogła działać z powodzeniem i przynosić większe zyski w danym okresie czasu, zainstalowane w niej maszyny muszą pracować w sposób nieprzerwany. Niestety, z powodu planowych działań obsługowych lub nieoczekiwanych awarii, maszyny są czasami wyłączane z produkcji. Dlatego też w niniejszym artykule opracowano model łączący harmonogramowanie produkcji z planowaniem obsługi technicznej dla linii produkcyjnej złożonej z wielu maszyn. W pracy założono, że konserwacja zapobiegawcza jest niepełna i nie prowadzi do odnowy wszystkich maszyn. Aby zilustrować jej niepełny charakter, wprowadzono pojęcia czynnika redukcji wieku oraz czynnika wzrostu wskaźnika zagrożenia. Przyjęto politykę nieokresowej konserwacji zapobiegawczej. Wymiana jako forma pełnej konserwacji pozwala na przywrócenie maszyny do stanu "fabrycznej nowości". Kiedy i czy należy przeprowadzić wymianę zależy od funkcji wskaźnika kosztu w stosunku do czasu, który pozwala ocenić, czy konserwacja zapobiegawcza jest opłacalna. Model zintegrowany ma na celu maksymalizację całkowitego zysku, który jest wypadkową wartości produkcji, kosztów produkcji, kosztów obsługi (w tym kosztów konserwacji zapobiegawczej oraz kosztów wymiany) i kosztów nieterminowego zakończenia zadania (ang. lateness, związanych z kolejnością wykonywanych zadań i czynności obsługowych). Aby zoptymalizować opisany cel, wykorzystano algorytm odpornościowej selekcji klonalnej Proponowany model zweryfikowano na przykładzie liczbowym.

An integrated model of production scheduling and maintenance planning under imperfect preventive maintenance

For a successful company, machines are always required to work continuously to make more profit in a certain period. However, machines can be unavailable due to the scheduled maintenance activities or unexpected failures. Hence, a model connected production scheduling with maintenance planning for a production line which is composed of multiple machines is developed. Suppose preventive maintenance is imperfect and cannot renew all the machines. Age reduction factor and hazard rate increase factor are introduced to illustrate the imperfect character. Aperiodic preventive maintenance policy is adopted. Replacement as perfect maintenance could restore the machine “as good as new”. When and whether to perform replacement is based on a cost-time rate function which is defined to judge whether or not the preventive maintenance is economical. The objective of the joint model is to maximize the total profit which is composed of production value, production cost, maintenance cost (including the preventive maintenance cost and replacement cost), and tardiness cost (which is related to the job sequence and maintenance activities). To optimize the objective, immune clonal selection algorithm is utilized. The proposed model is validated by a numerical example.

Wspólna optymalizacja wymiany i zamawiania części zamiennych dla krytycznego komponentu obrotowego na podstawie dotychczasowego sygnału stanu

Powszechnie przyjmuje się, że wymiana w oparciu o stan techniczny pozwala nie tylko na pełne wykorzystanie elementów składowych, ale także na zmniejszenie kosztów magazynowych (związanych z przechowywaniem zapasów) jeśli zamawianie części zamiennych da się powiązać z trafnym prognozowaniem uszkodzeń. Większość istniejących modeli i teorii predykcji degradacji lub uszkodzeń opiera się na danych populacyjnych o uszkodzeniach lub zawieszeniu pracy co oznacza, że czas uszkodzenia komponentu przewiduje się w odniesieniu do historii uszkodzeń lub zawieszeń pracy tego samego typu lub podobnego typu elementów składowych. Jednak w praktyce zdarza się, że dla niektórych komponentów nie istnieją historie uszkodzeń lub zawieszenia pracy, do których można by się odnieść; jedyne co można wykorzystać to zgromadzone dotychczas sygnały z monitorowania stanu. W takim przypadku, trudno jest ocenić dokładnie czas i prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia. W niniejszej pracy, przedstawiono nowatorskie podejście do przewidywania degradacji. Opracowano nową funkcję szacowania prawdopodobieństwa uszkodzenia opartą na jednoczesnym wykorzystaniu "czasu pracy" oraz "stopnia degradacji" komponentu. Następnie wspólnie zoptymalizowano procesy wymiany i zamawiania części zamiennych zgodnie z szacowanym prawdopodobieństwem wystąpienia uszkodzenia. Celem optymalizacji była minimalizacja długoterminowego wskaźnika kosztów . Poprawność proponowanego podejścia zweryfikowano z wykorzystaniem dwóch zbiorów danych dotyczących łożysk.
 

Joint optimization of replacement and spare ordering for critical rotary component based on condition signal to date

It is widely accepted that condition-based replacement can not only make full use of components, but also decline inventory cost if the procurement of spare parts can be triggered upon accurate failure prediction. Most of the existing degradation or failure prediction models and approaches are population-based failures or suspensions, namely, to predict the failure time of a component, there are some failure or suspension histories of same type or similar components which can be used as reference. However, in practice, there exists the phenomenon in which no failure or suspension histories for some components can be used, what can be utilized is just the collected condition monitoring signals to date. In that case, failure time and probability are difficult to be estimated accurately. In this paper, a novel degradation prediction approach is introduced. Meantime, a new failure probability estimation function is developed based on component “service time” and “degradation extent” simultaneously. Then replacement and spare part ordering are jointly optimized according to the estimated failure probability. The optimization objective is to minimize long-run cost rate. Two bearing datasets are used to validate the proposed approach.

Ocena stanu sprzętu w czasie rzeczywistym dla zbiorów danych o niezrównoważonym rozkładzie w klasach. Metoda oparta na uczeniu zespołowym

W pracy przedstawiono model uczenia maszynowego opartego na zespołach niejednorodnych klasyfikatorów (ensemble learning), który pozwala przeprowadzać ocenę stanu sprzętu w czasie rzeczywistym. Model ten umożliwia zaplanowanie niezbędnych czynności konserwacji profilaktycznej przed wystąpieniem niespodziewanego uszkodzenia. Tematem pracy jest zagadnienie niezrównoważonego rozkładu w klasach poruszane w badaniach dotyczących oceny stanu sprzętu. W warunkach rzeczywistych, sprzęt chrakteryzuje wiele różnych stanów, przy czym przez większość czasu pozostaje on w stanie normalnym, a relatywnie rzadko znajduje się w stanie krytycznym, co oznacza, że z punktu widzenia modelowania danych, rozkład prób w poszczególnych klasach (stanach) jest wysoce niezrównoważony. Większość prób należy do stanu normalnego, a mniejszość do stanu krytycznego, co stanowi duże wyzwanie jeśli chodzi o wydajność klasyfikacji. W celu rozwiązania tego problemu, przedstawiono model uczenia zespołowego oparty na algorytmie genetycznym. Ponadto zaprezentowano samoaktualizującą się strategię uczenia wykorzystywaną do monitorowania online, która wraz z upływem czasu zwiększa adaptacyjność i niezawodność modelu . W wielu poprzednich badaniach podejmowano próby ekstrakcji cech oraz ustalania progów dla wskaźników stanu sprzętu. Zaletą przedstawionej metody jest to, że pozwala ona pominąć te etapy i bezpośrednio oceniać stan sprzętu za pomocą proponowanego modelu uczenia zespołowego. Przeprowadzono eksperymenty numeryczne, w tym dwa rodzaje badań porównawczych. Wyniki pokazują większą skuteczność proponowanego modelu w stosunku do poprzednich badań pod względem stabilności i trafności klasyfikacji.

Real-time equipment condition assessment for a class-imbalanced dataset based on heterogeneous ensemble learning

 

This study proposes an ensemble learning model for the purpose of performing a real-time equipment condition assessment. This model makes it possible to plan desired preventive maintenance activities before an unexpected failure takes place. This study focuses on the class-imbalanced problem in equipment condition assessment research. In reality, equipment will experience multiple conditions(states), most of the time remaining in the normal condition and relatively rarely being in the critical condition, which means that, from the perspective of data modelling, the distribution of samples is highly imbalanced among different classes(conditions). The majority of samples belong to the normal condition, while the minority belong to the critical condition, which poses a great challenge to the classification performance. To address this problem, a genetic algorithm-based ensemble learning model is presented. Furthermore, a self-updating learning strategy is presented for online monitoring, contributing to adaptability and reliability enhancement along with time. Many previous studies have attempted feature extraction and to set thresholds for equipment health indicators. This study has an advantage of omitting these steps, as it can directly assess the equipment condition through the proposed ensemble learning model. Numerical experiments, including two types of comparison studies, have been conducted. The results show the greater effectiveness of our proposed model over that of previous research in terms of the stability and accuracy of its classification performance.

 

 


SELECT PUBLICATION YEAR