THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


2016p. 1-9
Influence of technological methods increasing surface layer durability on axles fretting wear in railway wheel sets
Wpływ technologicznych metod podwyższenia trwałości warstwy wierzchniej na zużycie frettingowe osi kolejowych zestawów kołowych


p. 10-15
A bayesian approach for sealing failure analysis considering the non-competing relationship of multiple degradation processes
Zastosowanie metody Bayesa do analizy uszkodzeń uszczelnień z uwzględnieniem współwystępujących procesów degradacji o charakterze niekonkurującym  


p. 16-24
Post-buckling deformation states of semi-monocoque cylindrical structures with large cut-outs under operating load conditions. Numerical analysis and experimental tests
Stany zakrytycznych deformacji półskorupowych konstrukcji walcowych z dużymi wykrojami w warunkach obciążeń eksploatacyjnych. Analiza numeryczna i badania eksperymentalne


p. 25-31
Cycle life prediction of Lithium-ion cells under complex temperature profiles
Prognozowanie cyklu życia ogniw litowo-jonowych przy złożonych profilach temperaturowych  


p. 32-37
Selection of carry idlers spacing of belt conveyor taking into account random stream of transported bulk material
Dobór rozstawu krążników górnych przenośnika taśmowego z uwzględnieniem losowo zmiennej strugi urobku


p. 38-49
Diesel locomotive efficiency and reliability improvement as a result of power unit load control system modernisation
Poprawa efektywności i niezawodności lokomotyw spalinowych w wyniku modernizacji układu sterowania obciążeniem zespołu napędowego


Zofia M. Łabęda-Grudziak p. 50-56
Diagnostic technique based on additive models in the tasks of the ongoing exploitation of gas network
Technika diagnostyki oparta na addytywnych modelach regresyjnych w zadaniach bieżącej eksploatacji sieci gazowej


p. 57-64
Distribution determination of time of exceeding permissible condition as used to determine lifetimes of selected aeronautical devices/systems
Wyznaczenie rozkładu czasu przekraczania stanu granicznego i jego zastosowanie do określania trwałości wybranych urządzeń lotniczych


p. 65-72
Analysis of the surface condition of removed bone implants
Analiza stanu powierzchni usuniętych implantów kostnych


p. 73-79
Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip ignition
Analiza fragmentacji wiórów podcza s frezowania stopu AZ91HP w aspekcie zmniejszenia ryzyka za płonu


p. 80-88
A combined method for reliability analysis of multi-state system of minor-repairable components
Łączona metoda analizy niezawodności systemu wielostanowego składającego się z elementów podlegających drobnej naprawie  


p. 89-97
Analysis of the bearing nodes loads of turbine engine at an unmanned helicopter during a jump up and jump down maneuver
Analiza obciążeń węzłów łożyskowych silnika turbinowego w bezzałogowym śmigłowcu podczas manewru skok w górę i skok w dół


p. 98-109
Reliability analysis of the products subject to competing failure processes with unbalanced data
Oparta na niezbilansowanych danych analiza niezawodności produktów podlegających procesom powstawania uszkodzeń konkurujących  


p. 110-116
Determination the effect of factors affecting the tensile strength of fabric conveyor belts
Ocena wpływu czynników na wytrzymałość na rozciąganie taśm przenośnikowych tkaninowo – gumowych  


Gyan Ranjan Biswal p. 117-122
System reliability optimisation of Cooling-cum-Condensate-Extraction system
Optymalizacja niezawodności układu chłodzenia z systemem odprowadzania skroplin  


p. 123-127
Mathematical model describing the course of the process of wear of a hob cutter for various methods of cutting fluid supply
Model matematyczny opisujący przebieg zużycia frezu ślimakowego dla różnych metod podawania cieczy obróbkowej


p. 128-135
Wear characteristics and defects analysis of friction stir welded joint of aluminium alloy 6061-t6
Charakterystyka zużycia i analiza uszkodzeń złącza ze stopu aluminium 6061-T6 zgrzewanego tarciowo z przemieszaniem  


p. 136-141
Probabilistic model for flexural strength of dental composites used in modeling reliability of the “tooth-dental composite” system
Probabilistyczny model wytrzymałości na zginanie kompozytów stomatologicznych w zastosowaniu do modelowania niezawodności układów „ząb – kompozyt stomatologiczny”


p. 142-150
Investigation of the relationship between reliability of track mechanism and mineral dust content in rocks of lignite open pits
Badanie związku między niezawodnością podwozia gąsienicowego a zawartością pyłów mineralnych w skałach kopalni odkrywkowych węgla brunatnego  


p. 151-154
Influence of Aerodynamic Trailer Devices on Drag Reduction Measured in a Wind Tunnel
Wpływ wyposażenia aerodynamicznego naczep na zmniejszenie oporu powietrza mierzonego w tunelu aerodynamicznym  


 

Attachments: p. 155-163
Fracture analysis of the pulley of a bucket wheel boom hoist system
Analiza pęknięć koła pasowego układu wciągarki Wysięgnika koła czerpakowego  


p. 164-170
The effect of the type of elements used to stiffen thin-walled skins of load-bearing aircraft structures on their operating properties. Experimental tests and numerical analysis
Wpływ rodzajów usztywnień pokryć cienkościennych struktur nośnych statków powietrznych na ich właściwości eksploatacyjne. Badania eksperymentalne i analiza numeryczna


p. 171-180
Nonlinear degradation modeling and maintenance policy for a two-stage degradation system based on cumulative damage model
System charakteryzujący się dwuetapowym procesem degradacji: nieliniowe modelowanie degradacji oraz wyznaczanie strategii eksploatacji systemu na podstawie modelu sumowania uszkodzeń  


p. 181-185
Application of capacitive sensor for measuring water content in electro-insulating liquids
Zastosowanie czujnika pojemnościowego do pomiaru za wartości wody w ciecza ch elektroizolacyjnych


p. 186-193
Effect of quadrilateral discontinuity size on the energy absorption of structural steel profiles
Wpływ wielkości czworobocznych nieciągłości na pochłanianie energii w stalowych profilach strukturalnych  


p. 194-200
Application of a measuring arm with an integrated laser scanner in the analysis of the shape changes of forging instrumentation during production
Zastosowanie ramienia pomiarowego ze zintegrowanym skanerem laserowym do analizy zmian kształtu oprzyrządowania kuźniczego w trakcie produkcji


p. 201-209
Operational tests of a dual-rotor mini wind turbine
Badania eksploatacyjne dwuwirnikowej mini elektrowni wiatrowej


p. 210-217
Intermittent fault’s parameter framework and stochastic petri net based formalization model
Model parametryczny niezdatności przejściowej oraz model formalny oparty na stochastycznej sieci Petriego  


p. 218-228
Decision support and maintenance system for natural hazards, processes and equipment monitoring
System wspomagania decyzji dla monitorowania zagrożeń naturalnych, procesów i urządzeń  


p. 229-236
Flexible truncation method for the reliability assessment of phased mission systems with repairable components
Zastosowanie metody elastycznego obcięcia do oceny niezawodności systemów o zadaniach okresowych z elementami naprawialnymi  


p. 237-244
Reliability model of different wind power plant configuration using sequential monte carlo simulation
Model niezawodności różnych konfiguracji zestawu elektrowni wiatrowej oparty na sekwencyjnej symulacji Monte Carlo  


p. 245-253
An electricity price-dependent control-limit policy for conditionbased maintenance optimization for power generating unit
Za stosowanie strategii uzależniającej termin przeglądu od ceny prądu elektrycznego do optymalizacji utrzymania ruchu agregatu prądotwórczego z uwzględnieniem jego stanu technicznego  


p. 254-259
Analysis of the gas network failure and failure prediction using the Monte Carlo simulation method
Analiza awaryjności sieci gazowych oraz prognozowanie awarii z zastosowaniem symulacyjnej metody Monte Carlo  


260-270
Estimation of system reliability by using the PLS-regression based corrected response surface method
Ocena niezawodności systemu z wykorzystaniem poprawionej metody powierzchni odpowiedzi opartej na regresji cząstkowych najmniejszych kwadratów  


p. 271-277
Operational tests of wear dynamics of drills made of low-alloy high-speed HS2-5-1 steel
Badania eksploatacyjne dynamiki zużycia wierteł z niskostopowej stali szybkotnącej HS2-5-1


p. 278-284
Distance and time of water effluence on soil surface after failure of buried water pipe. Laboratory investigations and statistical analysis
Odległość i czas wypływu wody na powierzchnię terenu po awarii podziemnego wodociągu. Badania laboratoryjne i analizy statystyczne


p. 285-290
The experimental identification of torsional angle on a load-carrying truck frame during static and dynamic tests
Identyfikacja eksperymentalna kąta skręcenia ustroju nośnego pojazdu podczas testu statycznego i dynamicznego


p. 291-298
Research on bispectrum analysis of secondary feature for vehicle exterior noise based on nonnegative tucker3 decomposition
Badania nad analizą bispektrum cech drugorzędnych hałasu zewnętrznego pojazdów w oparciu o nieujemną dekompozycję Tuckera3  


p. 299-306
Application of artificial neural networks and principal component analysis on vibration signals for automated fault classification of roller element bearings
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych oraz analizy głównych składowych sygnału drgań do automatycznej klasyfikacji uszkodzeń łożysk tocznych  


p. 307-313
Lifetime Distribution and Associated Inference of Systems with Multiple Degradation Measurements Based on Gamma Processes
Wyznaczanie rozkładu czasów życia oraz wnioskowanie dla systemów wymagających pomiarów współistniejących degradacji w oparciu o procesy gamma  


 

Attachments: p. 315-324
Systems of supervision and analysis of industrial forging processes
Systemy nadzoru i analizy przemysłowych procesów kucia


p. 325-332
Modelling and study the effect of selected design features for the operating parameters of industrial electrostatic precipitators
Modelowanie i badania wpływu wybranych cech konstrukcyjnych na parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych


p. 333-342
The tool surface wear during the silicon steel sheets blanking process
Zużycie powierzchni narzędzi podczas eksploatacji w procesie wykrawania blachy krzemowej


p. 343-347
Evaluation of the impact of combustion hydrogen addition on operating properties of self-ignition engine
Ocena wpływu spalania dodatku wodoru na własności eksploatacyjne silnika o zapłonie samoczynnym


Tadeusz DZIUBAK p. 348-357
The effects of dust extraction on multi-cyclone and non-woven fabric panel filter performance in the air filters used in special vehicles
Wpływ odsysania pyłu na charakterystyki multicyklonu i włókninowej przegrody filtracyjnej filtru powietrza pojazdu specjalnego


p. 358-366
Influence of the F-34 unified battlefield fuel with bio components on usable parameters of the IC engine
Wpływ mieszanin jednolitego paliwa pola walki F-34 z biokomponentami na parametry użyteczne silnika


p. 367-372
New reliability score for component strength using kullback-leibler divergence
Nowa metoda oceny niezawodności na podstawie wytrzymałości elementów z zastosowaniem dywergencji Kullbacka-Leiblera  


p. 373-378
Comparison of operational availability of public city buses by analysis of variance
Porównanie gotowości autobusów komunikacji miejskiej z zastosowaniem metody analizy wariancji


p. 379-389
Residual life prediction for highly reliable products with prior accelerated degradation data
Prognozowanie trwałości resztkowej wysoce niezawodnych produktów na podstawie danych historycznych z przyspieszonych badań degradacji  


p. 390-395
The possibilities of reducing the operational load of hoisting mechanisms in case of dynamic hoisting
Możliwości zmniejszenia obciążeń eksploatacyjnych mechanizmów dźwignic dla przypadku dynamicznego podnoszenia ładunku


p. 396-405
Sridhar Krishnaswa my A novel Wiener process model with measurement errors for degradation analysis
Analiza degradacji z zastosowa niem nowego modelu procesu Wienera uwzględniającego błędy pomiarowe  


Łukasz Stawiński p. 406-412
Experimental and modeling studies of hydrostatic systems with the counterbalance valves which are used in hydraulic lifting systems with passive and active load
Eksperymentalne i modelowe badania układu hydraulicznego z zaworami hamującymi typu counterbalance stosowanymi w układach dźwigowych z obciążeniem biernym i czynnym


p. 413-417
Liquid kind, temperature, moisture, and ageing as an operating parameters conditioning reliability of transformer cooling system
Rodzaj cieczy, temperatura, zawilgocenie oraz zestarzenie jako parametry eksploatacyjne warunkujące niezawodność układu chłodzenia transformatora


p. 418-427
Two-terminal reliability analysis for multi-phase communication networks
Analiza niezawodności par terminali w wielofazowych sieciach komunikacyjnych  


p. 428-435
Theoretical and experimental modal analysis of the cylinder unit filled with PUR foam
Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna zespołu bębna wciągarki wypełnionego pianką poliuretanową  


Andrzej ŻUCHOWSKI p. 436-444
Analysis of the influence of the impact speed on the risk of injury of the driver and front passenger of a passenger car
Ocena wpływu prędkości zderzenia na ryzyko obrażeń kierowcy i pasażera samochodu osobowego


p. 445-449
An E-Bayesian method for reliability analysis of exponentially distributed products with zero-failure data
Metoda bayesowskiej estymacji wartości oczekiwanej dla produktów o rozkładzie wykładniczym wykorzystująca dane o niezaistniałych uszkodzeniach  


p. 450-456
Multi-criteria reliability optimization for a complex system with a bridge structure in a fuzzy environment: A fuzzy multi-criteria genetic algorithm approach
Wielokryterialna optymalizacja niezawodności złożonego systemu o strukturze mostkowej w środowisku rozmytym. Metoda rozmytego wielokryterialnego algorytmu genetycznego  


p. 457-468
Research on time-varying characteristics of testability index based on renewal process
Badanie zmiennych w czasie własności wskaźnika testowalności na podstawie procesu odnowy  


p. 469-480
Possible leakage detection level in transmission pipelines using improved simplified methods
Weryfikacja możliwego poziomu wykrywalności wycieków w zakresie zastosowania zmodyfikowanych uproszczonych metod diagnostycznych


 

Attachments: p. 481-487
Assessment of safety and ride quality based on comparative studies of a new type of universal steering wheel in 3D simulators
Ocena bezpieczeństwa i jakości jazdy nowego typu kierownicy uniwersalnej na podstawie badań porównawczych na symulatorach 3D  


p. 488-491
A burst type signal generator for ultrasonic motor control
Zastosowanie piezogeneratora drgań elektrycznych do sterowania ruchem silnika ultrasonicznego  


Leszek Ułanowicz p. 492-500
Modelling of a process, which causes adhesive seizing (tacking) in precise pairs of hydraulic control devices
Modelowanie procesu wywołującego zacieranie adhezyjne (sczepianie) w parach precyzyjnych hydraulicznych urządzeń regulacyjnych


p. 501-506
A Weibull failure model to the study of the hierarchical Bayesian reliability
Model uszkodzeń aproksymowa ny rozkładem Weibulla do badania niezaw odności reprezentowanej za pomocą hierarchicznej sieci Bayesowskiej  


p. 507-513
Analysis of the operating load of foil-air bearings in the gas generator of the turbine engine during the acceleration and deceleration maneuver
Analiza eksploatacyjnych obciążeń gazowych łożysk foliowych zespołu wytwornicowego silnika turbinowego podczas manewru przyspieszenia i hamowania


Maciej Romaniuk p. 514-527
On simulation of maintenance costs for water distribution system with fuzzy parameters
O symulowaniu kosztów utrzymania dla systemu dystrybucji wody o parametrach rozmytych


p. 528-538
Lifetime prediction of self-lubricating spherical plain bearings based on physics-of-failure model and accelerated degradation test
Prognozowanie czasu pracy samosmarujących łożysk ślizgowych w oparciu o model fizyki uszkodzeń oraz przyspieszone badania degradacji  


p. 539-543
The use of industrial metrotomography in the field of maintenance and reliability of rubber-textile conveyor belts in closed continuous transport systems
Wykorzystanie przemysłowego metrotomografu w utrzymaniu i niezawodności taśm przenośnikowych tkaninowo- gumowych w przenośnikach taśmowych z zamkniętą taśmą  


p. 544-551
Analysing the reliability of working parts operating in abrasive soil pulp taking into consideration confounding factors
Analiza niezawodności elementów roboczych funkcjonujących w glebowej masie ściernej z uwzględnieniem czynników zakłócających


p. 552-564
A method to analyze the machining accuracy reliability sensitivity of machine tools based on Fa st Ma rkov Chain simulation
Podejście do analizy czułości niezawodnościowej dokładności obrabiarek opa rte na symulacji metodą szybkich łańcuchów Markowa  


Wojciech Sawczuk p. 565-571
Application of vibroacoustic diagnostics to evaluation of wear of friction pads rail brake disc
Zastosowanie diagnostyki wibroakustycznej w ocenie zużycia okładzin ciernych kolejowego hamulca tarczowego


Zdzisław CHŁOPEK p. 572-577
Synthesis of driving cycles in accordance with the criterion of similarity of frequency characteristics
Synteza testów jezdnych zgodnie z kryteriami podobieństwa charakterystyk częstotliwościowych


Krzysztof Śledziewski p. 578-589
Experimental and numerical studies of continuous composite beams taking into consideration slab cracking
Badania doświadczalne i numeryczne zespolonych belek ciągłych z uwzględnieniem zarysowania płyty


p. 590-598
Decision-making of spare subsea trees with multi-restrictive factors in deepwater development
Podejmowanie decyzji dotyczących wykorzystania zapasowych podmorskich głowic eksploatacyjnych w procesie zagospodarowywania obszarów podmorskich. Model uwzględniający liczne czynniki ograniczające  


p. 599-605
Multi-attribute Utility Theory analysis for burn-in processes combined with replacement
Analiza połączonych procesów sztucznego starzenia i wymiany prowadzona w oparciu o wieloatrybutową teorię użyteczności  


p. 606-612
Vibroacoustic study of powertrains operated in changing conditions by means of order tracking analysis
Diagnostyka wibroakustyczna zespołów napędowych pracujących w zmiennych warunkach z wykorzystaniem analizy rzędów  


Marcin Relich p. 613-620
Portfolio selection of new product projects: a product reliability perspective
Wybór portfela projektów nowych produktów z uwzględnieniem niezawodności produktu


p. 621-631
Health index synthetization and remaining useful life estimation for turbofan engines based on run-to-failure datasets
Synteza wskaźników stanu technicznego oraz ocena pozostałego okresu użytkowania silników turbowentylatorowych z wykorzystaniem zbiorów danych o pracy do czasu uszkodzenia  


p. 632-637
A study of stability and post-critical behaviour of thin-walled composite profiles under compression
Badania stateczności i stanów pokrytycznych ściskanych cienkościennych profili kompozytowych


Urko Leturiondo, Oscar Salgado, Diego GALAR p. 638-648
Multi-body modelling of rolling element bearings and performance evaluation with localised damage
Metodologia opartego na fizyce modelowania wielorakich konfiguracji łożysk tocznych  


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR