THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 169-176
Analysis of the influence of lubrication conditions on tool wear used in hot die forging processes
Analiza wpływu warunków smarowania na zużycie narzędzi w procesach kucia matrycowego na gorąco


p. 177-181
Multifractal analysis vehicle’s in-use speed profile for application in driving cycles
Multifraktalna analiza eksploatacyjnego profilu prędkości pojazdu w zastosowaniu do testów jezdnych


Witold Luty p. 182-189
Simulation-based analysis of the impact of vehicle mass on stopping distance
Symulacyjna analiza wpływu masy pojazdu na drogę zatrzymania


p. 190-206
From ‘a priori’ to ‘a posteriori’ static stability of the slewing superstructure of a bucket wheel excavator
Równowaga statyczna nadwozia obrotowego koparki kołowej: od modelu "a priori" do modelu "a posteriori"  


p. 207-218
Time-dependent reliability of spur gear system based on gradually wear process
Zależna od czasu niezawodność układu przekładni zębatej jako funkcja procesu stopniowego zużycia  


p. 219-228
A new assessment method of mechanism reliability based on chance measure under fuzzy and random uncertainties
Nowa metoda oceny niezawodności mechanizmów oparta na pomiarze szansy wystąpienia zdarzenia w warunkach niepewności rozmytej i losowej  


p. 229-235
Evaluation of engine oil foaming tendency under urban driving conditions
Ocena zmian charakterystyk pienienia olejów silnikowych użytkowanych w warunkach jazdy miejskiej  


p. 236-243
Modeling of railway system maintenance and availability by means of Colored Petri nets
Modelowanie utrzymania ruchu i gotowości systemu kolejowego za pomocą kolorowych sieci Petriego  


p. 244-251
A comprehensive and practical reliability allocation method considering failure effects and reliability costs
Kompleksowa i praktyczna metoda aloka cji niezawodności uwzględniająca skutki uszkodzeń i koszty niezawodności  


p. 252-259
Energy absorption capability numerical analysis of thin-walled prismatic tubes with corner dents under axial impact
Numeryczna analiza energochłonności cienkościennych słupów pryzmatycznych z przetłoczeniami  


p. 260-266
Outline of a method for estimating the durability of components or device assemblies while maintaining the required reliability level
Zarys metody szacowania trwałości elementów lub zespołów urządzeń z zachowaniem wymaganego poziomu niezawodności


p. 267-272
Sensors in Proactive Maintenance – A case of LTCC pressure sensors
Czujniki stosowane w konserwacji proaktywnej – przypadek ceramicznych czujników ciśnienia wykonanych w technologii LTCC  


Rui Peng p. 273-277
Reliability of interdependent networks with cascading failures
Niezawodność współzależnych sieci z uszkodzeniami kaskadowymi  


p. 278-283
Methodology of network systems reliability assessment on the example of urban transport
Metodyka szacowania niezawodności układów sieciowych na przykładzie komunikacji miejskiej


p. 284-291
Managing the risk of failure of the water supply network using the mass service system
Zarządzanie ryzykiem awarii sieci wodociągowej z wykorzystaniem systemu masowej obsługi  


p. 292-299
Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial neural networks
Eksploatacyjne miary jakości pojazdów w zastosowaniu do oceny usług transportowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych


p. 300-307
A multi-stage risk-adjusted control chart for monitoring and early-warningof products sold with two-dimensional warranty
Karta kontrolna do wieloetapowego monitorowania produktów sprzedawanych z gwarancją dwuwymiarową, z korektą ryzyka i wczesne ostrzeganie o wadach produkcyjnych na podstawie danych z reklamacji  


Ewelina Kilian-Błażejewska p. 308-317
The influence of selected factors on the failure rate of the water pipelines located on t he area of the impact of mining tremors
Wpływ wybranych czynników na intensywność uszkodzeń przewodów podsystemu dystrybucji wody, zlokalizowanych na terenie oddziaływania wstrząsów pochodzenia górniczego


p. 318-326
Stable and unstable milling process for nickel superalloy as observed by recurrence plots and multiscale entropy
Stabilny i niestabilny proces frezowania super stopu niklu obserwowany z wykorzystaniem wykresów rekurencyjnych i entropii wieloskalowej  


p. 327342
Optymalizacja nie-okresowych przeglądów i konserwacji systemów wieloelementowych
Optimisation of Non-Periodic Inspection and Maintenance for Multicomponent Systems  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR