THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


2008

1(37)/2008


Str. 4-6
On a certain possibility of practical application of stochastic technical stability
O pewnej możliwości praktycznego zastosowania stateczności technicznej stochastycznej  


Str. 7-10
Application of database systems in machine diagnostic monitoring
Zastosowanie systemów bazo-danowych w monitoringu diagnostycznym maszyn  


Anna TIMOFIEJCZUK Str. 11-16
 Identification of diagnostic rules with the application of an evolutionary algorithm
Identyfikacja reguł diagnostycznych z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego  


Str. 17-22
About the need of the monitoring of the bridge construction prestressing process
O potrzebie monitorowania procesu sprężania konstrukcji mostowych  


Tomasz GAŁKA Str. 23-29
Representation of machine technical condition in evolutionary diagnostic symptoms
Odwzorowanie stanu technicznego maszyny w ewolucyjnych symptomach diagnostycznych  


Str. 30-32
An analysis of degradation of vehicles in operation
Analiza degradacji pojazdów w eksploatacji  


Ryszard WYCZÓŁKOWSKI Str. 33-36
Intelligent monitoring of local water supply system
Inteligentny system monitorowania sieci wodociągowych  


Str. 37-43
Chosen problems of road accidents analyses in Poland in the period between 1995 and 2004
Wybrane problemy analizy przyczyn wypadków drogowych w Polsce w latach 1995 –2004  


Str. 44-48
Eksploatacja zbrojenia szybu górniczego w oparciu o globalny współczynnik tłumienia
Maintenance of mining shaft reinforcement based on global damping coefficient  


Str. 49-52
Przegląd prac badawczych nad wpływem geometrii nachylonego sita żaluzjowego na jego przesiewalność
A review of the research work on the impact of the geometry of the inclined adjustable section sieve on its screening ability  


Jerzy LEWITOWICZ Str. 53-56
Management and control of the potential exploitation of fleet aircrafts
Zarządzanie i sterowanie potencjałem eksploatacyjnym floty statków powietrznych  


Str. 57-60
Impact of the position of the sprayer field beam on the spatial distribution of the sprayed liquid and the degree of coverage of the treated surfaces
Położenie belki polowej opryskiwacza a rozkład przestrzenny rozpylonej cieczy i pokrycie opryskiwanych powierzchni  


Str. 61-63
Vehicle’s technical condition and emission
Warunki techniczne pojazdu a emisja spalin  


Str. 64-66
A change of complex economic indicators of passenger rolling stock deterioration
Zmiana złożonych wskaźników gospodarczych zużycia osobowego taboru kolejowego  


Str. 67-71
Modelling preventive maintenance for a vehicle fleet
Modelowanie profilaktycznego obsługiwania parku samochodów  


Paweł DROŻDZIEL Str. 72-74
The influence of the vehicle work organization conditions on the engine start-up parameters
Wpływ organizacji pracy samochodu na warunki rozruchu silnika spalinowego  


 

Attachments: Mariusz WAŻNY Str. 4-11
The method of determining the time concerning the operation of a chosen navigation and aiming device in the operation system
Metoda wyznaczania czasookresu przebywania wybranego urządzenia systemu nawigacyjno-celowniczego w systemie użytkowania  


Str. 12-16
Thermal deformation of pads in tilting 5-pad journal bearing
Deformacje termiczne wahliwych płytek w 5-segmentowym ślizgowym łożysku poprzecznym  


Str. 17-24
Analysis of work parameters changes of diesel engine powered with diesel fuel and faee blends
Analiza zmian parametrów pracy silnika o ZS zasilanego mieszaniną oleju napędowego i estrów etylowych oleju rzepakowego  


Str. 23-33
Logistic management of an authorized service for agricultural tractors and machines
Zarządzanie logistyczne autoryzowanym serwisem ciągników i maszyn rolniczych  


Str. 34-39
Application of the multi-plane sieve for the harvester-thresher cereals cropping under the conditions of sloping areas
Zastosowanie sita wielopłaszczyznowego do kombajnowego zbioru zbóż w warunkach terenów nachylonych  


Andrzej KURANC Str. 40-44
The ecological aspect of a cold and hot starting of a spark ignition combustion engine
Ekologiczny aspekt zimnego i gorącego rozruchu silnika spalinowego o zapłonie iskrowym  


Str. 45-52
Guarantee service of agricultural tractors as an element of distribution logistics
Przeglądy gwarancyjne ciągników rolniczych jako element logistyki dystrybucji  


Ľubomír ŠOOŠ Str. 53-56
Spindle - housing system SBL 500 CNC
Spindle – system sztywności wrzeciona SBL 500 CNC  


 

Attachments: Str. 4-11
The analysis of the military aircraft maintains system and the modernization proposal
Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji  


Ireneusz MARKIEWICZ Str. 12-21
Analysis of welded joint designed by limit analysis methods
Analiza połączenia spawanego zaprojektowanego metodami nośności granicznej  


Str. 22-29
Psychological factors in road safety
Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego  


Barbara SUROWSKA Str. 30-40
Functional and hybrid materials in air transport
Materiały funkcjonalne i złożone w transporcie lotniczym  


Str. 41-44
Optimization of preventive maintenance intervals
Optymalizacja przerw konserwacyjnych  


Krzysztof KUJAN Str. 45-52
Investigations and analysis of repeatability of geometric deviation distribution in the machining process
Badania i analiza powtarzalności rozkładu odchyłek geometrycznych w procesie obróbki skrawaniem  


Str. 53-61
The impact of SI engine controlling parameters on the content of toxic components and smokiness of exhaust gases
Wpływ parametrów regulacyjnych silnika ZS na zawartość składników toksycznych i zadymienie spalin  


Artur DMOWSKI Str. 62-68
Practical aspects of fleet management in a food company
Praktyczne aspekty zarządzania flotą w przedsiębiorstwie branży spożywczej  


Str. 69-73
Choice of operational parameters of electric-drive cars
Dobór parametrów eksploatacyjnych pojazdu z napędem elektrycznym  


Str. 74-76
Convergence at the postal market
Integracja na rynku usług pocztowych  


Str. 77-82
Intermodal transport over short and long distances
Transport intermodalny na bliskie i średnie odległości  


 

Attachments: Str. 4-8
Mathematical model of spatial fluctuations of passenger wagon
Model matematyczny wahań przestrzennych wagonu pasażerskiego  


Str. 9-15
A warranty cost model with intermittent and heterogeneous usage
A warranty cost model with intermittent and heterogeneous usage  


Štefan LIŠČAK Str. 16-18
The technical problems connected with the transport of the disabled peoples
Zagadnienia techniczne związane z transportem osób niepełnosprawnych  


Str. 19-24
Analysis of determining pressure distribution in crank bearing
Analiza wyznaczenia rozkładu ciśnienia w łożysku korbowym  


Anna Kriżanova Str. 25-27
The current possition and perspecives of the integrated transport systems in Slovak Republic
Obecna pozycja i perspektywy zintegrowanego systemu transportu w Republice Słowackiej  


CHE-HUA LI Str. 28-34
Particle Swarm Optimization Fuzzy Systems for the Age Reduction Imperfect Maintenance Model
Particle Swarm Optimization Fuzzy Systems for the Age Reduction Imperfect Maintenance Model  


Krzysztof KUJAN Str. 35-41
Determination of the number of geometric deviation measurements in statistical evaluation of a process
Wyznaczanie liczebności pomiarów odchyłek geometrycznych w statystycznej ocenie procesu  


Piotr STASIAK Str. 42-48
New idea of child car seat according to new safety system of participants of road traffic
Nowa koncepcja samochodowych fotelików dla dzieci ze względu na zastosowany system bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego  


Str. 49-54
Selected problems of the influence of crash body repairs on road safety
Wybrane zagadnienia wpływu napraw powypadkowych nadwozi na bezpieczeństwo drogowe  


Str. 55-62
CFD-FASTRAN - software package for numerical analysis of flow around a body by the air stream
CFD-FASTRAN - narzędzie do numerycznej analizy opływu obiektów przez strumień powietrza  


Str. 63-65
Applications of NRTC Cycle to Determine a Different Fuel Consumption and Harmful Emissions Caused by Changes of Engine’s Technical Conditions
Applications of NRTC Cycle to Determine a Different Fuel Consumption and Harmful Emissions Caused by Changes of Engine’s Technical Conditions  


Str. 66-70
Tribological properties of ceramic-carbon surface layers obtained in electrolytes with a different graphite conten
Tribologiczne właściwości ceramiczno-węglowych warstw powierzchniowych otrzymywanych w elektrolitach o różnej zawartości grafitu  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR