THIS IS AN ARCHIVED VERSION OF OUR WEBSITE.

THE CURRENT VERSION OF OUR WEBSITE CAN BE FOUND:
http://ein.org.pl


ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Jarosław Gonera

Model symulacyjny zmian zużycia paliwa ciągnika kołowego w aspekcie uszkodzeń

Stosowane obecnie elektroniczne systemy w ciągnikach kołowych służą do monitorowania i optymalizacji efektów pracy pod kątem jego wydajności i efektywności, natomiast brak jest systemów monitorujących zużycie paliwa w aspekcie uszkodzeń. Uszkodzenie można rozpatrywać na różnych poziomach złożoności maszyny, np. układów, zespołów węzłów konstrukcyjnych lub elementów. W pracy przyjęto klasyfikację uszkodzeń ze względu na ich skutki. Wyróżniono następujące klasy uszkodzeń: uszkodzenia funkcjonalne, emisyjne, zagrażające bezpieczeństwu, pogarszające dynamikę, którym przyporządkowano określone skutki. W pracy przygotowano model symulacyjny ciągnika kołowego, w którym uwzględniono charakterystyki trakcyjne opisujące zjawiska fizyczne związane z funkcjonowaniem ciągnika i mające wpływ na proces jego degradacji w określonych cyklach obciążeń. Przygotowano algorytm służący do określania zmian zużycia paliwa przy symulowanych uszkodzeniach ciągnika kołowego. Większość z uszkodzeń ciągnika kołowego ma wpływ na zużycie paliwa. Zużycie paliwa może być jednym z podstawowych parametrów diagnostycznych podczas oceny stanu technicznego pojazdu. W zależności od rodzaju uszkodzenia zmiany zużycia paliwa mogą być różne. W pracy przedstawiono przykładowe przebiegi symulacyjne niektórych uszkodzeń ciągnika kołowego na zużycie paliwa.

A simulation model of damage-induced changes in the fuel consumption of a wheeled tractor

The existing diagnostic systems are applied to monitor and optimize a tractor's performance and effectiveness, while there is no consumption monitoring systems in terms of damage. A malfunction can be analyzed at different levels of complexity, including systems, kinematic pairs and components. Based on the generated consequences, defects can be classified into the following groups. Are the following classes of damage: damage to functional, emission, unsafe deteriorating dynamics, which are assigned to certain effects. The study was prepared simulation model wheeled tractor, which incorporates traction characteristics describe physical phenomena associated with the operation of the tractor and having an impact on the process of degradation under certain loading cycles. An algorithm for determining fuel consumption during simulated defects in a wheeled tractor is presented in this paper. Most tractor malfunctions affect fuel consumption. Fuel consumption is one of the key diagnostic parameters in evaluations of a vehicle's technical condition. The magnitude of changes in fuel consumption varies subject to the type of defect. The effects of simulated malfunctions of a wheeled tractor on its fuel consumption are discussed in this paper.

Model for forecasting the geometry of the floor panel of a passenger car during its operation

Wielu użytkowników samochodów osobowych zwraca uwagę na istotność wpływu na poziom bezpieczeństwa zmian geometrii nadwozia pojazdów podczas ich wieloletniej eksploatacji. Jednak dotychczas zagadnienie to nie znalazło odpowiedniego odzwierciedlenia w literaturze. Celem pracy była identyfikacja zmian geometrii płyty podłogowej, opracowanie modelu prognozującego stan geometrii w toku eksploatacji i zidentyfikowanie punktów ulegającym największym przemieszczeniom. W pracy przedstawiono wpływ przebiegu pojazdu na stan geometrii płyty podłogowej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiskowych. Podczas badań określano położenie punktów mocujących zawieszenie przednie, przednią ławę i zawieszenie tylne oraz położenie punktów znajdujących się na elementach struktury nośnej nadwozia. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano model prognozowania zmian geometrii płyty podłogowej w toku eksploatacji. Stwierdzono, że prawdopodobieństwo zmian geometrii płyty podłogowej podczas eksploatacji rośnie w czasie, wraz ze wzrostem przebiegu. Prawdopodobieństwo osiągnięcia stanu dopuszczalnego (3 mm) zmian geometrycznych na płycie podłogowej dobrze opisuje model probabilistyczny w postaci rozkładu Rayleigha. Uzyskano zróżnicowane modele zmiany geometrii płyty podłogowej w zależności od warunków środowiskowych oraz rodzaju analizowanych punktów bazowych.

Model for forecasting the geometry of the floor panel of a passenger car during its operation

A number of vehicle users pay attention to the impact of changes in the car body geometry during long-term use on the safety level. However, this issue has not been properly dealt with in research studies. The aim of this study was to identify changes in the floor panel, to develop a model to forecast the geometry during the car use and to identify the points which undergo the maximum displacement. The paper presents the effect of the car mileage on the floor panel condition, taking into account variable environmental factors. In the course of the study, the position of points fixing the front suspension, front bench and rear suspension was determined, as was the position of points situated on parts of the load bearing structure of the car body. The results were used to develop a model for forecasting changes of the floor panel geometry during car use. The probability of changes in the floor panel geometry was found to increase with the mileage. The probability of reaching the maximum permissible geometric changes (3 mm) in a floor panel is accurately described by the probabilistic model in the form of the Rayleigh distribution. Diverse models of the floor panel geometry changes were obtained depending on the environmental conditions and type of the base points under analysis.

Volumetric wear characteristics as a result of the tribological interaction between the soil with working parts cultivator's and plough's

This paper is concerned with the possibility of applying modern non-contact methods for assessing the wear as a result of tribological interaction between working bodies and the soil. An original method for wear testing using the test space discretization based on the 3D scanning technology was employed. A localized volumetric wear coefficient was proposed, allowing for wear analysis and improving the accuracy of the Holm-Archard model. The coefficient of local volumetric wear shows the influence of the nominal shape and the slip trajectory of the abrasive particle along the elementary surface on the intensity of wear. At local volumetric wear coefficient > 0.3, this factor determines the intensity of surface wear. Volumetric wear characteristics are the basis for prediction of wear consequences for different materials and techniques of reinforcement of working surfaces, subject to intensive wear in abrasive soil mass. The reliability of the study is confirmed by the comparison with the mass method for wear assessment and the results of the application of the proposed method for different conditions of abrasive wear of operating parts.


SELECT PUBLICATION YEAR