THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
Str. 5-8
Numerical research the influence of cutting edge rake angle to chip forming process during brittle materials cutting
Badania numeryczne wpływu wartości kąta natarcia ostrza na proces formowania wióra podczas skrawania materiałów kruchych  


Str. 9-14
Cutting forces eyaluation for tangentiar-rotational tool basing on laboratory experiments
Określenie wartości oporów urabiania dla noża styczno-obrotowego na podstawie badań laboratoryjnych  


Str. 15-17
Approximate solution of the contact problem of indentation of paraboloidal body into periodic two-layered half-space
Przybliżone rozwiązanie zagadnienia kontaktowego wciskania paraboloidy w dwuwarstwową półprzestrzeń periodyczną  


Str. 18-21
Modelling of residual stresses distribution in workpiece past ballizing process
Modelowanie rozkładu naprężeń własnych w przedmiotach obrabianych nagniatającym przepychaniem ślizgowym  


Str. 22-25
Fatique cracking of screwed connectors
Pękanie zmęczeniowe łączników gwintowych  


Str. 26-29
Analysis of the crack propagation in laminar brittle material
Analiza propagacji rysy w uwarstwionym materiale kruchym  


Str. 30-33
Non-circular cross-sectional elements turning
Skrawanie toczeniem elementów o przekroju niekołowym  


Str. 34-36
On a method of mechanical characteristics estimation of porous ceramics
O pewnej metodzie oceny własności mechanicznych porowatych materiałów ceramicznych  


Str. 37-40
Modeling of damage accumulation for non-proportional low-cycle fatigue part i - rule of hardening material
Modelowanie kumulacji uszkodzeń w zakresie złożonych obciążeń niskocyklowych cz. I - model umocnienia materiału  


Str. 41-44
Modeling of damage accumulation for non-proportional low-cycle fatigue part II - calculation of fatigue life
Modelowanie kumulacji uszkodzeń w zakresie złożonych obciążeń niskocyklowych cz. II - obliczanie trwałości zmęczeniowej  


Str. 45-49
Prediction of microcrack propagation in brittle bodies under compression loading
Prognozowanie rozwoju mikropęknięć w ośrodkach kruchych poddanych obciążeniom ściskającym  


Str. 50-53
Cracking moment in bending concrete elements
Wyznaczanie momentu rysującego w betonowych elementach zginanych  


Str. 54-57
Numerical simulation of rock separation processby cutting prissing head
Numeryczna symulacja procesu odspajania skały głowicą skrawająco - obłupującą  


Str. 58-61
The waste of tool blade, and a change of turning parameters in next cuts
Zużycie ostrza narzędzia, a zmiana parametrów toczenia w kolejnych zabiegach  


Kazimierz ZALESKI Str. 62-65
The metod of inyestigations of lubricating properties of cutting fluids
Metoda badań właściwości smarnych cieczy obróbkowych  


Andrzej ZNISZCZYŃSKI Str. 66-72
Influence of geometry of tool action on separating larger lumps of rocks
Badanie wpływu geometrii oddziaływania narzędzi na proces odspajania większych brył skalnych  


Str. 73-78
Axial thrust effect on drilling bits equipment wear analysis
Analiza wpływu nacisku osiowego na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych  


Str. 79-82
Modelling of polycrystalline ceramics materiał containing interfaces under uniaxial stress state
Modelowanie polikrystalicznej ceramiki z warstwami międzyziarnowymi w stanach jednoosiowego rozciągania  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR