THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


2020p. 1-5
Investigation of influence of aircraft propeller modal parameters on small airplane performance
Badania wpływu modalnych parametrów śmigła na zachowanie małego samolotu  


p. 6-14
Reliability estimation for momentum wheel bearings considering frictional heat
Ocena niezawodności łożysk kół zamachowych z uwzględnieniem ciepła tarcia  


p. 15-25
Energy losses’ reduction in metallic screens of MV cable power lines and busbar bridges composed of single-core cables
Ograniczanie strat energii w żyłach powrotnych linii i mostów kablowych średniego napięcia wykorzystujących kable jednożyłowe


p. 26-34
Common cause and load-sharing failures-based reliability analysis for parallel systems
Analiza niezawodności systemów równoległych w sytuacji jednocześnie występujących uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną oraz uszkodzeń elementów dzielących obciążenie  


p. 35-41
A model of an adaptive strategy of preventive maintenance of complex technical objects
Model adaptacyjnej strategii prewencyjnej odnowy złożonych obiektów technicznych


p. 42-51
Reliability analysis of a multi-eso based control strategy for level adjustment control system of quadruped robot under disturbances and failures
Analiza niezawodności strategii sterowania w oparciu o kilka obserwatorów stanu rozszerzonego ESO i jej zastosowanie w systemie kontroli regulacji poziomu czworonożnego robota w warunkach zakłóceń i uszkodzeń  


p. 52-62
Time-based machine failure prediction in multi-machine manufacturing systems
Algorytm wsparcia strategii tbm w wielomaszynowych systemach wytwórczych


p. 63-72
Modified convolutional neural network with global average pooling for intelligent fault diagnosis of industrial gearbox
Diagnostyka błędów przekładni przemysłowych z wykorzystaniem zmodyfikowanej splotowej sieci neuronowej z globalnym uśrednieniem wartości dla poszczególnych kanałów  


p. 73-85

Analysis of rail vehicles’ operational reliability in the aspect of safety against derailment based on various methods of determining the assessment criterion

Analiza niezawodności eksploatacyjnej pojazdów szynowych w aspekcie bezpieczeństwa przed wykolejeniem w oparciu o różne metody wyznaczania kryterium oceny


p. 86-93
Performance degradation comparisons and failure mechanism of silver metal oxide contact materials in relays application by simulation
Porównanie obniżenia charakterystyk oraz badanie mechanizmu uszkodzeń materiałów stykowych z kompozytów typu srebro-tlenek metalu stosowanych w przekaźnikach elektromagnetycznych na podstawie danych z symulacji komputerowej  


p. 94-101
Model-based analysis of injection process parameters in a common rail fuel supply system
Modelowa analiza parametrów procesu wtrysku w układzie zasilania typu common rail


p. 102-111
An aggregate criterion for selecting a distribution for times to failure of components of rail vehicles
Zagregowane kryterium wyboru rozkładu czasu do uszkodzenia elementów pojazdów szynowych


p. 112-120
Importance measure of probabilistic common cause failures under system hybrid uncertainty based on bayesian network
Oparta na sieci bayesowskiej miara ważności probabilistycznych uszkodzeń spowodowanych wspolną przyczyną w warunkach niepewności hybrydowej systemu  


p. 121-129
Analysis of the impact of the use time of n1 motor vehicles on the economic efficiency of their maintenance
Badanie wpływu czasu wykorzystania samochodów kategorii n1 na efektywność ekonomiczną ich eksploatacji


p. 130-137
Simulation analysis of electric vehicles energy consumption in driving tests
Symulacyjna analiza energochłonności pojazdów elektrycznych w testach badawczych


p. 138-142
Maintenance of industrial reactors supported by deep learning driven ultrasound tomography
Eksploatacja reaktorów przemysłowych ze wspomaganiem tomografii ultradźwiękowej i algorytmów głębokiego uczenia  


p. 148-153
The assessment of influence of styrene-butadiene-styrene elastomer’s content on the functional properties of asphalt binders
Ocena wpływu zawartości elastomeru styren-butadien-styren na właściwości funkcjonalne lepiszczy asfaltowych


p. 154-160
Evaluation of the use of hybrid electric powertrain system in urban traffic conditions
Ocena zastosowania napędów hybrydowych w warunkach ruchu miejskiego  


p. 161-196
Compound fault detection in gearbox based on time synchronous resample and adaptive variational mode decomposition
Wykrywanie złożonych błędów przekładni na podstawie synchronicznego próbkowania wtórnego oraz adaptacyjnej metody wariacyjnej dekompozycji modalnej  


p. 170-178
A novel reliability estimation method of multi-state system based on structure learning algorithm
Nowatorska metoda oceny niezawodności systemów wielostanowych w oparciu o algorytm uczenia struktury  


 

Attachments: 

 p. 179-191
Forecasting study of mains reliability based on sparse field data and perspective state space models
Prognozowanie niezawodności elementów sieci wodociągowej na podstawie rzadkich danych terenowych i modeli przestrzeni stanów  


p. 192-200
Application of the logistic regression for determining transition probability matrix of operating states in the transport systems
Zastosowanie regresji logistycznej do wyznacza nia macierzy prawdopodobieństw przejść stanów eksploatacyjnych w systemach transportowych


p. 201-211
Improved fleet operation and maintenance through the use of low viscosity engine oils: fuel economy and oil performance
Poprawa efektywności eksploatacji floty dzięki zastosowaniu olejów silnikowych o niskiej lepkości: oszczędność paliwa i wydajność oleju  


p. 212-220
Fatigue life prediction of a radial cylindrical roller bearing subjected to a combined load using FEM
Prognozowanie trwałości zmęczeniowej promieniowego łożyska walcowego poddanego złożonemu obciążeniu z wykorzystaniem MES  


p. 221-231
Lifetime prediction method for MEMS gyroscope based on accelerated degradation test and acceleration factor model
Metoda prognozowania czasu pracy żyroskopu MEMS na podstawie testu przyspieszonej degradacji i modelu współczynnika przyspieszenia  


p. 232-240
Risk of power cables insulation failure due to the thermal effect of solar radiation
Ryzyko uszkodzenia cieplnego izolacji kabli elektroenergetycznych z powodu oddziaływania promieniowania słonecznego  


p. 241-252
Stress-strength interference-based importance for series systems considering common cause failure
Ocena opartej na modelu obciążeniowo-wytrzymałościowym ważności elementów systemu szeregowego z uwzględnieniem uszkodzeń wywołanych wspólną przyczyną  


p. 252-264
A reliability model for load-sharing k-out-of-n systems subject to soft and hard failures with dependent workload and shock effects
Model niezawodności dla systemów typu k-z-n z podziałem obciążenia podlegających uszkodzeniom parametrycznym i katastroficznym, w których zachodzi zależność między obciążeniem pracą a skutkami obciążeń losowych  


p. 265-271
The Concept of Reliability Measure of Recuperator in Spray Booth
Koncepcja miary niezawodności rekuperatora kabiny lakierniczej


p. 272-281
Reliability assessment of repairable phased-mission system by monte carlo simulation based on modular sequence-enforcing fault tree model
Ocena niezawodności naprawialnego systemu z misjami okresowymi za pomocą symulacji Monte Carlo w oparciu o modułowy model drzewa niezdatności z bramkami SEQ  


p. 282-296
Reliability modeling based on power transfer efficiency and its application to aircraft actuation system
Model niezawodności oparty na wydajności przesyłu energii i jego zastosowanie do oceny lotniczego układu hydrauliki siłowej  


p. 297-305
Strength analysis of solder joints used in microelectronics packaging
Badania wytrzymałości połączeń lutowanych stosowanych w montażu w mikroelektronice


p. 306-315
Ships speed limitations for reliable maintenance of the quay walls of navigation channels in ports
Ograniczenia prędkości statków do niezawodnego utrzymania ścian nabrzeży zlokalizowanych przy kanałach nawigacyjnych w portach  


p. 316-322
Synthesis of naturalistic vehicle driving cycles using the Markov Chain Monte Carlo method
Synteza eksploatacyjnych cykli jezdnych samochodów przy wykorzystaniu metody Monte Carlo z zastosowaniem łańcuchów Markowa


p. 323-330
Energy consumption and energy efficiency improvement of overhead crane’s mechanisms
Energochłonność i poprawa efektywności energetycznej mechanizmów suwnicy pomostowej  


p. 331-339
Engine valve clearance diagnostics based on vibration signals and machine learning methods
Diagnostyka luzu zaworów silnika spalinowego z wykorzystaniem sygnału drganiowego i metod uczenia maszynowego


p. 340-351
Physics-of-failure and computer-aided simulation fusion approach with a software system for electronics reliability analysis
Metoda i oprogramowanie do analizy niezawodności urządzeń elektronicznych oparte na połączeniu metodologii fizyki uszkodzeń i symulacji komputerowej  


p. 352-362
Estimation of maintenance costs of a pipeline for a U-shaped hazard rate function in the imprecise setting
Estymacja kosztów eksploatacyjnych rurociągu dla U-kształtnej funkcji intensywności uszkodzeń przy nieprecyzyjnym podejściu  


p. 363-369
The concept of integrating vapor chamber into a housing of electronic devices for increased thermal reliability
Koncepcja integracji komory parowej z obudową układów elekt ronicznych w celu zwiększenia ich niezawodności


p. 370-379
A simulation approach on reliability assessment of complex system subject to stochastic degradation and random shock
Metoda symulacyjna oceny niezawodności złożonego systemu podlegającego procesom degradacji stochastycznej i narażonego na obciążenia losowe  


 

Attachments: 

 p. 381-390
Degradation modeling method for rotary lip seal based on failure mechanism analysis and stochastic process
Metoda modelowania degradacji obrotowego uszczelnienia wargowego w oparciu o analizę mechanizmu uszkodzenia i proces stochastyczny  


p. 391-399
Industrial gas turbine operating parameters monitoring and data-driven prediction
Monitorowanie oraz bazująca na danych predykcja parametrów roboczych przemysłowej turbiny gazowej  


p. 400-418
An artificial neural network model supported with multi criteria decision making approaches for maintenance planning in hydroelectric power plants
Planowanie utrzymania ruchu w elektrowniach wodnych w oparciu o model sztucznej sieci neuronowej wsparty wielokryterialnymi metodami podejmowania decyzji  


p. 419-431
A novel test case prioritization method based on problems of numerical software code statement defect prediction
Nowatorska metoda priorytetyzacji przypadków testowych oparta na prognozowaniu błędów instrukcji kodu oprogramowania numerycznego  


p. 432-439
Investigation of wear resistance of selected materials after slide burnishing process
Badania odporności na zużycie wybranych materiałów poddanych procesowi nagniatania ślizgowego


p. 440-448
Predicting motor oil condition using artificial neural networks and principal component analysis
Prognozowanie stanu oleju silnikowego za pomocą sztucznych sieci neuronowych i analizy składowych głównych  


p. 449-454
Electric current as a source of information about control parameters of indirect injection fuel injector
Przebieg prądowy jako źródło informacji o parametrach sterowania wtryskiwaczem paliwowym wtrysku pośredniego


p. 455-464
Maintenance policy for oil-lubricated systems with oil analysis data
Polityka utrzymania ruchu układów smarowanych olejem w oparciu o dane z analizy oleju  


p. 465-471
Evaluation of performance characteristics of the environmentally friendly cutting fluid with zinc aspartate
Ocena właściwości eksploatacyjnych proekologicznej cieczy chłodząco-smarującej zawierającej asparaginian cynku


p. 472-481
Analysis of tensile properties of worn fabric conveyor belts with renovated cover and with the different carcass type
Analiza właściwości wytrzymałościowych zużytych tkaninowych taśm przenośnikowych z różnymi typami rdzenia po renowacji górnej okładki  


p. 482-492
Fault-tolerant design for increasing the reliability of an autonomous driving gear shifting system
Projektowanie tolerujące uszkodzenia zwiększające niezawodności systemu zmiany biegów pojazdu autonomicznego  


p. 493-500
Maintenance of heavy trucks: an international study on truck drivers
Obsługa techniczna samochodów ciężarowych: międzynarodowe badanie kierowców ciężarówek  


Waldemar Paszkowski p. 501-507
Modeling of vibroacoustic phenomena using the method of parameterizing the audio signa
Modelowanie zjawisk wibroakustycznych z zastosowaniem metody parametryzacji sygnału fonicznego


p. 508-519
Imprecise sensitivity analysis of system reliability based on the Bayesian network and probability box
Niedokładna analiza czułościowa niezawodności systemu w oparciu o sieć bayesowską i pole prawdopodobieństwa (p-box)  


p. 520-529
Similarity-based failure threshold determination for system residual life prediction
Określanie progu awarii na podstawie podobieństwa jako metoda pozwalająca na przewidywanie trwałości resztkowej systemu  


p. 530-535
The method of determining PEMFC fuel cell stack performance decrease rate based on the voltage-current charact eristic shift
Metoda wyznaczania szybkości spadku wydajności stosu ogniw paliwowych typu PEMFC na podstawie przesunięcia charakterystyki napięciowo-prądowej


p. 536-543
Analysis of ore flow through longitudinal belt conveyor transfer point
Badania symulacyjne przesypu wzdłużnego przenośnika taśmowego  


p. 544-556
Worm gear condition monitoring and fault detection from thermal images via deep learning method
Monitorowanie stanu i wykrywanie błędów przekładni ślimakowej na podstawie termogramów z wykorzystaniem metody głębokiego uczenia  


p. 557-564
Method for estimating the durability of aviation hydraulic drives
Metoda szacowania trwałości lotniczych napędów hydraulicznych


p. 565-573
Upper-bound estimation of load-carrying capacity of perforated cold-formed thin-walled steel lipped channel columns under compression loading
Oszacowanie górne nośności perforowanych zimno formowanych prętów cienkościennych poddanych ściskaniu  


 

Attachments: 

p. 583-591
Equivalent availability index for the performance measurement of haul truck fleets


p. 592-600
Strength tests of polymer-glass composite to evaluate its operational suitability for ballistic shield plates


p. 601-609
Residual strength assessment of wind turbine rotor blade composites under combined effects of natural aging and fatigue loads


p. 610-619
Virtual prototyping of the suspended monorail in the aspect of increasing the permissible travel speed in hard coal mines


p. 620-626
Fatigue reliability analysis of the brake pads considering strength degradation


p. 627-637
Availability analysis of an offshore oil and gas production system subjected to age-based preventive maintenance by Petri Nets


p. 638-650
Reliability optimization design method based on multi-level surrogate model


p. 651-657
Control and prediction protocol for bearing failure through spectral power density


p. 658-666
Extracting structure of Bayesian network from data in predicting the damage of prefabricated reinforced concrete buildings in mining areas.


p. 667-675
The failure analysis of the drilling rig hoisting steel wire rope


p. 676-683
Influence of induction heating of injection molds on reliability of electrical connectors


p. 684-693
Reactive energy compensator effect on the reliability of a complex electrical system using Bayesian networks


p. 694-704
Models of vehicle service system supply under information uncertainty


p. 705-714
Stress evolution mechanism and thermo-mechanical reliability analysis of copper-filled TSV interposer


p. 715-723
Fault mode analysis and reliability optimization design of a mechanical interface based on cylindrical cam mechanisms


p. 724-729
Rail vehicle axle-box bearing damage detection considering the intensity of heating alteration


p. 730-740
Fast bearing fault diagnosis of rolling element using Lévy Moth-Flame optimization algorithm and Naive Bayes


p. 741-747
Simulational and experimental determination of the exploitation parameters of a screw conveyor


p. 748-756
Gearbox faults feature selection and severity classification using machine learning


p. 757-765
Application of the Teager-Kaiser energy operator in diagnostics of a hydrodynamic bearing


 

Attachments: 


SELECT PUBLICATION YEAR