THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.
p. 1-9
Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company
Przebieg zużycia elementów układu hamulcowego w zróżnicowanych warunkach eksploatacji samochodu w przedsiębiorstwie transportowym


p. 10-20
A moment-matching based method for the analysis of manipulator’s repeatability of positioning with arbitrarily distributed joint clearances
Oparta na dopasowywaniu momentów metoda analizy powtarzalności pozycjonowania manipulatora o dowolnym rozkładzie luzów na przegubach  


p. 21-27
Stages of operating vehicles with respect to operational efficiency using city buses as an example
Etapy użytkowania pojazdów ze względu na efektywność eksploatacyjną na przykładzie autobusów miejskich


p. 28-36
Modeling of the water level swell during depressurization of the reactor pressure vessel of the boiling water reactor in accidental condition
Modelowanie procesów zachodzących w zbiorniku ciśnieniowym reaktora wodnego wrzącego podczas spadku ciśnienia w warunkach pracy awaryjnej  


p. 37-45
Balancing reliability and maintenance cost rate of multi-state components with fault interval omission
Równoważenie wskaźników niezawodności i kosztów utrzymania elementów wielostanowych z pominięciem przedziału wystąpienia uszkodzenia  


p. 46-53
Effect of the shot peening on surface properties of Ti-6Al-4V alloy produced by means of DMLS technology
Wpływ nagniatania strumieniowego na właściwości eksploatacyjne stopu Ti-6Al-4V uzyskanego technologią przyrostową DMLS


p. 54-59

Analysis of wear of tools made of 1.2344 steel and MP159 alloy in the process of friction stir welding (FSW) of 7075 T6 aluminium alloy sheet metal

Analiza procesu zużycia narzędzi wykonanych ze stali 1.2344 oraz stopu MP159 w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW) blach ze stopu Aluminium 7075 T6


p. 60-67

Vision system supporting the pilot in variable light conditions

Układ wizyjny wspomagający pilota w warunkach zmiennego oświetlenia


p. 68-80
Real-time equipment condition assessment for a class-imbalanced dataset based on heterogeneous ensemble learning
Ocena stanu sprzętu w czasie rzeczywistym dla zbiorów danych o niezrównoważonym rozkładzie w klasach. Metoda oparta na uczeniu zespołowym  


p. 81-89
Early prediction of remaining discharge time for lithium-ion batteries considering parameter correlation between discharge stages
Wczesne przewidywanie czasu pozostałego do rozładowania baterii litowo-jonowej z uwzględnieniem korelacji parametrów z różnych etapów procesu rozładowania  


Arkadiusz Gola p. 90-102
Reliability analysis of reconfigurable manufacturing system structures using computer simulation methods
Analiza niezawodnościowa struktur rekonfigurowalnego systemu produkcyjnego z wykorzystaniem metod symulacji komputerowej


Danuta Kotnarowska p. 103-114

Analysis of polyurethane top-coat destruction influence on erosion kinetics of polyurethane-epoxy coating system

Analiza wpływu destrukcji nawierzchniowej powłoki poliuretanowej na kinetykę erozji systemu powłok poliuretanowo-epoksydowych


p. 115-124
Identification of technical condition of the overhead power line supporting structure
Identyfikacja stanu technicznego konstrukcji wsporczej napowietrznej linii elektroenergetycznej


p. 125-136
Dynamics of the vehicle rear suspension system with electric motors mounted in wheels
Dynamika układu tylnego zawieszenia pojazdu z silnikami elektrycznymi wbudowanymi w koła


p. 137-144

Health index extracting methodology for degradation modelling and prognosis of mechanical transmissions

Metodologia ekstrakcji wskaźnika stanu technicznego do modelowania i prognozowania degradacji przekładni mechanicznych  


Mehmet Ali Ilgın p. 145-152
A spare parts criticality evaluation method based on fuzzy AHP and Taguchi loss functions
Metoda oceny krytyczności części zapasowych oparta o rozmyty proces hierarchii analitycznej AHP i funkcję strat TaguchI  


p. 153-158
Investigation of the tribological performance of AlTiN coated cutting tools in the machining of Ti6Al4V titanium alloy in terms of demanded tool life
Badanie funkcjonalności tribologicznej narzędzi skrawających powlekanych powłoką AlTiN w obróbce stopu tytanu Ti6Al4V pod względem wymaganej trwałości narzędzia  


p. 159-163
A new computational method for structural reliability with Big Data
Nowa metoda obliczeniowa oceny niezawodności konstrukcji w oparciu o Big Data  


Paweł Pawlik p. 164-169
Single-number statistical parameters in the assessment of the technical condition of machines operating under variable load
Jednoliczbowe parametry statystyczne w ocenie stanu technicznego maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu


p. 170-176
A Method for rapid evaluation of k-out-of-n systems reliability
Metoda szybkiej oceny niezawodności układów typu k z n


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR