THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


2015Andrzej BORAWSKI p. 1
Modification of a fourth generation LPG installation improving the power supply to a spark ignition engine
Modyfikacja instalacji LPG IV generacji poprawiająca jakość procesu zasilania silnika o zapłonie iskrowym


p. 7
Implementation of Analytic Hierarchy Process (AHP) decision making framework for building maintenance procurement selection: Case study of Malaysian public universities
Zastosowanie platformy programistycznej wspomagającej podejmowanie decyzji, opartej na procesie hierarchii analitycznej (AHP) w postępowaniu przetargowym na utrzymanie budynków. Przypadek malezyjskich uczelni publicznych  


p. 19
Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer
Badania i analiza eksploatacyjnych charakterystyk mikronizatora energetycznej biomasy


p. 27
Indexing accuracy reliability sensitivity analysis of power tool turret
Analiza wrażliwości wskaźnika niezawodności w zakresie dokładności indeksowania głowicy narzędziowej z napędzanymi narzędziami  


p. 35
Assessment of the impact of dynamic states of an internal combustion engine on its operational properties
Ocena wpływu stanów dynamicznych silnika spalinowego na jego właściwości użytkowe


p. 42
Zero-dimensional 2-phase combustion model in a dual-fuel compression ignition engine fed with gaseous fuel and a divided diesel fuel charge
Zero-wymiarowy 2-fazowy model spalania w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym paliwem gazowym i dzieloną dawką oleju napędowego


p. 49
Exhaust opacity in a diesel engine powered with animal fats
Zadymienie spalin silnika z zapłonem samoczynnym zasilanego tłuszczami zwierzęcymi


p. 54
Method of assessment of technical object aptitude in environment of exploitation and service conditions
Metoda oceny stanu zdatności obiektu technicznego w otoczeniu warunków użytkowania i jakości obsługi


p. 64
Recognition of armature current of DC generator depending on rotor speed using FFT, MSAF-1 and LDA
Rozpoznawanie sygnałów prądu twornika generatora prądu stałego w zależności od prędkości obrotowej wirnika z zastosowaniem FFT, MSAF-1 i LDA


p. 70
An integrated model of production scheduling and maintenance planning under imperfect preventive maintenance
Model zintegrowany harmonogramowania produkcji i planowania obsługi technicznej w ramach niepełnej konserwacji zapobiegawczej  


p. 80
Cluster analysis of knowledge workers assessment of occ upational threats and attitudes to character of work
Zastosowanie analizy skupień do oceny zagrożeń zawodowych pracowników wiedzy i ich postaw wobec charakteru pracy


p. 90
Research on resistance to corrosive wear of dental CoCrMo alloy containing post-production scrap
Badanie odporności na zużycie korozyjne stomatologicznego stopu CoCrMo zawierającego złom poprodukcyjny


p. 95
Fuel impact on emissions of harmful components of the exhaust gas from the ci engine during cold start-up
Wpływ paliwa na emisję szkodliwych składników spalin silnika o zapłonie samoczynnym podczas zimnego rozruchu


p. 100
A novel logic-based approach for failure modes mitigation control and quantitative system reliability analyses
Oryginalna, oparta na logice metoda kontroli ograniczania przyczyn uszkodzeń i ilościowej analizy niezawodności systemu  


p. 107
Evaluation measures of machine operation effectiveness in large enterprises: study results
Mierniki oceny efektywności funkcjonowania maszyn w dużych przedsiębiorstwach: wyniki badań


p. 118
Experimental and model studies on the influence of the run flat tire damage on braking dynamics of the multi-axial special purpose vehicle
Eksperymentalne i modelowe badania wpływu uszkodzenia opon run flat na dynamikę hamowania wieloosiowego pojazdu specjalnego


Andrzej KURANC p. 129
Exhaust emission test performance with the use of the signal from air flow meter
Eksploatacyjne badania emisji spalin z wykorzystaniem sygnału z przepływomierza powietrza


p. 135
Local nonsymmetrical postbuckling equilibrium path of the thin FGM plate
Niesymetryczna lokalna ścieżka równowagi pokrytycznej cienkiej płyty z materiału funkcjonalnie gradientowego  


p. 143
A geometric accuracy design method of multi-axis NC machine tool for improving machining accuracy reliability
Metoda projektowania i poprawy niezawodności dokładności obróbczej wieloosiowej obrabiarki NC wykorzystująca pojęcie dokładności geometrycznej  


p. 156
Reliability Analysis Method of safety-critical avionics system based on Dynamic Fault Tree under Fuzzy Uncertainty
Sposób analizy niezawodności krytycznych dla bezpieczeństwa systemów elektroniki lotniczej oparty na metodzie dynamicznego drzewa błędów w warunkach rozmytej niepewności  


 

Attachments: 

Vol. 17, No. 2, 2015


p. 165
Inspection optimization model with imperfect maintenance based on a three-stage failure process
Model optymalizacji przeglądów w warunkach niepełnej konserwacji oparty o trójfazowy proces uszkodzenia  


p. 174
Use of delay-time concept in modelling process of technical and logistics systems maintenance performance. Case study
Zastosowanie koncepcji opóźnień czasowych w procesie modelowania utrzymania w stanie zdatności systemów technicznych i logistycznych. Studium przypadku


p. 186
Operation reliability analysis based on fuzzy support vector machine for aircraft engines
Analiza niezawodności eksploatacyjnej silników lotniczych w oparciu o metodę rozmytej maszyny wektorów nośnych (FSVM)  


p. 194
Influence of repeated impact on damage growth in fibre reinforced polymer composites
Wpływ uderzeń wielokrotnych na rozwój uszkodzenia kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami


p. 199
SFRs-based numerical simulation for the reliability of highly-coupled DFT
Metoda symulacji numerycznej oparta na pojęciu zakresów uszkodzeń sekwencyjnych służąca do obliczania niezawodności układów modelowanych metodą silnie sprzężonych dynamicznych drzew błędów  


p. 207
Fatigue testing of transmission gear
Doświadczalne badania trwałości zmęczeniowej przekładni zębatych


p. 215
An integrated production and delay-time based preventive maintenance planning model for a multi-product production system
Model integrujący planowanie opartej na pojęciu czasu opóźnienia konserwacji zapobiegawczej oraz planowanie produkcji dla systemów produkcji wieloasortymentowej  


p. 222
Numerical analysis of compressed plates with a cut-out operating in the geometrically nonlinear range
Numeryczne badania pracy ściskanych elementów płytowych z wycięciem w zakresie geometrycznie nieliniowym


p. 228
Optimal replacement policy for a periodically inspected system subject to the competing soft and sudden failures
Optymalna polityka wymiany do zastosowania w systemach poddawanych przeglądom okresowymnarażonych na konkurujące uszkodzenia parametryczne i nagłe  


p. 236
One cabin equipment location method based on the visibility human-factor potential field
Metoda rozmieszczania przyrządów pokładowych oparta na pojęciach potencjałowego pola widoczności oraz potencjałowego pola czynnika ludzkiego  


p. 243
Establishment of optimal physical assets inspection frequency based on risk principles
Ustalanie optymalnej częstotliwości przeglądów obiektów technicznych w oparciu o zasady oceny ryzyka  


p. 250
Reliability analysis and optimization of equal load-sharing k-out-of-n phased-mission systems
Analiza niezawodności oraz optymalizacja systemów fazowych typu „k z n” o równym podziale obciążenia elementów składowych  


p. 260
Effect of external excitation on dynamic characteristics of vibration isolating table
Wpływ wzbudzania zewnętrznego na właściwości dynamiczne stołu wibroizolacyjnego  


p. 266
Implementation of computation process in a bayesian network on the example of unit operating costs determination
Implementacja procedury obliczeniowej w sieci bayesowskiej na przykładzie wyznaczania jednostkowych kosztów eksploatacji


p. 273
A Bayesian networks approach for event tree time-dependency analysis on phased-mission system
Oparte na sieciach ba yesowskich podejście do analizy zależności czasowychw systemach o zadaniach okresowych wykorzystujące metodę drzewa zdarzeń  


p. 282
The determination procedure of the onset of the object wear-out period based on monitoring of the empirical failure intensity function
Procedura wyznaczania początku starzenia się obiektów na podstawie monitorowania empirycznej funkcji intensywności uszkodzeń


p. 288
A delay reliability estimation method for Avionics Full Duplex Switched Ethernet based on stochastic network calculus
Oparta na stochastycznym rachunku sieciowym metoda estymacji niezawodności czasu transmisji dla przełączanej pokładowej sieci ethernetowej typu AFDX umożliwiającej równoczesną transmisję dwukierunkową  


p. 297
Maintenance strategy decision for avionics system based on cognitive uncertainty information processing
Decyzja w zakresie strategii utrzymania ruchu układu elektroniki lotniczej w oparciu o przetwarzanie informacji związanych z niepewnością kognitywną  


p. 306
Sequential preventive maintenance policies with consideration of random adjustment-reduction features
Strategia sekwencyjnej konserwacji zapobiegawczej z uwzględnieniem cech losowej korekcji i losowej redukcji wieku  


p. 314
Optimal maintenance of a series production system with two multi-component subsystems and an intermediate buffer
Optymalna strategia utrzymania ruchu dla seryjnego systemu produkcji złożonego z dwóch podsystemów wieloskładnikowych oraz buforu pośredniego  


 

Attachments: p. 327–333
Mathematical methods for verification of microprocessor-based PID controllers for improving their reliability
Matematyczne metody testowania mikroprocesorowych regulatorów PID umożliwiające zwiększenie ich niezawodności


p. 334-337
Low-cost experimental facility for evaluation of the effect of dynamic mechanical loads on photovoltaic modules
Tanie urządzenie doświadczalne do oceny wpływu dynamicznych obciążeń mechanicznych na moduły fotowoltaiczne  


p. 338-344
Analysis of pulsation of the sliding-vane pump for selected settings of hydrostatic system
Analiza pulsacji ciśnienia pompy łopatkowej dla wybranych nastaw parametrów układu hydrostatycznego


p. 345-354
Diagnosis strategy for complex systems based on reliability analysis and MA DM under epistemic uncertainty
Strategia diagnostyki dla systemów złożonych oparta na analizie niezawodności oraz metodach wieloatrybutowego podejmowania decyzji MA DM w warunkach niepewności epistemologicznej  


p. 355-364
Determination of the functional and service characteristics of the pneumatic system of an agricultural tractor with mechanical brakes using simulation methods
Wyznaczanie metodami symulacyjnymi właściwości funkcjonalnoużytkowych pneumatycznej instalacji ciągnika rolniczego z hamulcami mechanicznymi


p. 365-373
Preventive maintenance strategy optimizing model under two-dimensional warranty policy
Model optymalizacji strategii konserwacji zapobiegawczej w warunkach dwuwymiarowej polityki gwarancyjnej  


p. 374-378
Numerical strength analysis of the load-bearing frame of a palletizing robot’s universal head
Numeryczna analiza wytrzymałości ramy nośnej uniwersalnej głowicy robota paletyzującego


p. 379-388
Application of logical differential calculus and binary decision diagramin importance analysis
Zastosowanie logicznego rachunku różniczkowego oraz binarnego diagramu decyzyjnego w analizie ważności  


p. 389–397
Optimal quasi-periodic preventive maintenance policies for a repairable system with stochastic maintenance interval
Optymalna strategia quasi-okresowej konserwacji zapobiegawczej systemu naprawialnego – czas między przeglądami jako wielkość stochastyczna  


p. 398-407
Method of increasing the reliability and safety of the processes through the use of fault tolerant control systems
Metoda podwyższania niezawodności i bezpieczeństwa procesów poprzez stosowanie układów regulacji tolerujących uszkodzenia


p. 408-415
Reliability analysis and prediction for time to failure distribution of an automobile crankshaft
Analiza niezawodności i przewidywanie rozkładu czasu do uszkodzenia wału korbowego pojazdu samochodowego  


p. 416-421
Ballistic resistance tests of multi-layer protective panels
Badania odporności na przebicie osłon o strukturze wielowarstwowej


p. 422-426
Numerical modelling of pressure and velocity rates, of flowing engine oils in real pipe
Numeryczne modelowanie ciśnienia i prędkości przepływu oleju silnikowego przez przewód rurowy w warunkach rzeczywistych  


p. 427-434
Selected issues of operating 3 MW underground coal gasification installation
Wybrane zagadnienia eksploatacji instalacji podziemnego zgazowania węgla o mocy termicznej 3 MW


p. 435-442
A reliability analysis method of cloud theory – MonteCa rlo based on performance degradation data
Oparta na teorii chmury i modelu Monte Carlo metoda analizy niezawodnościowej danych o obniżeniu charakterystyk  


p. 443-449
Use of piezoelectric foils as tools for structural health monitoring of freight cars during exploitation
Użycie Folii piezoelektrycznych jako narzędzi do monitorowania stanu technicznego wagonu towarowego w trakcie eksploatacji


p. 450-456
A copula-based method for reliability sensitivity analysis of structural system with correlated failure modes
Oparta na pojęciu kopuły metoda analizy czułości niezawodnościowej systemu konstrukcyjnego o skorelowanych przyczynach uszkodzeń  


p. 457-462
Reliability at the checkpoints of an aircraft supporting structure
Niezawodność w punktach struktury nośnej statków powietrznych


p. 463-469
The analysis of bus air spring condition influence upon the vibration signals at bus frame
Analiza wpływu stanu technicznego resora pneumatycznego autobusu na sygnały drgań w ramie autobusu  


Piotr Jaśkowski p. 470-479
Methodology for enhancing reliability of predictive project schedules in construction
Metodyka zwiększenia niezawodności predyktywnych harmonogramów realizacji przedsięwzięć budowlanych


 

Attachments: p. 481-486
The innovative design concept of thermal model for the calculation of the electromagnetic circuit of rotating electrical machines
Innowacyjna koncepcja budowy obliczeniowego modelu cieplnego dla obwodu elektromagnetycznego wirujących maszyn elektrycznych


p. 487-495
Network resource reallocation strategy based on an improved capacity-load model
Strategia realokacji zasobów sieciowych oparta o udoskonalony model przepustowości-obciążenia  


p. 496-503
Operational wear of the neck of spindle coating in cooperation with yarn
Zużycie eksploatacyjne szyjki okładziny wrzecion przędzalniczych przy współpracy z przędzą


p. 504-512
Maintainability fuzzy evaluation based on maintenance task virtual simulation for aircraft system
Ocena obsługiwalności oparta na teorii zbiorów rozmytych bazująca na wirtualnej symulacji zadań konserwacyjnych systemów samolotu  


Wiesław Barnat p. 513-518
Numerical examination of the influence of headrest use on the body of a soldier in a vehicle loaded with a 25 kg side load
Numeryczne badanie wpływu zastosowania zagłówka na ciało żołnierza znajdującego się w pojeździe obciążonym ładunkiem bocznym 25 kg


p. 519-527
Operating properties of non-woven fabric panel filters for internal combustion engine inlet air in single and two-stage filtration systems
Właściwości eksploatacyjne włókninowych przegród filtracyjnych powietrza wlotowego silników spalinowych pracujących w układach jedno- i dwustopniowych


p. 528-534
Active reduction of vibration of mechatronic systems
Aktywna redukcja drgań układów mechatronicznych


p. 535-543
Probabilistic analysis of two reliability models of a single-unit system with preventive maintenance beyond warranty and degradation
Analiza probabilistyczna dwóch modeli niezawodności systemu jednoelementowego wykorzystujących pojęcia pogwarancyjnej obsługi profilaktycznej oraz degradacji  


p. 544-550
Numerical and experimental analysis of the progressive gear body with the use of finite-element method
Badania numeryczne i doświadczalne konstrukcji chwytacza progresywnego z wykorzystaniem metody elementów skończonych


p. 551-560
Renewable warranty policy for multiple-failure-mode product considering different maintenance options
Polityka odnawiania gwarancji dla produktówo mnogich przyczynach uszkodzeń uwzględniająca różne opcje obsługi  


Krzysztof Dróżdż p. 561-568
Adaptive control of the drive system with elastic coupling using fuzzy Kalman filter with dynamic adaptation of selected coefficients
Sterowanie adaptacyjne układu napędowego z połączeniem sprężystym wykorzystujące rozmyty filtr Kalmana z dynamiczną adaptacją wybranych współczynników


Adam GLOWACZ p. 569-574
Recognition of acoustic signals of induction motor using fft, smofs-10 and lsvm
Rozpoznawanie sygnałów akustycznich silnika indukcyjnego z zastosowaniem fft, smofs-10 i lsvm


Robert JAKUBOWSKI p. 575-581
Evaluation of performance properties of two combustor turbofan engine
Ocena właściwości eksploatacyjnychdwuprzepływowego silnika turbinowego z dwiema komorami spalania


p. 582-590
QRA of accidental events initiated by leaks causing a fire in process industries
Ilościowa ocena ryzyka przypadkowych zdarzeń wywołanych przez nieszczelności powodujące pożary w przemyśle przetwórczym  


p. 591-599
Integrated decision on spare parts ordering and equipment maintenance under condition based maintenance strategy
Zintegrowany system decyzyjny dotyczący zamawiania częśc i zamiennych i utrzymania ruchu urządzeń w ramach strategii utrzymania zależnej od bieżącego stanu technicznego  


p. 600-603
Low voltage relay contact resistance change influence by short-circuit current
Zmiana rezystancji zestykowej przekaźników niskiego napięcia pod wpływem działania prądów zwarciowych


p. 604-609
The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes
Wykorzystanie testów stacjonarności do analizy monitorowanych procesów resztkowych


p. 610-616
Bayes statistical decisions with random fuzzy data – an application for the Weibull distribution
Rozmyto-bayesowski model podejmowania decyzji statystycznych – zastosowanie do rozkładu Weiulla  


p. 617-623
Reliability analysis of gear transmission with considering failure correlation
Analiza niezawodności przekładni z uwzględnieniem korelacji uszkodzeń  


p. 624-631
A numerical-experimental study on damaged beams dynamics
Numeryczno-doświadczalne studium dynamiki belek z uszkodzeniem  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR